Hotărâri din anul 2007

HOTARÂREA Nr. 1 din 05.01.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 05.01.2007

HOTARÂREA Nr. 2 din 05.01.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.12.2006

HOTARÂREA Nr. 3 din 05.01.2007 privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de asociere nr. 903/11.03.1998

HOTARÂREA Nr. 4 din 05.01.2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.133/24.11.2006, precum şi numirea comisiei de evaluare în vederea organizării şi desfăşurării procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în oraşul Nadlac prin contract de concesiune

HOTARÂREA Nr. 5 din 10.01.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 10.01.2007

HOTARÂREA Nr. 6 din 10.01.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 05.01.2007

HOTARÂREA Nr. 7 din 10.01.2007 privind revocarea art.4 şi 8 din Hotărârea Consiliului Local nr.153/28.12.2006.

HOTARÂREA Nr. 8 din 30.01.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.01.2007

HOTARÂREA Nr. 9 din 30.01.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 10.01.2007

HOTARÂREA Nr. 10 din 30.01.2007 privind modificarea anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 153/28.12.2006

HOTARÂREA Nr. 11 din 30.01.2007 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/28.12.2006

HOTARÂREA Nr. 12 din 30.01.2007 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.12.2006

HOTARÂREA Nr. 13 din 30.01.2007 privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 3811/19.06.2001

HOTARÂREA Nr. 14 din 30.01.2007 privind aprobarea actului adiţional la contractul de asociere nr. 6448/19.12.2000

HOTARÂREA Nr. 15 din 30.01.2007 privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de asociere nr. 895/11.03.1998

HOTARÂREA Nr. 16 din 30.01.2007 privind avizul de principiu referitor la atribuirea denumirii de stradă la trupul izolat A3 – U.T.R. 2 şi A 10 – U.T.R. 9

HOTARÂREA Nr. 17 din 30.01.2007 privind aprobarea vânzării cotei de 2/8 din construcţii şi a terenului în suprafaţă de 850 mp, din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu, nr. 114, cu efectuarea plăţii preţului în rate de către cumpărător

HOTARÂREA Nr. 18 din 30.01.2007 privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în cadrul A.G.A. al SC Apoterm Nădlac SA, le vor promova şi aproba

HOTARAREA NR.19 din 01.02.2007

HOTARAREA NR.20 din 01.02.2007

HOTARAREA NR.21 din 01.02.2007

HOTARÂREA NR. 22 din 01.02.2007 privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2007

HOTARÂREA NR. 23 din 01.02.2007 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA NR. 24 din 09.02.2007 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA NR. 25 din 09.02.2007 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 09.02.2007

HOTARÂREA NR. 26 din 09.02.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 01.02.2007

HOTARÂREA NR. 27 din 09.02.2007 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului propriu, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nădlac

HOTARÂREA NR. 28 din 09.02.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA NR. 29 din 09.02.2007 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/30.01.2007

HOTARÂREA NR. 30 din 09.02.2007 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125/31.10.2005

HOTARÂREA NR. 31 din 09.02.2007 privind rectificarea anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 153/28.12.2006.

HOTARÂREA NR. 32 din 27.02.2007 rivind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.02.2007

HOTARÂREA NR. 33 din 27.02.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 09.02.2007

HOTARÂREA NR. 34 din 27.02.2007 privind repartizarea sumelor de bani din bugetul Consiliului local Nădlac pentru ramurile sportive din cadrul Clubului polisportiv „Victoria” Nădlac

HOTARÂREA NR. 35 din 27.02.2007 privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 3811/19.06.2001

HOTARÂREA NR. 36 din 27.02.2007 privind acordul Consiliului Local Nădlac cu privire la cesionarea drepturilor şi obligaţiilor asumate conform contractului de concesiune nr.3811/19.06.2001, încheiat cu S.C. Comturist S.A., cu actele adiţionale aferente, către S.C. Shamrock Distribution S.R.L.

HOTARÂREA NR. 37 din 27.02.2007 privind mandatarea d-lui ŞPROCH SORIN IVAN- consilier local, reprezentant în adunarea generală a acţionarilor S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A, pentru anul 2007

HOTARÂREA NR. 38 din 27.02.2007 privind aprobarea demarării procedurii de conciliere privind rezilierea contractului de concesiune nr.4471/30.04.2004 şi numirea reprezentanţilor care vor duce la îndeplinire această procedură

HOTARÂREA NR. 39 din 27.02.2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale

HOTARÂREA NR. 40 din 27.02.2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 4/05.01.2007

HOTARÂREA NR. 41 din 28.02.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.02.2007

HOTARÂREA NR. 42 din 28.02.2007 privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA NR. 43 din 29.03.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.03.2007

HOTARÂREA NR. 44 din 29.03.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 27.02.2007

HOTARÂREA NR. 45 din 29.03.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.02.2007

HOTARÂREA NR. 46 din 29.03.2007 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

HOTARÂREA NR. 47 din 29.03.2007 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu participarea oraşului Nădlac ca acţionar în S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum şi a delegării ( concesionării ) directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

HOTARÂREA NR. 48 din 29.03.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public edilitar gospodăresc

HOTARÂREA NR. 49 din 29.03.2007 privind modificarea şi completarea caietului de sarcini- anexa la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 140/15.12.2006

HOTARÂREA NR. 50 din 29.03.2007 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de concesiune nr. 4471/30.04.2004 încheiat între Primăria oraşului Nădlac şi S.C. Garibaldi S.R.L.

HOTARÂREA NR. 51 din 29.03.2007 privind aprobarea temei de proiectare pentru investiţia „Întreţinere străzi între str.1 Decembrie- V. Lucaciu”

HOTARÂREA NR. 52 din 29.03.2007 privind aprobarea temei de proiectare pentru investiţia „Reabilitare str. I. Slavici în oraşul Nădlac”

HOTARÂREA NR. 53 din 29.03.2007 privind modificarea destinaţiei clădirii situate în oraşul Nădlac, str. Victoriei, nr.45-47, înscrisă în CF nr.9320, nr. top.847/1, 848/4/1, 848/3/2

HOTARÂREA NR. 54 din 29.03.2007 privind aprobarea contractării şi angajării unui împrumut pentru finanţarea unor investiţii de interes public local în oraşul Nădlac

HOTARÂREA NR. 55 din 29.03.2007 privind asocierea Consiliului Local Nădlac cu Asociaţia „Centru Regional pentru siguranţă rutieră” în vederea realizării proiectului pilot de siguranţă rutieră ProSiguR

HOTARÂREA NR. 56 din 29.03.2007 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac în cadrul proiectului „Promovarea valorilor europene culturale, civice şi sportive în rândul tinerilor din comunităţile transfrontaliere”

HOTARÂREA NR. 57 din 29.03.2007 privind rezilierea pe cale unilaterală a contractului de asociere nr. 868/10.03.1998

HOTARÂREA NR. 58 din 29.03.2007 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă totală de 759 mp, înscris în CF nr.8904 Nădlac, parcelele nr.top.881/2/1, 882/2/1

HOTARÂREA NR. 59 din 29.03.2007 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la extinderea Asociaţiei Alicans în vederea derulării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad”

HOTARÂREA NR. 60 din 29.03.2007 rivind modificarea documentaţiei de atribuire referitor la întreţinerea DJ 709 J Nădlac- Peregu Mare, tronsonul II

HOTARÂREA NR. 61 din 29.03.2007 privind aprobarea utilizării fondului de rulment existent în bugetul local al oraşului Nădlac

HOTARÂREA NR. 62 din 29.03.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA NR. 63 din 29.03.2007 privind mandatarea d-lui ŞPROCH SORIN IVAN- consilier local, reprezentant în adunarea generală a acţionarilor S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să adopte unele măsuri în vederea aplicării programului Samtid

HOTARÂREA NR. 64 din 29.03.2007 privind avizul de principiu referitor la încheierea unui contract de concesiune cu S.C. GFS INVESTMENTS ROMANIA S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 66 din 03.05.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 29.03.2007

HOTARÂREA Nr. 67 din 03.05.2007 privind aprobarea preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 68 din 03.05.2007 privind rectificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 138/15.12.2006

HOTARÂREA Nr. 69 din 03.05.2007 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 70 din 03.05.2007 privind mandatarea d-lui Şproch Sorin Ivan- consilier local, reprezentant în adunarea generală a acţionarilor S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2006

HOTĂRÂREA Nr. 71 din 03.05.2007 privind atribuirea denumirii de stradă la trupul izolat A3 – U.T.R. 2 şi A 10 – U.T.R. 9

HOTĂRÂREA Nr. 72 din 03.05.2007 privind ratificarea împuternicirii încheiate între Primăria oraşului Nădlac şi S.C. Rom 2000 S.R.L. nr. 5770/18.04.2007

HOTĂRÂREA Nr. 73 din 03.05.2007 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului propriu, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4

HOTĂRÂREA Nr. 74 din 03.05.2007 privind aprobarea de dare în administrare a ştrandului oraşului Nădlac către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pe perioada 15.05.2007- 30.09.2007

HOTĂRÂREA Nr. 75 din 03.05.2007 privind avizul de principiu referitor la constituirea S.C. „NEWECO NL” S.R.L., având ca obiect construirea şi administrarea unui termovalizator în oraşul Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 76 din 03.05.2007 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat bun imobil nr. 5092/28.06.2005

HOTĂRÂREA Nr. 77 din 03.05.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTĂRÂREA Nr. 78 din 03.05.2007 privind acceptarea de donaţie a clădirii, proprietatea S.C. EURO TRADE INVEST S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 79 din 29.05.2007 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr. 80 din 29.05.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.05.2007 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 81 din 29.05.2007privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 03.05.2007

HOTĂRÂREA Nr. 82 din 29.05.2007 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2006

HOTĂRÂREA Nr. 83 din 29.05.2007 privind vânzarea prin licitaţie publică a autoturismelor proprietatea oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 84 din 29.05.2007 privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 3811/19.06.2001 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 85 din 29.05.2007 privind acordul Consiliului Local Nădlac cu privire la cesionarea drepturilor şi obligaţiilor asumate conform contractului de concesiune nr.3811/19.06.2001, încheiat cu S.C. Comturist S.A., cu actele adiţionale aferente, către S.C. Santo International S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 86 din 29.05.2007 privind avizul Consiliului Local asupra stabilirii funcţiilor publice în vederea numirii persoanelor încadrate cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată în posturi de natură contractuală

HOTĂRÂREA Nr. 87 din 29.05.2007 privind desemnarea d-lui Roszkoş Ioan ca şef serviciu din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 29.05.2007 privind aprobarea eşalonării la plată a amenzii aplicate prin Procesul verbal Seria Nr. 0076886/30.08.2005 d-lui Simon Leopold, domiciliat în Nădlac, str. I. Slavici, nr. 143

HOTĂRÂREA Nr. 89 din 31.05.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.05.2007 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 90 din 31.05.2007 privind împuternicirea persoanelor care reprezintă Consiliul local în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., a participa la Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor din data de 04.06.2007

HOTĂRÂREA Nr. 91 din 31.05.2007 privind parcelarea terenului în suprafaţă totală de 28029 mp, parcela nr. cadastral nr.366/3, din CF nr.9891 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 92 din 31.05.2007 privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2008 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 93 din 31.05.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr. 94 din 31.05.2007 privind suplimentarea sumei necesare în vederea realizării investiţiei „Realizarea sistemului de iluminat public în oraşul Nădlac”

HOTĂRÂREA Nr. 95 din 31.05.2007 privind împuternicirea persoanelor care reprezintă Consiliul local Nădlac în adunările generale ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., a aproba contractul de comodat care se va încheia cu S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

HOTARÂREA Nr. 96 din 18.06.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 18.06.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 97 din 18.06.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 29.05.2007

HOTARÂREA Nr. 98 din 18.06.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 31.05.2007

HOTARÂREA Nr. 99 din 18.06.2007 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 28029 mp + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTARÂREA Nr. 100 din 18.06.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr. 101 din 18.06.2007 privind aprobarea demarării procedurii de conciliere cu Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad şi respectiv S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 102 din 21.06.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 21.06.2007 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 103 din 21.06.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr. 104 din 29.06.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.06.2007 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 105 din 29.06.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 18.06.2007

HOTĂRÂREA Nr. 106 din 29.06.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 21.06.2007

HOTĂRÂREA Nr. 107 din 29.06.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTĂRÂREA Nr. 108 din 29.06.2007 privind aprobarea plăţii eşalonate a dobânzilor aferente impozitelor şi taxelor locale datorate şi neachitate la termen de către S.C. INDCOOP BATTOCCHIO S.R.L. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 109 din 29.06.2007 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului ( construcţie şi teren), situat în oraşul Nădlac, parcela nr. topo. 4055/8/2/2/1, înscrisă în CF nr.9399 Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 110 din 29.06.2007 privind acordarea avizului de principiu referitor la înregistrarea, radierea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 111 din 29.06.2007 privind acordarea titlului de „cetăţean de onoare” al oraşului Nădlac domnului STEPHAN MATTHIAS, pentru activitatea umanitară desfăşurată în oraşul Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 112 din 29.06.2007 privind acordul Consiliului Local cu privire la cesionarea drepturilor şi obligaţiilor asumate conform contractului de concesiune nr. 3811/19.06.2001 încheiat cu S.C. Comturist S.A., cu actele adiţionale aferente, către S.C. SANTO INTERNATIONAL S.R.L. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 113 din 29.06.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul „Reabilitare curţi blocuri în oraşul Nădlac – jud. Arad”

HOTARÂREA Nr. 114 din 10.07.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 10.07.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 115 din 10.07.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 29.06.2007

HOTARÂREA Nr. 116 din 10.07.2007 privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 117 din 10.07.2007 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 5128/04.06.2007

HOTARÂREA Nr. 118 din 31.07.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.07.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 119 din 31.07.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 10.07.2007

HOTĂRÂREA Nr. 120 din 31.07.2007 privind înregistrarea ,radierea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării

HOTĂRÂREA Nr. 121 din 31.07.2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în oraşul Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 122 din 31.07.2007 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă totală de 797 mp, parcelele nr.top. 3565, 3569/2, înscrise în CF nr. 565 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 123 din 31.07.2007 privind trecerea din domeniul privat al oraşului în domeniul public al acestuia a terenului în suprafaţă de 33.200 mp, situat în Nădlac, înscris în C.F. nr.9978 nedefinitivă, nr. top 106 Ngi 549, nr.cad.213

HOTĂRÂREA Nr. 124 din 31.07.2007 privind chemarea în judecată a S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 125 din 31.07.2007 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizar e- epurare

HOTĂRÂREA Nr. 126 din 31.07.2007 privind aprobarea procedurii de asociere cu SC General Omicron Constructor SRL în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului public de interes local : închiderea gropii de gunoi

HOTĂRÂREA Nr. 127 din 31.072007 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 731 mp , evidenţiat în CF 9970 Nădlac, parcela nr.top 12345-12350/1/1/13/1, d-lui Cervenak Iosif-Iaroslav, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Cartier Nou nr. 62

HOTĂRÂREA Nr. 128 din 31.07.2007 privind emiterea acordului în vederea asocierii Consiliului Local Nădlac cu Consiliile Locale ale localităţilor Pecica, Peregu Mare, Iratoşu, Zimandu-Nou, Cărand, Zerind, Felnac, Şofronea, Macea, Dorobanţi, şi Semlac în vederea constituirii asociaţiei non-profit- „PRO VEST GEOTERMAL”

HOTĂRÂREA Nr. 129 din 31.07.2007 privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Serviciului Public de Poliţie comunitară Nădlac

HOTARÂREA Nr. 135 din 19.09.2007 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 136 din 19.09.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.09.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 137 din 19.09.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 21.08.2007

HOTARÂREA Nr. 138 din 19.09.2007 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul Nădlac

HOTARÂREA Nr. 139 din 19.09.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2000

HOTARÂREA Nr. 140 din 19.09.2007 privind reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis în sediul administrativ al primăriei, casei de cultură, bibliotecii şi serviciilor din subordinea Consiliului local Nădlac

HOTARÂREA Nr. 141 din 19.09.2007 privind modificarea statului de funcţii + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 142 din 19.09.2007 privind modificarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2007

HOTĂRÂREA Nr. 143 din 19.09.2007 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă totală de 1101 mp, parcela nr. top. 12345-12350/26/1/1, evidenţiată în CF nr.8722 Nădlac ( 1001 mp ) şi parcela nr. top.12345- 12350/26/1/2, evidenţiată în CF nr.9214 Nădlac ( 100 mp )

HOTĂRÂREA Nr. 144 din 19.09.2007 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac şi parcelarea unui teren

HOTĂRÂREA Nr. 145 din 19.09.2007 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a unor parcele situate în oraşul Nădlac, evidenţiate în CF nr.777 Nădlac, 9121 Nădlac, 9030 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 146 din 19.09.2007 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor parcele proprietatea privată a oraşului Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr. 147 din 19.09.2007 privind modificarea regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

HOTĂRÂREA Nr. 148 din 19.09.2007 privind aprobarea Proiectului tehnic referitor la obiectivul „Reabilitare străzi din oraşul Nădlac- str. N. Bălcescu, str. Dr. M. Luther”

HOTĂRÂREA Nr. 149 din 19.09.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate referitor la obiectivul „Campus şcolar Gr. Şc. J. G. Tajovsky în oraşul Nădlac”

HOTARÂREA Nr. 150 din 04.10.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 04.10.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 151 din 04.10.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 19.09.2007

HOTARÂREA Nr. 152 din 04.10.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 153 din 04.10.2007 privind aprobarea caietului de sarcini referitor la obiectivul „Reabilitare străzi din oraşul Nădlac- str. N. Bălcescu, str. Dr. M. Luther”

HOTARÂREA Nr. 154 din 04.10.2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al localităţii Nădlac

HOTARÂREA Nr. 155 din 04.10.2007 privind respingerea cererii S.C. RICO CONFORT S.R.L. Bucureşti nr.35/25.09.2007, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.12675/25.09.2007

HOTARÂREA Nr. 156 din 04.10.2007 privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic la Grădiniţa PP Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 157 din 17.10.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 17.10.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 158 din 17.10.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 04.10.2007

HOTARÂREA Nr. 159 din 17.10.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 160 din 30.10.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.10.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 161 din 30.10.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 17.10.2007

HOTARÂREA Nr. 162 din 30.10.2007 privind aprobarea protocolului care se va încheia cu Secretariatul General al Guvernului şi Agenţia Naţională pentru Romi

HOTARÂREA Nr. 163 din 30.10.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 164 din 30.10.2007 privind aprobarea vânzării cotei de 2/8 din construcţii şi a terenului aferent în suprafaţă de 324 mp, înscrise în CF nr.565 Nădlac, parcela nr.top 3565, 3569/2, către d-l Gandi Nicolae domiciliat în oraşul Nădlac , str.M.Eminescu 114

HOTARÂREA Nr. 165 din 30.10.2007 privind aprobarea procentului cantităţilor de apă uzată evacuată în reţeaua de canalizare de către un consumator casnic

HOTARÂREA Nr. 166 din 30.10.2007 privind stabilirea funcţiilor publice în vederea numirii persoanelor încadrate cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată în posturi de natură contractuală, precum şi stabilirea unor funcţii publice + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 167 din 30.10.2007 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 447 mp, parcela cu nr. top. 12345-12350/1/1/9/1, evidenţiată în CF nr. 9968 Nădlac, situată în Nădlac, Cartier Nou, nr.64, d-lui Stiole Traian Vasile, domiciliat în oraşul Nădlac, Cartierul Nou nr. 54

HOTARÂREA Nr. 168 din 30.10.2007 privind acordul de principiu referitor la transferul de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad a fostului pichet de grăniceri Nădlac- extravilan

HOTARÂREA Nr. 169 din 30.10.2007 privind suspendarea prevederilor contractului de asociere nr. 6448/19.12.2000

HOTARÂREA Nr. 170 din 08.11.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 08.11.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 171 din 08.11.2007 privind aprobarea Proiectului tehnic referitor la obiectivul „Campus şcolar Gr. Şc. J. G. Tajovsky în oraşul Nădlac”

HOTARÂREA Nr. 172 din 20.11.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 20.11.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 173 din 20.11.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 30.10.2007

HOTARÂREA Nr. 174 din 20.11.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 08.11.2007

HOTARÂREA Nr. 175 din 20.11.2007 privind aprobarea documentaţiei de atribuire referitor la obiectivul „Campus şcolar Gr. Şc. J. G. Tajovsky în oraşul Nădlac”

HOTARÂREA Nr. 176 din 20.11.2007 privind aprobarea procedurii de încasare a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 177 din 20.11.2007 privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Public voluntar pentru situaţii de urgenţă şi a proiectului costurilor de utilizare a autospecialei şi a motopompei transportabile a serviciului voluntar pe anul fiscal 2008

HOTARÂREA Nr. 178 din 20.11.2007 privind aprobarea proiectului taxelor speciale, aplicabile în anul fiscal 2008

HOTARÂREA Nr. 179 din 20.11.2007 privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 34.318 mp, parcela nr. top. 106.556/1, nr. cad.794, evidenţiat în CF nr.10252 nedefinitiv- Nădlac

HOTARÂREA Nr. 180 din 20.11.2007 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să aprobe înfiinţarea Punctului de lucru al Companiei în localitatea Nădlac, precum şi neaplicarea dispoziţiilor art.159, alin.1 din Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA Nr. 181 din 10.12.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 10.12.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 182 din 10.12.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 20.11.2007

HOTARÂREA Nr. 183 din 10.12.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 184 din 10.12.2007 privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac

HOTARÂREA Nr. 185 din 10.12.2007 privind modificarea organigramei serviciului public edilitar gospodăresc şi a statului de funcţii

HOTARÂREA Nr. 186 din 10.12.2007 privind aprobarea proiectului planurilor urbanistice de identificare a parcelelor extrafunciare din intravilanul oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 187 din 10.12.2007 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la dezafectarea unor mijloace fixe proprietatea Oraşului Nădlac, care nu sunt necesare instituţiei

HOTARÂREA Nr. 188 din 10.12.2007 privind revocarea în parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 92/31.05.2007

HOTARÂREA Nr. 189 din 18.12.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 18.12.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 190 din 18.12.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 10.12.2007

HOTARÂREA Nr. 191 din 18.12.2007 privind constituirea fondului de premiere, precum şi stabilirea criteriilor şi a condiţiilor de acordare a premiilor către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul primăriei + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 192 din 18.12.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 193 din 18.12.2007 privind aprobarea preţului local de referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat

HOTARÂREA Nr. 194 din 18.12.2007 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze contractul de mandat al directorului general al S.C. CAA S.A. Arad şi să aprobe modificarea actului constitutiv al S.C. CAA S.A. Arad

HOTARÂREA Nr. 195 din 28.12.2007 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 196 din 28.12.2007 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.12.2007 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 197 din 28.12.2007 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 18.12.2007

HOTARÂREA Nr. 198 din 28.12.2007 privind modificarea şi corectarea erorii materiale din H.C.L. nr. 165/30.10.2007

HOTARÂREA Nr. 199 din 28.12.2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare Judeţul Arad + ANEXA 1 + ANEXA 2

HOTARÂREA Nr. 200 din 28.12.2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 201 din 28.12.2007 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2008

HOTARÂREA Nr. 202 din 28.12.2007 privind aprobarea costurilor de utilizare a autospecialei şi a motopompei transportabile a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă pe anul fiscal 2008

HOTARÂREA Nr. 203 din 28.12.2007 privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de asociere nr. 6448/19.12.2000 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 204 din 28.12.2007 privind aprobarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente, constituit potrivit prevederilor art. 195 din OG nr. 92/2003, republicată

Sari la conținut