Anunț suspendare Zilele Orașului Nădlac pe anul 2020

H O T Ă R Â R E A    Nr.81
din 28.07.2020

privind suspendarea, pentru anul 2020, punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr.18/30.01.2018

         Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de 28.07.2020,

Având în vedere:

  • inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat sub nr.3922/10.07.2020
  • H O T Ă R Â R E A Consiliului Local Nădlac Nr.18 din 30.01.2018 privind stabilirea zilelor Orașului Nădlac
  • avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină
  • avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
  • avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

În temeiul art. 129(2) lit. d, (7)lit.d,f,p, (14), art.139(3), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Suspendarea, pentru anul 2020, punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr.18/30.01.2018 privind stabilirea zilelor Orașului Nădlac .

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

  • serviciul buget din cadrul primăriei
  • compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
  • Casa de cultură a orașului Nădlac
  • Cetățenilor prin afișare
  • Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ALEXANDRINA-NICOLETA HUSZARIK                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                     ALEXANDRU GROSSari la conținut