Concurs examen de promovare în grad profesional / treapta profesională imediat superioară celei avute anterior a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac – Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac

Nr. 2634/26.04.2022

ANUNŢ

 

Având în vedere :

 • prevederile art.554 coroborat cu art.626 din OUG.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
 • prevederile TITLULUI II: Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobate prin HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • prevederile REGULAMENTULUI privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Dispoziţia primarului orașului Nădlac nr.12/04.01.2013

 

 • PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NĂDLAC      –

 

organizează examen de promovare în grad profesional / treapta profesională imediat superioară celei avute anterior a  personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac – Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac pentru următoarele posturi:

 

 1. educator (M)
 2. educator (S)
 3. asistent social specialist (S)
 4. șef centru (S) gradul I

Condiţii de înscriere la examen :

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin de două ori în ultimii 3 ani calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale;
 • să nu fi fost sancționat după acordarea ultimului calificativ

În vederea participării la examen, candidaţii depun, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (26.04.2022), la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 • a) formularul de înscriere la concurs;
 • b) copie a cărţii de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 

Examenul de promovare în treaptă profesională se organizează la sediul Primăriei oraşului Nădlac, în data de 10.05.2022, ora 10, se va desfăşura proba scrisă.

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional / treaptă profesională imediat superioară celei avute anterior a  personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac – Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac este următoarea :

 1. Educator (M) / educator (S)
 • Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cap.I secț. a2-a, cap VII;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cap III și cap. IV secț. a 2-a;
 1. Asistent social specialist (S)
 • Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Legea nr.466/2004, privind statutul asistentului social;
 • Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cap.I secț. a2-a, cap VII;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cap III și cap. IV secț. a 2-a;
 1. Șef centru (S) gradul I
 • Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cap.I secț. a2-a, cap VII;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cap III și cap. IV secț. a 2-a;
 • Hotărâre nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, Anexa 2;
 • Hotărâre nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal, Anexa 3.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac, Compartimentul Resurse Umane

 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC,

      MĂRGINEAN IOAN RADUSari la conținut