Concurs de ocupare a postului vacant de educator debutant ( studii medii – M) – Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac

Compartimentul Resurse Umane                                              

 Nr.1699 ­­­­ /21.03.2023                                                                          

                                                                                                                       

 • A N U N Ţ –

 

                        Având în vedere :

 • prevederile art.554 coroborat cu art.626 din OUG.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
 • prevederile Hotărârii nr.1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltatrea carierei personalului contrctual din sectorul bugetar plătit din fonduri public

 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NĂDLAC      –

 

organizează concurs de ocupare a postului vacant de educator debutant ( studii medii – M) – Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac

 

Condiţii de înscriere la concurs :

 • studii de specialitate : studii medii cu bacalaureat
 • curs de calificare acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
 • educator / educator specializat

În vederea participării la concurs, candidaţii depun, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (27.03.2023), la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 • a) formularul de înscriere la concurs;
 • b) copia actului de identitate
 • c) copia certificatului de căsătorie prin care s-a realizat schimbarea de nume
 • d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
 • f) certificat de cazier judiciar
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni
 • i) curriculum vitae, model comun european

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Nădlac, în data de 20.04.2023, ora 10, se va desfăşura proba scrisă și 27.04.2023 se va desfășura proba practică.  Perioadă depunere dosare : 27.03.2023 – 07.04.2023

Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului vacant de educator debutant  (studii medii – M) – Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac este următoarea :

 1. Educator debutant (M)
 • Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor:
 • Modul II – Evaluare şi planificare, standard 2 – planificarea activităților/ serviciilor;
 • Modul III – Activități derulate/servicii acordate, standard 2 – educație, standard 4 – recreere şi socializare, standard 5 – pregătire pentru viața independentă,
 • Modulul V – Drepturi şi etică, standard 1 – respectarea drepturilor  beneficiarilor şi a eticii  profesionale, standard 2 – relațiile copiilor cu personalul, standardul 3 – protecția  împotriva  abuzurilor şi  neglijării, standard 4 – sugestii/sesizări/ reclamații/  notificări;
 • Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată:
 • I Dispoziții generale şi definiții – secț. a 2-a Mediul familial şi îngrijirea alternativă;
 • VII- Instituții şi servicii cu atribuții în protecția copilului;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale:
 • cap III Sistemul de servicii sociale, secț. 1- Definirea şi clasificarea serviciilor sociale, secț. a 2-a – Beneficiarii şi furnizorii de servicii social; a 3-a – Organizarea şi administrarea serviciilor sociale; secț. a 4-a – Procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • IV secț. a 2-a -Asistenţa socială a copilului şi a familiei;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac, Compartimentul Resurse Umane

 Sari la conținut