Anunt examen de promovare în grad profesional imediat superior celui avut anterior, a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului protecție civilă, evidența agricolă, urbanism

Compartimentul Resurse Umane                                       

 Nr. 5329 /17.08.2022                                                                       

A N U N Ţ

 

                        Având în vedere prevederile art.476, art.477 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,

 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NĂDLAC

organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui avut anterior, a funcţionarilor publici din cadrul  Compartimentului protecție civilă, evidența agricolă, urbanism

 

Condiţiile cumulative ce trebuiesc îndeplinite de funcţionarii publici în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional sunt următoarele:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
  • să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei oraşului Nădlac, în data de 07.09.2022, ora 10, se va desfăşura proba scrisă, iar în data de 09.09.2022, ora 10,  proba de interviu.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune până în data de 06.09.2022, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Nădlac şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 126 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită şi aprobată de primarul oraşului Nădlac, se va afişa la sediul acestuia .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac, Compartimentul Resurse Umane

 

          PRIMAR,

IOAN RADU MĂRGINEANSari la conținut