Hotărâri din anul 2021

Hotărârea nr. 1 din 06.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 2 din 06.01.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 06.01.2021

Hotărârea nr. 3 din 06.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2020

Hotărârea nr. 4 din 06.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2020

Hotărârea nr. 5 din 06.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anii precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 6 din 11.01.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 11.01.2021

Hotărârea nr. 7 din 11.01.2021 privind stabilirea și schimbarea temporară a destinației spațiului evidențiat în CF nr.301683-C1-U2 Nădlac din casa de cultură în cea de structură medicală-centru de vaccinare

Hotărârea nr. 8 din 26.01.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.01.2021

Hotărârea nr. 9 din 26.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.01.2021

Hotărârea nr. 10 din 26.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.01.2021

Hotărârea nr. 11 din 26.01.2021 privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ

Hotărârea nr. 12 din 26.01.2021 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 13 din 26.01.2021 privind aprobarea delegării prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac, a studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță și a modelului de contract de delegare prin concesiune a activităților  de dezinfecție, dezinsecție și deratizare din orașul Nădlac

Hotărârea nr. 14 din 26.01.2021 privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, al studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract de delegare prin concesiune al serviciului de iluminat public al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 15 din 26.01.2021 privind delegarea prin modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 16 din 26.01.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.307277 Nădlac

Hotărârea nr. 17 din 26.01.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 18 din 26.01.2021 privind nominalizarea persoanelor pentru a face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Nădlac

Hotărârea nr. 19 din 26.01.2021 privind intabularea imobilului înscris în CF nr.310652 Nădlac în favoarea orașului Nădlac- drept de proprietate privată

Hotărârea nr. 20 din 09.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 21 din 09.02.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 09.02.2021

Hotărârea nr. 22 din 09.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.01.2021

Hotărârea nr. 23 din 09.02.2021 privind soluționarea solicitării Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări de achiziție date geofizice

Hotărârea nr. 24 din 09.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Hotărârea nr. 25 din 16.02.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 16.02.2021

Hotărârea nr. 26 din 16.02.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unui teren

Hotărârea nr. 27 din 23.02.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.02.2021

Hotărârea nr. 28 din 23.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.02.2021

Hotărârea nr. 29 din 23.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.02.2021

Hotărârea nr. 30 din 23.02.2021 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în perioada ianuarie 2014- decembrie 2020

Hotărârea nr. 31 din 23.02.2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Hotărârea nr. 32 din 23.02.2021 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 33 din 23.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 34 din 23.02.2021 privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Hotărârea nr. 35 din 23.02.2021 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor

Hotărârea nr. 36 din 23.02.2021 privind desemnarea d-lui Slavko Dușan în funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac

Hotărârea nr. 37 din 23.02.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 298 mp, parcela cu nr. cad. 317052, evidenţiată în CF nr. 317052 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 27, jud. Arad, dnei Kelo Maria și dlui Kelo Andrei-Milan, domiciliați în oraşul Nădlac, str. I. L. Caragiale nr. 42,  jud. Arad

Hotărârea nr. 38 din 23.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac

Sari la conținut