Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac, nivelul studiilor generale, pe perioadă nedeterminată

Nr. 36/19.11.2021

ANUNŢ

 

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORASULUI NADLAC din cadrul PRIMĂRIEI  ORAŞULUI  NĂDLAC organizează concurs pentru ocuparea unui  post contractual  vacant  de  muncitor necalificat  din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac, nivelul studiilor generale, pe perioadă nedeterminată.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

Proba scrisă  va avea loc în data de 21.12.2021,  la ora 10.00, la sediul Primăriei.

Interviul  va avea loc în data de 23.12.2021,  la ora 10.00, la sediul Primăriei.

Dosarul de înscriere se poate depune din data de 25.11.2021 până la data de 10.12.2021, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, compartimentul resurse umane.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale stabilite la art.542 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum și condițiile specifice, după cum urmează :

 1. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii

Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

 

 • minim studii generale;

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. curriculum vitae;
 3. copie după actul de identitate;
 4. copie după diploma de studii;
 5. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. dosar plic;

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – cap.IV
 2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cap.II art.6 –art.12
 3. Legea nr.53/2003 Codul muncii*) art.241- art.265
 4. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

 

          Copiile  actelor menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul oraşului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau la telefon 0257-474345 , Compartimentul resurse umane.Sari la conținut