TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC ,,SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA’’ OUG NR.63/09.05.2022

 

ANUNŢ

TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC

,,SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA’’

OUG NR.63/09.05.2022

 

Primăria orașului Nădlac, prin Direcția de Asistență Socială primește dosare pentru familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere şi persoanele fără adăpost eligibile, în vederea acordării sprijinului financiar sub formă de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.

Cine primește voucherele sociale:

 1. a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 2. b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 3. c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 4. d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 5. e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în situaţia în care familiile prevăzute la lit. c) – e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.

Nu beneficiază de acordarea sprijinului material, persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.

Beneficiarii de la literele a)-e) vor fi identificați de Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Persoanele fără adăpost, familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere precum și familiile monoparentale indiferent de numărul de copii aflați în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea acestor tichete sociale pe suport electronic, prin depunerea unei cereri și declarații pe propria răspundere la Direcţia de Asistenţă Socială str. 1 Decembrie nr.24 Nădlac, Luni-Joi între orele 08.30-12.00 și Vineri de la 08.30-12.00.

Cererile, declarațiile pe proprie răspundere și actele doveditoare pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă se depun până în data de 25 a fiecărei luni.

 

 

 • Cum vor fi livrate tichete sociale pe suport electronic

Tichetele sociale vor fi livrate de Poșta Română și vor fi alimentate automat cu câte 250 de lei, la fiecare două luni, în perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2022 și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

 

 

 • Cum se utilizează tichetele

Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate/carte de identitate provizorie, după caz.

 

 • ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR PE SUPORT ELECTRONIC ,,SPRIJIN PENTRU ROMANIA’’ OUG NR.63/09.05.2022
 1. Cererea si declarația pe proprie răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă.
  2. Buletine/cărți de identitate ale membrilor de familie (originale și xerocopii).
  3. Certificate de naștere ale membrilor de familie ( originale și xerocopii).
  4. Certificat de căsătorie ( original și xerocopii).
 2. Certificat de deces ( original și xerocopii).
  6. Certificat de încadrare în grad de handicap ( original și xerocopii ).
  7. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să ateste că aceștia frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii.
  8. Acte doveditorare de venituri din luna anterioara depunerii cererii ( pensii, salarii, etc.).
  9. Adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice Arad, în care să se menționeze veniturile realizate de membrii majori ai familiei.
 3. Adeverință eliberată de Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei orașului Nădlac, în care să se menționeze bunurile mobile și imobile aflate în proprietate.
  11. Adeverință eliberată de Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Orașului Nădlac, cu privire la terenul agricol aflat în proprietate.
  12. Hotărâre de încredințare a minorului și plata unei pensii de întreținere, în cazul soțiilor despărțiți în fapt.
  13. Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii.
  14. Hotărâre judecătorească de încuvințare a adopției, potrivit legii.
  15. Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii.
 4. Decizia directorului general al Diracției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii.
  17. Hotărârea judecătorească de divorț, încredințarea minorului și plata unei pensii de întreținere pentru minorii încredințați.
  18. Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.
  19. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, pentru situația prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.
 5. Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută.
  21. Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu participă la întreținerea copiilor.
  22. Adeverință eliberată de primăria de domiciliu, care să certifice faptul că familia nu se află în evidențe cu dosar pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.
  23. După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
  24. Dosar cu șină.

 

 Sari la conținut