Dispozitie privind stabilirea programului de lucru în perioada sărbătorilor pascale catolice/evanghelice 07.04.2023 și 10.04.2023

DISPOZIŢIA Nr.142

din 05.04.2023

privind stabilirea programului de lucru în perioada sărbătorilor pascale catolice/evanghelice, 07.04.2023 și 10.04.2023,

Primarul oraşului Nădlac,

Având în vedere :

– referatul doamnei Șinca Anca Stela — inspector resurse umane din cadrul instituți ei prevederile art.139 din Codul muncii _ Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.155(1) lit. d coroborat cu (5) lit. a, art.196(1) lit. b, art.198-199 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

DISPUN :

Art.1. Programul de lucru al aparatului de specialitate al primarului oraşului Nădlac/ servicii lor subordonate, pentru zilele de 07.04.2023 și 10.04.202 3 , se stabilește astfel :

– vineri  – 07.04.2023: nu se lucrează/zi liberă

– luni – 10.04.2023 : nu se lucrează/zi liberă

Art.2. Excepție de la prevederile art. 1 face :

Compartimentul impozite si taxe care va funcționa astfel :

vineri – 07.04.2023: 8,00 — 13,00

luni -10.04.2023 : 8,00 — 13,00

Compartimentul stare civilă urgențe (decese) se înregistrează cu programare tel : 0728041353

Art.3. (1)Recuperarea   zilelor libere acordate (07.04.2023, 10.04.2023) se asigură de șefii ierarhici a fiecărei structuri, până la data de 15.05.2023

(2) Recuperările pot fi acordate, în afara cazurilor de acordare a concediilor legale, și în baza prevederilor Cap. IV din regulamentul intern de stabilire a procedurilor de planificare /acordare a concediilor de odihnă și a zilelor libere, aprobat prin Dispoziția nr. 1/03.01.2012

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu :

  • salariaților aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac/ serviciilor subordonate
  • cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei, și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale
  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-Compartimentul Legalităţii Actelor şi Contencios.

 

             Primar oraş Nădlac                                                       Contrasemnează pentru legalitate

Ioan-Radu Mărginean                                                           Secretar general UAT Nădlac

                                                                                                                         Alexandru GrosSari la conținut