Anunt examen de promovare în treapta profesională imediat superioră celei avute anterior a personalului contractual din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac

Compartimentul Resurse Umane                                          

Nr. 48­­­­/15.03.2022                                                                          

A N U N Ţ

                              Având în vedere :

 • prevederile art.554 coroborat cu art.626 din OUG.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
 • prevederile TITLULUI II: Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobate prin HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • prevederile REGULAMENTULUI privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Dispoziţia primarului orașului Nădlac nr.12/04.01.2013
 • PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NĂDLAC      –

organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioră celei avute anterior a  personalului contractual din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac,

Condiţii de înscriere la examen :

 • Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic, care trebuie să cuprindă următoarele elemente :
 1. descrierea activității desfășurate de candidat
 2. nivelul de însusire a legislației specifice activității desfășurate
 3. aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuțiilor
 4. conduita candidatului în timpul serviciului

În vederea participării la examen, candidaţii depun, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (15.03.2022) , la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 • a)formularul de înscriere la concurs;
 • b)copie a cărţii de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

Examenul de promovare în treaptă profesională se organizează la sediul Primăriei oraşului Nădlac, în data de 29.03.2022, ora 10, se va desfăşura proba scrisă .

Bibliografia pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei avute anterior a  personalului contractual din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac:

 1. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, art.549-art.596
 3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
 4. Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 – republicată
 5. Legea contabilității nr.82 din 24 decembrie 1991 – republicată
 6. Legea nr.24/2007 – republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
 7. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac, Compartimentul Resurse Umane

 

SEFUL SERVICIULUI,

         ROHARIC GHEORGHESari la conținut