Regulament Primăria Oraşului Nădlac

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Primăria oraşului Nădlac este o instituţie publică, organizată ca o structură funcţională, cu activitate permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretarul oraşului, împreună cu aparatul de specialitate a primarului oraşului Nădlac, al cărui principal scop este de a aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
(2) Primarul este, potrivit legii, şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.
(3) Primarul conduce serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Nădlac, propunând acestuia, spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu.
Art. 2. (1)Serviciile publice ale aparatului de specialitate se organizează la propunerea primarului, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi cerinţelor.
(2) Aparatul de specialitate îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentului regulament şi în baza prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. Prin serviciu public, în înţelesul prezentului regulament, se înţelege o structură organizatorică înfiinţată pe baza legii, la nivelul oraşului Nădlac, având atribuţii exercitate de către personalul de specialitate încadrat, structură înzestrată cu mijloace materiale în scopul satisfacerii în mod continuu şi permanent a unor interese comune colectivităţii şi prin care primăria îşi îndeplineşte o parte determinantă din scopul său.

 

Pentru a vizualiza intreg documentul click aici

Sari la conținut