Hotărări din anul 2003

HOTARÂREA Nr. 4 din 25.02.2003 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 5 din 25.02.2003 privind parcelarea terenului intravilan înscris CF nr. 9474 – Nadlac, cu nr. topo. 4055/1/1, în suprafata totala de 16.728 mp, în vederea notarii contractului de concesionare cu S.C. COMTURIST S.A.

HOTARÂREA Nr. 6 din 25.02.2003 privind încadrarea doamnei CRISAN ALINA în functia de consilier juridic-debutant pe postul vacant din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Nadlac + Anexa

HOTARÂREA Nr. 7 din 25.02.2003 privind aprobarea fisei postului de consilier juridic din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Nadlac + Anexa

HOTARÂREA Nr. 8 din 25.02.2003 privind aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor privind concesionarea prin licitatie publica a întretinerii si exploatarii strandului orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 9 din 25.02.2003 privind încheierea si aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2002

HOTARÂREA Nr. 10 din 25.02.2003 privind acordarea avizului pentru investitia „Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport SNT cu sistemul de Transport Gaze Vest – European pe directia Szeged Ungaria – Nadlac – Arad”

HOTARÂREA Nr. 11 din 25.02.2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei membrilor comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002

HOTARÂREA Nr. 12 din 25.02.2003 privind participarea Consiliului local Nadlac la finantare activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie

HOTARÂREA Nr. 13 din 25.02.2003 privind stabilirea numarului maxim de titulari pentru fiecare clasa al functiilor publice din cadrul aparatului propriu al Primariei orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 14 din 04.03.2003 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Nadlac cu S.C. AVA Tour SRL din Arad în vederea finantarii si realizarii în comun a proiectului de modernizare a Centrului Civic si a pietei agroalimentare

HOTARÂREA Nr. 15 din 04.03.2003 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile în care contravenientii vor presta activitati în folosul comunitatii

HOTARÂREA Nr. 16 din 28.03.2003 privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor consilierilor + Anexa

HOTARÂREA Nr. 17 din 28.03.2003 privind încetarea de drept a mandatului de consilier de d-l Gubik Stefan

HOTARÂREA Nr. 18 din 28.03.2003 privind validarea mandatului d –lui consilier Hires Pavel Milan

HOTARÂREA Nr. 19 din 28.03.2003 privind reorganizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 20 din 28.03.2003 privind aprobarea programului participarii Consiliului Local la aniversarea a 200 de ani de la venirea slovacilor în localitatea Nadlac

HOTARÂREA Nr. 21 din 28.03.2003 privind înfiintarea Serviciului public local de asistenta sociala din cadrul aparatului propriu si de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia

HOTARÂREA Nr. 22 din 28.03.2003 privind aprobarea propunerilor de modificare a inventarului domeniului public al orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 23 din 28.03.2003 privind scutirea de la plata taxei speciale pe anul 2003, stabilita în vederea finantarii cheltuielilor de întretinere si functionare a Serviciului public de pompieri civili Nadlac, a S.C.BACHUS 2000 SRL, A.F.”DIANA” Nadlac si S.C. „ZLATY KRUZOK” SRL

HOTARÂREA Nr. 24 din 28.03.2003 privind aprobarea finantarii proiectului de program sportiv al Asociatiei Sportive Scolare „Tajovsky”

HOTARÂREA Nr. 25 din 28.03.2003 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local nr. 87/17.12.2002 privind instituirea taxei speciale pentru colectat, transportat deseuri menajere de la persoane fizice

HOTARÂREA Nr. 26 din 28.03.2003 privind aplicarea metodologiei de salubrizare menajera în intravilanul orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 27 din 28.03.2003 privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere nr. 453/1996 încheiat între Consiliul Local Nadlac si S.C. K & K SRL

HOTARÂREA Nr. 28 din 15.04.2003 privind încetarea de drept a mandatului de consilier de d-l Gondec Pavel

HOTARÂREA Nr. 29 din 15.04.2003 privind validarea mandatului d–lui consilier Gyebnar Ioan

HOTARÂREA Nr. 30 din 15.04.2003 privind reorganizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al orasului Nadlac + Anexa

HOTARÂREA Nr. 31 din 15.04.2003 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 88/17.12.2002 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietatea privata a statului

HOTARÂREA Nr. 32 din 15.04.2003 privind rezilierea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Orasului Nadlac si S.C. K & K S.R.L. privind terenul situat în Nadlac, în suprafata de 7.020 mp. înscris în CF nr. 9350-Nadlac, cu nr. top. 13691/134/1/1/3/2

HOTARÂREA Nr. 33 din 15.04.2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 34 din 15.04.2003 privind aprobarea propunerilor de modificare a inventarului domeniului public al orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 35 din 15.04.2003 privind ridicarea dreptului de folosinta gratuita pe termen limitat de catre Directia Sanitar Veterinara a Judetului Arad a suprafetei de teren de 513 mp. situat în Nadlac, înscris în CF nr. 9340-Nadlac, cu nr. top. 12278/1/1/1/1/2

HOTARÂREA Nr. 36 din 15.04.2003 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera din intravilanul orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 37 din 15.04.2003 privind acordul pentru lucrarile ce se vor executa la spatiul închiriat, aflat în administrarea Consiliului Local al Orasului Nadlac, situat în str. George Cosbuc nr. 56 bl. C sc. B ap. 18

HOTARÂREA Nr. 38 din 15.04.2003 privind ajustarea tarifelor pentru servicii publice de alimentare cu apa prestate de SC Apoterm Nadlac SA la utilizatori cu care a încheiat contracte

HOTARÂREA Nr. 39 din 15.04.2003 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a basculantei Roman 19215 DFK, care nu mai este necesara institutiei

HOTARÂREA Nr. 40 din 15.05.2003 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 41 din 15.05.2003 privind emiterea cererii nr. 4477/2003 catre S.NP. PETROM S.A Bucuresti

HOTARÂREA Nr. 42 din 15.05.2003 privind aprobarea de dare în administrare a strandului orasului Nadlac catre S.C. APOTERM S.A. pe perioada 01.06.2003 – 30.09.2003

HOTARÂREA Nr. 43 din 15.05.2003 privind reorganizarea comisiei locale de aparare împotriva dezastrelor

HOTARÂREA Nr. 44 din 27.05.2003 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, valorilor impozabile si a cotelor procentuale prevazute în limite pentru anul 2004

HOTARÂREA Nr. 45 din 27.05.2003 privind scutirea de la plata impozitului pe cladire si terenul aferent – str. Mures, nr. 30 a d-lui Prundaru Ioan

HOTARÂREA Nr. 46 din 27.05.2003 privind scutirea de la plata impozitului pe cladire si terenul aferent – str. V. Goldis, nr. 34 a d-nei Sarga Livia-Doina

HOTARÂREA Nr. 47 din 27.05.2003 privind scutirea de la plata impozitului pe cladire si terenul aferent – str. 1 Mai, nr. 52 a d-lui Palyov Dusan-Martin

HOTARÂREA Nr. 48 din 27.05.2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 49 din 27.05.2003 privind aprobarea Programului de lucrari edilitar gospodaresti, reparatii si dotari pe anul 2003, finantate din bugetul local

HOTARÂREA Nr. 50 din 27.05.2003 privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul Local în adunarile generale, ordinare, extraordinare ale asociatilor, precum si în relatiile cu tertii, a S.C. „Petrom Nadlac” SRL

HOTARÂREA Nr. 51 din 17.06.2003 privind încetarea de drept a mandatului de consilier de d-l Tosetchi Andrei

HOTARÂREA Nr. 52 din 17.06.2003 privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA Nr. 53 din 17.06.2003 privind validarea mandatului d–lui consilier Palis Gligor

HOTARÂREA Nr. 54 din 17.06.2003 privind reorganizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al orasului Nadlac + Anexa

HOTARÂREA Nr. 55 din 17.06.2003 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 31/15.04.2003 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietatea privata a statului

HOTARÂREA Nr. 56 din 17.06.2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 57 din 17.06.2003 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 58 din 17.06.2003 privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului Consiliului local al orasului Nadlac + Anexa 1 + Anexa 3

HOTARÂREA Nr. 59 din 17.06.2003 privind schimbarea denumirii strazii 1 Mai în Dr. Martin Luther

HOTARÂREA Nr. 60 din 27.06.2003 privind modificarea tarifului de apa rece de la 4358 lei /m3 la 6536 lei/m3

HOTARÂREA Nr. 61 din 27.06.2003 privind împuternicirea persoanei care va reprezenta Consiliul Local Nadlac la semnarea Hotarârii A.G.A. de majorare a capitalului social a S.C. „Petrom Nadlac” S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 62 din 11.07.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare obiecte tehnologice si retea de distributie a apei potabile în orasul Nadlac”

HOTARÂREA Nr. 63 din 29.07.2003 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 64 din 29.07.2003 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Nadlac în A.G.A. al S.C. „APOTERM NADLAC” S.A

HOTARÂREA Nr. 65 din 29.07.2003 privind aprobarea Planului de masuri pentru înlaturarea deficientelor în organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la nivelul orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 66 din 29.07.2003 privind reorganizarea Serviciului public de pompieri civili al orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 67 din 29.07.2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 68 din 29.07.2003 privind scutirea de la plata impozitului pe cladire si terenul aferent – str. Dorobanti, nr.48 a d-nei Pop Ilona

HOTARÂREA Nr. 69 din 29.07.2003 privind aprobarea reducerii penalitatilor de întârziere pentru neplata la termen a cotelor lunare de asociere dintre Primaria orasului Nadlac si S.C. TRANSEURO IMPORT EXPORT S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 70 din 29.07.2003 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a terenului în suprafata de 75.861 mp

HOTARÂREA Nr. 71 din 29.07.2003 privind parcelarea imobilului înscris în C.F. 2201-Nadlac cu nr. top. 12303 în scopul vânzarii unei parcele de 425 mp. catre S.A. Agrovictoria Nadlac

HOTARÂREA Nr. 72 din 29.07.2003 privind introducerea în circuitul funciar al parcelei cu nr. top. 2240 în vederea vânzarii a 2 loturi

HOTARÂREA Nr. 82 din 02.09.2003 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 02.09.2003 + Anexa

HOTARÂREA Nr. 83 din 02.09.2003 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 26.08.2003

HOTARÂREA Nr. 84 din 02.09.2003 privind stabilirea destinatiei imobilului situat în Nadlac, C.F. nr.9320, nr. top 848/4/1, 848/3/2

HOTARÂREA Nr. 85 din 30.09.2003 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 86 din 30.09.2003 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.09.2003 + Anexa

HOTARÂREA Nr. 87 din 30.09.2003 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 02.09.2003

HOTARÂREA Nr. 88 din 30.09.2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 89 din 30.09.2003 privind aprobarea scaderii din chirie a costului lucrarilor de reparatii a spatiului închiriat în baza contractului de închiriere nr. 2706/16.04.2002

HOTARÂREA Nr. 90 din 30.09.2003 privind împuternicirea persoanelor care vor participa la licitatia publica care va avea loc la AVAB Bucuresti cu privire la achizitionarea imobilului situat în orasul Nadlac, str. G. Enescu, nr. 85, sediul fostei S.C. Agroindustriala Nadlac S.A.

HOTARÂREA Nr. 91 din 30.09.2003 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a materialelor recuperate din schimbarea acoperisului primariei care nu mai sunt necesare institutiei

HOTARÂREA Nr. 92 din 30.09.2003 privind parcelarea imobilului situat în orasul Nadlac, str. N Balcescu, nr. 98, înscris în CF nr. 4797

HOTARÂREA Nr. 100 din 11.11.2003 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 11.11.2003 + Anexa

HOTARÂREA Nr. 101 din 11.11.2003 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 28.10.2003

HOTARÂREA Nr. 102 din 11.11.2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 103 din 28.11.2003 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 28.11.2003 + Anexa

HOTARÂREA Nr. 104 din 28.11.2003 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 11.11.2003

HOTARÂREA Nr. 105 din 28.11.2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim garantat pentru anul 2004 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

HOTARÂREA Nr. 106 din 28.11.2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 107 din 28.11.2003 privind avizarea constructiilor speciale nesupuse impozitului pe cladire pe anul 2004 a CN CF CFR SA Regulatorul de Circulatie Arad

HOTARÂREA Nr. 108 din 28.11.2003 privind avizarea constructiilor speciale nesupuse impozitului pe cladire pe anul 2004 a Romtelecom SA

HOTARÂREA Nr. 109 din 28.11.2003 privind împuternicirea persoanelor care pot participa la licitatia publica care va avea loc la AVAB Bucuresti cu privire la achizitionarea imobil-sediu economic si administrativ, situat în orasul Nadlac, str. G. Enescu, nr.8 5, sediul fostei S.C. Agroindustriala Nadlac S.A., evidentiat în CF 9386 Nadlac

HOTARÂREA Nr. 110 din 28.11.2003 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a terenului în suprafata de 744 mp

HOTARÂREA Nr. 111 din 28.11.2003 privind desemnarea primarului orasului Nadlac pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului

HOTARÂREA Nr. 112 din 28.11.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul „Retehnologizarea statiei de epurare, extindere si reabilitare retele de canalizare în orasul Nadlac”

HOTARÂREA Nr. 113 din 28.11.2003 privind aprobarea propunerii Ministerului de Interne, Inspectoratul judetean al Politiei de Frontiera Arad privind preluarea fara plata a imobilelor Nadlac nord- extravilan, Peregu Mare- extravilan, foste pichete, ce apartin Inspectoratului judetean al Politiei de Frontiera Arad

HOTARÂREA Nr. 114 din 28.11.2003 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 100 mp din parcela nr. top. 12278/1/1/1/1/2 în suprafata totala de 513 mp, situat în orasul Nadlac, la intersectia strazilor Ludovic Boor – Abatorului, evidentiat în C.F. nr. 9340

HOTARÂREA Nr. 115 din 28.11.2003 privind stabilirea, alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public ce va fi înfiintat la nivelul unitatii administrativ teritoriale Nadlac

Sari la conținut