Buletin informativ Legea 544/2001

Modelele de formulare-tip cerere, respectiv reclamații:

a) Actele normative ( vizualizează aici legislaţia ) care reglementează organizarea si funcţionarea Primăriei Orașului Nădlac

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Orașului Nădlac

b1) Organigrama instituţiei;

b2) Regulamentul de organizare si funcţionare – aprobat prin H.C.L. 66/2018;

b3) Programul de funcţionare – Vizualizează programul aici

b4) Program de audienţe

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Orașului Nădlac şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public.

Conducerea Primariei Orașului Nădlac

dl. Mărginean Ioan-Radu – Primar
dl. Vaș Ladislau – Viceprimar

d-l Gros Alexandru – Secretarul Orașului Nădlac

Persoane responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public:
Legea 544/2001 – Szidor Iana – inspector

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primăria Orașului Nădlac
Sediul: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24
Telefon: Centrala – 0257 474844
E-mail: office@primaria-nadlac.ro
Site : www.primaria-nadlac.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil contabil se pot consulta la sediul instituţiei

f) Programele si strategiile proprii Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Nădlac

g) Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
– Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea Primăriei Orașului Nădlac;
– Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Orașului Nădlac;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Orașului Nădlac, si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei Orașului Nădlac respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitaţile de contestare a deciziei autoritaţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– dispoziţii ale primarului
– proiecte de hotărâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discuţii
– referate de aprobare
– fise de audienţa
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achiziţie publica
– procese-verbale
– adrese
– observaţii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizaţii de construire/desfiinţare
– autorizaţii pentru activitaţi independente (asociaţii familiale, persoane fizice), autorizaţii taxi, autorizaţii de funcţionare si avize pentru orarul de funcţionare
– autorizaţii de acces în zone cu restricţii de tonaj
– date de cadastru
– date de stare civilă

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate – sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, si anume:

– reclamaţia administrativă – se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice
– plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei Orașului Nădlac

Sari la conținut