Anunț examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei avute anterior a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac

Nr. 5337­­­­ /15.09.2021                                                                          

                                                                          

                                                                                                                                         

A N U N Ţ

                              Având în vedere :

 • prevederile art.554 coroborat cu art.626 din OUG.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
 • prevederile TITLULUI II: Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobate prin HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • prevederile REGULAMENTULUI privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Dispoziţia primarului orașului Nădlac nr.12/04.01.2013
 • PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NĂDLAC      –

 

organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei avute anterior a  personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac,

 

Condiţii de înscriere la examen :

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin de două ori în ultimii 3 ani calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale;
 • să nu fi fost sancționat după acordarea ultimului calificativ

În vederea participării la examen, candidaţii depun, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (15.09.2021) , la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 • a)formularul de înscriere la concurs;
 • b)copie a cărţii de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Examenul de promovare în treaptă profesională se organizează la sediul Primăriei oraşului Nădlac, în data de 29.09.2021, ora 10, se va desfăşura proba scrisă .

Bibliografia pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei avute anterior a  personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia este următoarea :

 • Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ
 • G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiții
 • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală
 • U.G. nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac, Compartimentul Resurse Umane

 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC,

      MĂRGINEAN IOAN RADUSari la conținut