Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducător-autospecială din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, nivelul studiilor medii, pe perioadă nedeterminată

Nr. 3124/16.05.2022

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  NĂDLAC organizează concurs pentru ocuparea unui  post contractual  vacant  de  conducător-autospecială  din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, nivelul studiilor medii, pe perioadă nedeterminată .

          Concursul constă într-o probă practică  – aptitudini fizice, probă scrisă şi interviu.

Proba practică ,  va avea loc în data de 15.06.2022, ora 10.00, prezenţa candidaţilor la sediul Primăriei. Pentru proba practică  se vor testa îndemânarea şi abilitatea în realizarea cerinţelor practice postului şi va consta în următoarele probe : pista cu obstacole de 100 m, alergarea de rezistență pe 1.000 m, alergare de viteză pe 50 m, abdomene.

Proba scrisă  va avea loc în data de 17.06.2022,  la ora 10.00, la sediul Primăriei.

Interviul  va avea loc în data de 21.06.2022,  la ora 10.00, la sediul Primăriei.

Dosarul de înscriere se poate depune din data de 23.05.2022 până la data de 06.06.2022, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, compartimentul de resurse umane.

Condiţii privind candidaţii:

 • permis de conducere cat B şi C ;
 • minim studii medii;
 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate : apt medical și psihologic;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • lipsa unei condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. curriculum vitae;
 3. copie după actul de identitate;
 4. copie după diploma de studii;
 5. copie după permisul de conducere;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. rezultatul examenului psihologic;
 8. certificat de cazier judiciar;
 9. dosar plic;

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA

 1. Apărarea împotriva incendiilor: Capitolul I- Dispoziții Legea nr.307/2006 Generale, Capitolul II- Obligații generale,Secțiunea 6: Art.21, art.22, Capitolul IV:Servicii de urgență voluntare Art.32-43.
 1. Regulamentul de organizare și funcționara a serviciuluiVoluntar pentru situații de urgență Nădlac:  Aprobat prin HCL nr.138/2019 Art.1,art.2,art.3,art.6 alin1 și 2, art.7 alin1 și 2, art.8, art.11.,art.17.,art.28 alin.1-4,
 1. Criteriile de performanță privind constituirea, încadrare Ordin nr.75/2019, modificat și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență: art.1, art.2,art.3,art.14., art.16.,art.20.,art.22 alin(1) alin.(2),art.26,art.27,art.28, art.29,art.30., art.31, Anexa nr.1.
 1. Asistența tehnică a mașinilor de prevenire și stingere Normative tehnice pt. exploatarea,a incendiilor (pag.10-18)                                                      repararea și casarea mașinilor de prevenire și stingere a incendiilor 1975
 1. Repararea mașinilor de prevenire și stingere a incendiilor ( pag. 19-22), Anexa nr.1 (pag.47-48), Anexa nr.2       Normative tehnice pentru exploatarea,

(pag.49-51), Anexa nr.3 (pag.52-54), Anexa nr.4         repararea și casarea mașinilor de prevenire și stingere a incendiilor din 1975 (pag.55-56),

 

          Copiile  actelor menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul oraşului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau la telefon 0257-474345 , Compartimentul resurse umane.

 

 

              PRIMAR                                     Compartiment resurse  umane

          Mărginean Ioan Radu                                         Şinca Anca StelaSari la conținut