Hotărâri din anul 2006

HOTARÂREA Nr. 1 din 23.01.2006 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 2 din 23.01.2006 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 23.01.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 3 din 23.01.2006 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 20.12.2005

HOTARÂREA Nr. 4 din 23.01.2006 privind rectificarea erorii materiale din Hotarârea Consiliului Local nr. 129/18.11.2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim garantat pentru anul 2006

HOTARÂREA Nr. 5 din 23.01.2006 privind revocarea alin. 3 din Capitolul II din anexa nr. 1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 114/11.10.2005

HOTARÂREA Nr. 6 din 23.01.2006 privind aprobarea reorganizarii Serviciului public de pompieri civili al orasului Nadlac în Serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta al orasului Nadlac + ANEXA 2 + ANEXA 3 + ANEXA 2 la anexa 3 + ANEXA 3 la anexa 3

HOTARÂREA Nr. 7 din 23.01.2006 privind modificarea si completarea HCL 132/18.11.2005

HOTARÂREA Nr. 8 din 30.01.2006 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.01.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 9 din 30.01.2006 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 23.01.2006

HOTARÂREA Nr. 10 din 30.01.2006 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de personal din cadrul aparatului propriu, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 11 din 30.01.2006 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2006 + ANEXA 3

HOTARÂREA Nr. 12 din 30.01.2006 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nadlac

HOTARÂREA Nr. 13 din 30.01.2006 privind stabilirea unor masuri administrativ- financiare în aplicarea Hotarârii Consiliului Local nr. 76/28.06.2005 si Hotarârii Consiliului Local nr. 114/11.10.2005

HOTARÂREA Nr. 14 din 30.01.2006 privind revocarea pct. 6 (2) din anexa nr. 6 la Hotarârea Consiliului Local nr. 76/28.06.2005

HOTARÂREA Nr. 15 din 30.01.2006 privind adoptarea unor masuri, pe care reprezentantii Consiliului Local Nadlac în cadrul A.G.A. al SC Apoterm Nadlac SA, le vor promova si aproba

HOTARÂREA Nr. 16 din 30.01.2006 privind aprobarea unor masuri în legatura cu participarea orasului Nadlac ca actionar în S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. + ANEXA 1 + ANEXA 2

HOTARÂREA NR. 17 din 14.02.2006 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 14.02.2006 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 18 din 14.02.2006 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.01.2006

HOTARÂREA NR. 19 din 14.02.2006 privind avizarea tarifelor pentru servicii publice de alimentare cu energie termica prestate de SC Apoterm Nadlac SA la utilizatori cu care a încheiat contracte

HOTARÂREA NR. 20 din 14.02.2006 privind validarea mandatului d-nei consilier Plastin Saveta Anghelina

HOTARÂREA NR. 21 din 14.02.2006 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a parcelei cu nr. top.12548/2, evidentiata în CF nr.9328 Nadlac si a parcelei cu nr. top. 12549/2, evidentiata în CF nr.9809 Nadlac + ANEXA

HOTARÂREA NR. 22 din 14.02.2006 privind aprobarea masurilor pentru eliminarea neregulilor privind apararea împotriva incendiilor constatate în urma controlului efectuat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” Arad + ANEXA

HOTARÂREA NR. 23 din 14.02.2006 privind parcelarea terenului situat în orasul Nadlac, înscris în CF nr. 4001 Nadlac, nr. top.849/2/1, în suprafata de 377 mp si trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a parcelei nr. top. 849/2/1/1

HOTARÂREA NR. 24 din 28.02.2006 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 28.02.2006 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 25 din 28.02.2006 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 14.02.2006

HOTARÂREA NR. 26 din 28.02.2006 privind aprobarea modificarii listei de investitii + ANEXA

HOTARÂREA NR. 27 din 28.02.2006 privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 2006 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 28 din 28.02.2006 privind avizarea schitei terenurilor disponibile în vederea închirierii acestora prin licitatie publica pentru amplasarea garajelor

HOTARÂREA NR. 29 din 28.02.2006 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nadlac în cadrul consiliului de administratie al Liceului Ind. „J.G. Tajovsky” Nadlac

HOTARÂREA NR. 30 din 28.02.2006 privind aprobarea Planului anual de actiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nadlac

HOTARÂREA NR. 31 din 28.02.2006 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nadlac în cadrul consiliului consultativ al Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nadlac

HOTARÂREA NR. 32 din 28.02.2006 privind acceptarea de donatie a unei pompe mobile tractate, proprietatea Consiliului Local Jelsava din Slovacia

HOTARÂREA Nr. 39 din 07.04.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 07.04.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 40 din 07.04.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 14.03.2006

HOTARÂREA Nr. 41 din 07.04.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de salubrizare la nivelul oraşului Nădllac + ANEXA + ANEXA1

HOTARÂREA Nr. 42 din 07.04.2006 privind repartizarea sumelor de bani din bugetul Consiliului local Nădlac pentru cultele: ortodox român, evanghelic, greco-catolic, ortodox sârb, reformat, romano-catolic

HOTARÂREA Nr. 43 din 07.04.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 44 din 07.04.2006 privind respingerea cererii Consiliului Judeţean Arad nr. 2317/2006

HOTĂRÂREA Nr. 45 din 07.04.2006 privind aprobarea modificării anexelor nr. 5, 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 10/30.01.2006 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 07.04.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul „Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din oraşul Nădlac „

HOTĂRÂREA Nr. 47 din 28.04.2006 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr. 48 din 28.04.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2006 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 28.04.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 07.04.2006

HOTĂRÂREA Nr. 50 din 28.04.2006 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare

HOTĂRÂREA Nr. 51 din 28.04.2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.114/11.10.2005

HOTĂRÂREA Nr. 52 din 28.04.2006 privind unificarea şi reparcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, parcelele înscrise în CF nr.9650 Nădlac şi CF nr.9559 Nădlac şi vânzarea prin licitaţie publică a unei parcele + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 53 din 28.04.2006 privind aprobarea organizării Festivalului de artă culinară tradiţională Nădlac şi a programului de activităţi culturale, culinare, artistice, care se vor desfăşura cu ocazia sărbătoririi Ediţiei I- 28.05.2006 + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr. 54 din 28.04.2006privind mandatarea d-lui ŞPROCH SORIN IVAN- consilier local, să voteze în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- bilanţul contabil pe anul 2005

HOTARÂREA Nr. 55 din 12.05.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 12.05.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 56 din 12.05.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2006

HOTARÂREA Nr. 57 din 12.05.2006 privind împuternicirea persoanelor care reprezintă Consiliul local în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., a participa la Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor din data de 15.05.2006

HOTARÂREA Nr. 58 din 23.05.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 23.05.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 59 din 23.05.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 12.05.2006

HOTARÂREA Nr. 60 din 23.05.2006 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

HOTĂRÂREA Nr. 61 din 23.05.2006 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2005

HOTĂRÂREA Nr. 62 din 23.05.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006

HOTĂRÂREA Nr. 63 din 23.05.2006 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 719 mp, înscris în CF nr.8707 Nădlac, parcela nr.top. 13691/106/1

HOTĂRÂREA Nr. 64 din 23.05.2006 privind trecerea în proprietatea privată şi publică a oraşului Nădlac a unor parcele şi vânzarea parcelei nr. top. 12345-12350/1/1/13/2, evidenţiată în CF nr.8706 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 65 din 23.05.2006 privind rectificarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.84/02.09.2003 şi Hotărârea Consiliului local nr.19/30.01.2004

HOTĂRÂREA Nr. 66 din 23.05.2006privind aprobarea modificării şi completării contractului de concesiune încheiat în data de 15.07.1992, cu actele adiţionale aferente, actualizat, încheiat între Consiliul Local Nădlac şi S.C. Petrom Nădlac S.R.L. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 67 din 23.05.2006privind avizul Consiliului Local referitor la construirea a două silozuri tip celule de câte 1000 tone+ uscător pentru cereale, pe terenul concesionat de S.A. Agrovictoria Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 68 din 23.05.2006 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 69 din 23.05.2006 privind acordarea avizului consultativ pentru numirea în funcţia de director adjunct a d-nei prof. Huszarik Alexandrina- Nicoleta şi în funcţia de director la grădiniţa PN 1 a d-nei educatoare Laurincz Liţi

HOTARÂREA Nr. 70 din 16.06.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 16.06.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 71 din 16.06.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 23.05.2006

HOTARÂREA Nr. 72 din 16.06.2006 privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale

HOTARÂREA Nr. 73 din 16.06.2006 privind trecerea în proprietatea privată şi publică a oraşului Nădlac a unor parcele şi vânzarea parcelei nr. top. 12345-12350/1/1/9/2, evidenţiată în CF nr.8706 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 74 din 16.06.2006 privind mandatarea primarului oraşului Nădlac şi consilierului juridic în vederea reprezentării şi/sau semnării contractelor de asistenţă juridică, pentru apărarea şi reprezentarea Consiliului Local Nădlac în faţa instanţei de judecată

HOTARÂREA Nr. 75 din 27.06.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.06.2006 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 76 din 27.06.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 16.06.2006

HOTĂRÂREA Nr. 77 din 27.06.2006 privind aprobarea scutirii de la plata penalităţilor datorate de către d-l Gandi Nicolae conform contractului de închiriere nr. 1710/28.05.1999

HOTĂRÂREA Nr. 78 din 27.06.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr. 79 din 27.06.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul „Modernizări străzi în Nădlac- str. N. Bălcescu, str. Dorobanţi”

HOTARÂREA Nr. 80 din 13.07.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 13.07.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 81 din 13.07.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 27.06.2006

HOTARÂREA Nr. 82 din 13.07.2006 privind respingerea cererii S.C. AVA TOUR S.R.L., înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 4759/2006

HOTARÂREA Nr. 83 din 13.07.2006 privind acordul Consiliului Local cu privire la cesionarea drepturilor şi obligaţiilor asumate conform contractului de asociere încheiat cu S.C. K&K S.R.L., având ca obiect activitatea de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei oraşului Nădlac, cu actele adiţionale aferente, către S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 84 din 13.07.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4

HOTARÂREA Nr. 85 din 13.07.2006 privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vândute potrivit legii, precum şi numirea reprezentanţilor consiliului local care vor face parte din comisia pentru vânzarea acestora + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 86 din 13.07.2006 privind aprobarea vânzării parcelei nr. top. 12308/1/2/2, evidenţiate în CF nr. 9290, în suprafaţă de 9527 mp, ocupată de construcţii proprietatea S.A. AGROSLAVIA NĂDLAC

HOTĂRÂREA Nr. 87 din 13.07.2006 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii recreative, culturale şi sportive cu S.C. Lexus S.R.L. în vederea organizării Zilelor oraşului Nădlac, 26-27 august 2006 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 13.07.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „ Retehnologizarea staţiei de epurare, extindere şi reabilitare reţele de canalizare în oraşul Nădlac” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

HOTĂRÂREA Nr. 89 din 21.07.2006 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr. 90 din 21.07.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 21.07.2006 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 91 din 21.07.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 13.07.2006

HOTĂRÂREA Nr. 92 din 21.07.2006 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru autovehiculele cu tonaj greu (Tir-uri) care tranzitează oraşul Nădlac pe sensul de ieşire din ţară

HOTARÂREA Nr. 96 din 12.09.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 12.09.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 97 din 12.09.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 23.08.2006

HOTARÂREA Nr. 98 din 12.09.2006 privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 99 din 12.09.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTARÂREA Nr. 100 din 12.09.2006 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 61/27.04.2004

HOTARÂREA Nr. 101 din 12.09.2006 privind modificarea redevenţei de închiriere a culoarului şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat

HOTARÂREA Nr. 102 din 12.09.2006 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului (construcţie şi teren), în suprafaţă de 392 mp, situat în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr. 44, înscris în CF nr. 8865 Nădlac, nr. topo. 2437/2 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 103 din 12.09.2006 privind parcelarea şi apartamentarea imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr. 62, parcela nr. topo. 853, evidenţiată în CF nr. 841 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 104 din 12.09.2006 privind modificarea statului de funcţii + ANEXA + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA Nr. 105 din 26.09.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.09.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 106 din 26.09.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 12.09.2006

HOTARÂREA Nr. 107 din 26.09.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA Nr. 108 din 26.09.2006 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA a terenului în suprafaţă totală de 6780 mp, pe durata construirii obiectivului „Sala de sport”

HOTARÂREA Nr. 109 din 13.10.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 13.10.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 110 din 13.10.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 26.09.2006

HOTARÂREA Nr. 111 din 13.10.2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, pentru anul fiscal 2007

HOTARÂREA Nr. 112 din 13.10.2006 privind aprobarea preţului local de referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat

HOTARÂREA Nr. 113 din 13.10.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTARÂREA Nr. 114 din 13.10.2006 privind modificarea organigramei Consiliului Local Nădlac, a organigramei aparatului propriu, a organigramei serviciului centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac, precum şi a statului de funcţii + ANEXA + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA Nr. 115 din 13.10.2006 privind instituirea sancţiunii pentru nerespectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 92/21.07.2006

HOTARÂREA Nr. 116 din 13.10.2006 privind acordul de principiu referitor la contractarea unor împrumuturi bancare, de către Consiliul Local Nădlac, pentru finanţarea unor investiţii de interes local

HOTARÂREA Nr. 117 din 13.10.2006 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea delegării serviciului public de salubrizare a localităţii

HOTARÂREA Nr. 118 din 13.11.2006 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 119 din 13.11.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 13.11.2006

HOTARÂREA Nr. 120 din 13.11.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 13.10.2006

HOTARÂREA Nr. 121 din 13.11.2006 privind acordul Consiliului Local Nădlac pentru derularea Proiectului cu aplicabilitate în cadrul Programului Phare CBC – cooperare transfrontalieră România – Ungaria 2005 Prioritatea 2 , măsura 2.3 „Complementaritatea modelelor culturale ale Europei Unite”

HOTARÂREA Nr. 122 din 13.11.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006

HOTARÂREA Nr. 123 din 24.11.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.11.2006

HOTARÂREA Nr. 124 din 24.11.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 13.11.2006

HOTARÂREA Nr. 125 din 24.11.2006 privind aprobarea unor măsuri în vederea preluării activităţii de administrare a fondurilor încasate din taxele ecologice şi de salubrizare percepute în punctul de trecere a frontierei de stat din oraşul Nădlac

HOTARÂREA Nr. 126 din 24.11.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006

HOTARÂREA Nr. 127 din 24.11.2006 privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale

HOTARÂREA Nr. 128 din 24.11.2006 privind numirea comisiei şi condiţiile de acordare a subvenţiei din bugetul de stat în vederea construirii de locuinţe proprietate personală

HOTARÂREA Nr. 129 din 24.11.2006 privind modificarea organigramei Consiliului Local Nădlac, a organigramei aparatului de specialitate al primarului, precum şi a statului de funcţii

HOTARÂREA Nr. 130 din 24.11.2006 privind constituirea comisiei de concurs pentru organizarea concursului de ocuparea postului de consilier juridic, GP III din cadrul aparatului permanent de lucru

HOTARÂREA Nr. 131 din 24.11.2006 privind acordarea avizului consultativ pentru numirea în funcţia de director la Gr. Şc. „ J. G. Tajovsky” Nădlac a d-nei prof. Huszarik Alexandrina- Nicoleta, în funcţia de director adjunct a d-nului prof. Noghiu Vladimir, precum şi în funcţia de director la grădiniţa PN 2 Nădlac a d-nei educatoare Bujtar Bozena

HOTARAREA Nr. 132 privind mandatarea d-lui ŞPROCH SORIN IVAN- consilier local, reprezentant în adunarea generală a acţionarilor S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

HOTARAREA Nr. 133 privind aprobarea Regulamentului, a contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, precum şi a instrucţiunilor privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public de salubrizare a oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 134 din 15.12.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.12.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 135 din 15.12.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 24.11.2006

HOTARÂREA Nr. 136 din 15.12.2006 privind constituirea fondului de premiere, precum şi stabilirea criteriilor şi a condiţiilor de acordare a premiilor către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul primăriei + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 137 din 15.12.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTARÂREA Nr. 138 din 15.12.2006 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a unor parcele şi vânzarea parcelei cu nr. top. 12345-12350/1/1/12/2 , evidenţiată în CF nr. 9582 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 139 din 15.12.2006 privind aprobarea vânzării cotei de 2/8 din construcţii şi a terenului în suprafaţă de 850 mp, din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu, nr.114.

HOTARÂREA Nr. 140 din 15.12.2006 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 917 mp + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 141 din 15.12.2006 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12813 mp, parcela evidenţiată în CF nr.9889 Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 142 din 15.12.2006 privind identificarea imobilelor din raza administrativă a localităţii Nădlac, care pot fi acordate în compensare pentru imobilele notificate ce nu pot fi restituite în natură + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 143 din 15.12.2006 privind soluţionarea cererii UDSCR, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub nr. 9336/06.11.2006

HOTARÂREA Nr. 144 din 15.12.2006 privind poziţia Consiliului Local faţă de acţiunea intentată de către funcţionarii publici cu privire la plata primelor restante

HOTARÂREA Nr. 145 din 28.12.2006 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 146 din 28.12.2006 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.12.2006 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 147 din 28.12.2006 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 15.12.2006

HOTARÂREA Nr. 148 din 28.12.2006 privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-nei Bocea Ana

HOTARÂREA Nr. 149 din 28.12.2006 privind modificarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA Nr. 150 din 28.12.2006 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Kiszel Duşan

HOTARÂREA Nr. 151 din 28.12.2006 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Nădlac

HOTARÂREA Nr. 152 din 28.12.2006 privind numirea comisiei de negociere a contractelor care au ca obiect bunurile în regim duty free

HOTARÂREA Nr. 153 din 28.12.2006 privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor speciale, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2007 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6 + ANEXA7 + ANEXA8 + ANEXA9 + ANEXA10 + ANEXA11 + ANEXA12 + ANEXA13

HOTARÂREA Nr. 154 din 28.12.2006 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 3432 mp, parcelele nr. topo.852, 853/1, evidenţiate în CF nr.841 Nădlac, parcelele nr. topo. 881/2/1, 82/2/1, evidenţiate în CF nr.8904 Nădlac şi parcele nr. topo. 881/1, 882/1, evidenţiate în CF nr.6629, în scopul construirii unei pieţe agroalimentare

HOTARÂREA Nr. 155 din 28.12.2006 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/13.07.2006

HOTARÂREA Nr. 156 din 28.12.2006 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2006 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA Nr. 157 din 28.12.2006 privind aprobarea acordului provizoriu de prestări servicii referitor la activitatea de salubrizare a oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 158 din 28.12.2006 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru întreţinerea DJ 709 J Nădlac- Peregu Mare, tronsonul II

Sari la conținut