Hotărâri din anul 2018

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 08.012018

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.12.2017

Hotărârea nr. 3 din 08.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțiunii de dezvoltare aferente anului 2017

Hotărârea nr. 4 din 19.01.2018 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 19.01.2018

Hotărârea nr. 5 din 19.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.01.2018

Hotărârea nr. 6 din 19.01.2018 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „Construire supermarket P+1 și acces carosabil din str. Independenței”

Hotărârea nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.01.2018

Hotărârea nr. 8 din 30.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.01.2018

Hotărârea nr. 9 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de demnitate publică, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 10 din 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 11 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

Hotărârea nr. 12 din 30.01.2018 privind aprobarea planului local de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2018

Hotărârea nr. 13 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni și de lucrări de interes local, care vor fi prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 14 din 30.01.2018 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Act  Adiţional

Hotărârea nr. 15 din 30.01.2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului  ( construcție și teren ) evidenţiat în CF nr. 304832  Nădlac, parcela nr. top. 1531/1, Cad.C1, top.1531/1

Hotărârea nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, str. Victoriei, nr.43, evidențiat în CF nr. 301744 Nădlac

Hotărârea nr. 17 din 30.01.2018 privind aprobarea trecerii cotei de 1115/1215 din terenul situat în orașul Nădlac, Cartierul Nou, nr.44, jud. Arad, evidențiat în CF nr.308611 Nădlac, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Nădlac

Hotărârea nr. 18 din 30.01.2018 stabilirea zilelor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 19 din 30.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare

Hotărârea nr. 20 din 30.01.2018 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru Zona de depozitare și producție agricolă „Spații depozitare cereale, utilaje agricole- hale și silozuri

Hotărârea nr. 21 din 30.01.2018 privind alegerea Consiliului de administrație la Clubul sportiv Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 22 din 15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 23 din 15.02.2018 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 15.02.2018

Hotărârea nr. 24 din 15.02.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2018

Hotărârea nr. 25 din 15.02.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilelor situate în orașul Nădlac, evidențiate în CF nr. 300118 Nădlac și CF nr. 300119 Nădlac + ANEXA1ANEXA2ANEXA3ANEXA4ANEXA5ANEXA6ANEXA7

Hotărârea nr. 26 din 15.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul cu denumirea „Remiza pompieri”

Hotărârea nr. 27 din 15.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Amenajare piață agroalimentară”

Hotărârea nr. 28 din 15.02.2018 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului (construcţie şi teren) în suprafaţă utilă de 120 mp, din parcela nr. top. 4055/1/1/1,  situată în oraşul Nădlac, înscrisă în CF nr. 303561 NădlacANEXA1ANEXA2

Hotărârea nr. 29 din 15.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.164/28.12.2017

Hotărârea nr. 30 din 15.02.2018 privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă ” pe picior „ + ANEXA1 + ANEXA2

Hotărârea nr. 31 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2018ANEXA1ANEXA2ANEXA3

Hotărârea nr. 32 din 15.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți

Hotărârea nr. 33 din 15.02.2018 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 34 din 15.02.2018 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Hotărârea nr. 35 din 06.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 06.03.2018

Hotărârea nr. 36 din 06.03.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinara a Consiliului local Nădlac din data de 15.02.2018

Hotărârea nr. 37 din 06.03.2018 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 304030 Nădlac, CF nr. 308961 Nădlac și CF nr. 301746 Nădlac + ANEXA

Hotărârea nr. 38 din 06.03.2018 privind  aprobarea rectificării suprafeței imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 308789 Nădlac, CF nr. 308788 Nădlac și CF nr. 308979 Nădlac + ANEXA

Hotărârea nr. 39 din 06.03.2018 privind actualizarea nomenclatorului stradal al orașului Nădlac + ANEXA

Hotărârea nr. 40 din 06.03.2018 privind modificarea și completarea Cap. V din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 39/24.04.2017

Hotărârea nr. 41 din 06.03.2018 privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condițiile exproprierii și solicitarea consemnării despăgubirilor

Hotărârea nr. 42 din 27.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.03.2018

Hotărârea nr. 43 din 27.03.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului local Nădlac din data de 06.03.2018

Hotărârea nr. 44 din 27.03.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor orașului Nădlac + Anexa

Hotărârea nr. 45 din 27.03.2018 privind aprobarea tarifului facturat de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și plătit de către Utilizatori ( persoane juridice ) pentru activitatea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

Hotărârea nr. 46 din 27.03.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.308304 Nădlac

Hotărârea nr. 47 din 27.03.2018 privind aprobarea vânzării cotei de 1115/1215 din terenul situat în orașul Nădlac, Cartierul Nou, nr.44, evidențiat în CF nr.308611 Nădlac ( Nr. CF vechi 8737 ), parcela cu nr. cad.308611 ( nr. top. 12345-12350/39 ), dnei Petruțu Floarea și dlui Petruțu Mihai

Hotărârea nr. 48 din 27.03.2018 privind aprobarea PUZ și RLU pentru Construire supermarket P+1 și acces carosabil din str. Independenței

Hotărârea nr. 49 din 27.03.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 50 din 27.03.2018 privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017, precum și înlocuirea Planului de investiții

Hotărârea nr. 51 din 27.03.2018 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018

Hotărârea nr. 52 din 27.03.2018 privind aprobarea  programului de lucrări edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2018