Hotărâri din anul 2008

HOTARÂREA Nr. 1 din 08.01.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 08.01.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 2 din 08.01.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.12.2007

HOTARÂREA Nr. 3 din 08.01.2008 privind stabilirea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul fiscal 2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 4 din 18.01.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 18.01.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 5 din 18.01.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 028.01.2008

HOTARÂREA Nr. 6 din 18.01.2008 privind aprobarea inventarului mijloacelor aparţinând domeniului public şi privat al Oraşului Nădlac aferent sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a sistemului de termoficare

HOTARÂREA Nr. 7 din 18.01.2008 privind aprobarea contractului de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza oraşului Nădlac care se va încheia cu S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

HOTARÂREA Nr. 8 din 18.01.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de energie termică către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

HOTARÂREA Nr. 9 din 29.01.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.01.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 10 din 29.01.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 18.01.2008

HOTARÂREA Nr. 11 din 29.01.2008 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei Grădinarilor din Nădlac

HOTARÂREA Nr. 12 din 29.01.2008 privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 13 din 29.01.2008 privind aprobarea planurilor urbanistice de identificare a parcelelor extrafunciare din intravilanul oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 14 din 29.01.2008 privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 35.583 mp, tarla 106, P 556/2 nr. cad.795, evidenţiat în CF nr.10253 nedefinitivă- Nădlac

HOTARÂREA Nr. 15 din 29.01.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 972 mp, parcela cu nr. top. 13691/73, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, situat pe str. G. Enescu, nr. 153, d-lui Verestiuc George, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 153, jud. Arad

HOTARÂREA Nr. 16 din 29.01.2008 privind aprobarea vânzprii terenului în suprafaţă de 312 mp, parcela cu nr.top. 2463/1, evidenţiată în CF nr. 8659 Nădlac, teren situat pe str. 1 Decembrie nr. 29, dnei Jurchiţa Vera, domiciliată în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 29

HOTARÂREA Nr. 17 din 29.01.2008 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5918/17.06.2004 încheiat între Consiliul Local Nădlac, prin Primăria oraşului Nădlac şi S.C. K & K S.R.L. + ANEXA

HOTARÂREA NR. 18 din 05.02.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 05.02.2008 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 19 din 05.02.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 29.01.2008

HOTARÂREA NR. 20 din 05.02.2008 privind încetarea de drept a mandatului viceprimarului oraşului Nădlac

HOTARÂREA NR. 21 din 05.02.2008 privind alegerea viceprimarului oraşului Nădlac

HOTARÂREA NR. 22 din 05.02.2008 privind parcelarea şi vânzarea prin licitaţie publică a unui teren, proprietatea privată a oraşului Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA NR. 23 din 05.02.2008 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (SMURD)

HOTARÂREA NR. 24 din 28.02.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.02.2008 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 25 din 28.02.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 05.02.2008

HOTARÂREA NR. 26 din 28.02.2008 privind avizul Consiliului Local Nădlac referitor la recunoaşterea Grupului de iniţiativă „Speranţa” Nădlac din cadrul proiectului Phare RO 2004

HOTARÂREA NR. 27 din 28.02.2008 privind aprobarea vânzării terenului proprietatea privată a oraşului Nădlac, situat în Nădlac, str. Cartier Nou, nr.7

HOTARÂREA NR. 28 din 28.02.2008 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului, situat în oraşul Nădlac, tarla 127.928/2, parcela cu nr. cad. 782, înscrisă în CF nr. 10288 nedefinitivă Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA NR. 29 din 28.02.2008 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 1188 mp, parcela cu nr. top. 13691/129, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. G. Coşbuc nr. 122, dnei Lupşa Ecaterina Ana, domiciliată în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 122

HOTARÂREA NR. 30 din 28.02.2008 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 918 mp, parcela cu nr. top. 13691/114, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. G. Coşbuc, nr. 105, d-lui Chrapan Ioan, domiciliată în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc,nr.105

HOTARÂREA NR. 31 din 28.02.2008 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului (construcţie şi teren) în suprafaţă utilă de 120 mp, din parcela nr. top. 4055/1/1/1, situată în oraşul Nădlac, înscrisă în CF nr. 9474 Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA NR. 32 din 28.02.2008 privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

HOTARÂREA NR. 33 din 28.02.2008 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac

HOTARÂREA NR. 34 din 28.02.2008 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare

HOTARÂREA NR. 35 din 28.02.2008 privind modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 17/29.01.2008

HOTARÂREA NR. 36 din 28.02.2008 privind aprobarea ,,Studiului de prefezabilitate pentru înfiinţarea culturilor forestiere de protecţie a zonei de nord a oraşului Nădlac”

HOTARÂREA NR. 37 din 28.02.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA NR. 38 din 19.03.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.03.2008 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 39 din 19.03.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.02.2008

HOTARÂREA NR. 40 din 19.03.2008 privind validarea mandatului de consilier al d-lui MIHUŢ DAN CRISTIAN

HOTARÂREA NR. 41 din 19.03.2008 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Nădlac

HOTARÂREA NR. 42 din 19.03.2008 privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică în scopul desfăşurării activităţii de supraveghere video a traficului rutier pe raza oraşului Nădlac

HOTARÂREA NR. 43 din 19.03.2008 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 343 mp, parcela cu nr. top. 544/2/2/2, evidenţiată în CF nr. 9813 Nădlac, teren situat pe str. M. Eminescu nr. 74, d-lui Iardek Alexandru, domiciliat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu nr. 74

HOTARÂREA NR. 44 din 19.03.2008 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 882 mp, parcela cu nr. top. 13691/9, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. M. Viteazu nr. 137, d-lui Ţichelea Constantin, domiciliat în oraşul Nădlac, str. M. Viteazu nr. 137

HOTARÂREA NR. 45 din 19.03.2008 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 918 mp, parcela cu nr. top. 13691/131, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. G. Coşbuc nr. 126, d-lui Pothora Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 126

HOTARÂREA NR. 46 din 19.03.2008 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 850 mp, parcela cu nr. top. 13691/110, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. Dorobanţi nr. 40, d-lui Dulovecz Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dorobanţi nr. 40

HOTARÂREA NR. 47 din 19.03.2008 privind aprobarea ,,Proiectului tehnic pentru lucrarea întreţinere străzi între str. 1 Decembrie – V.Lucaciu şi Reabilitare strada I.Slavici din oraşul Nădlac”

HOTARÂREA NR. 48 din 19.03.2008 privind modificarea şi completarea caietelor de sarcini aprobate conform anexelor nr.1-2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 99/18.06.2007

HOTARÂREA NR. 49 din 19.03.2008 privind aprobarea vânzării terenului proprietatea privată a oraşului Nădlac, situat în Nădlac, str. Cartier Nou, nr.7, către S.C. MOBILA ROBYS S.R.L.

HOTARÂREA NR. 50 din 19.03.2008 privind reorganizarea Serviciului Public Edilitar Gospodăresc – serviciu sub autoritatea Consiliului Local Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA NR. 51 din 19.03.2008 privind aprobarea Regulamentului Intern de organizare şi funcţionare al Primăriei oraşului Nădlac

HOTARÂREA NR. 52 din 19.03.2008 privind avizul de principiu referitor la asocierea Oraşului Nădlac cu Oraşul Brezno- Slovacia

HOTARÂREA NR. 53 din 19.03.2008 privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 5128/04.06.2007

HOTARÂREA NR. 54 din 19.03.2008 privind aprobarea ,,Proiectului tehnic pentru lucrarea ,,Reabilitare străzi din oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther”, care cuprinde: vol I Descriere generală, piese scrise şi piese desenate, vol.II Caiet de sarcini

HOTARÂREA NR. 55 din 19.03.2008 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Oraşului Nădlac şi a vânzării terenului, situat în Nădlac, str. N. Bălcescu, nr.10

HOTARÂREA NR. 56 din 19.03.2008 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren către Grădiniţa PN nr.1 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 57 din 15.04.2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 58 din 15.04.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.04.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 59 din 15.04.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 19.03.2008

HOTARÂREA Nr. 60 din 15.04.2008 privind aprobarea Regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 61 din 15.04.2008 privind aprobarea Planului de acţiune locală din cadrul proiectului Phare RO 2004

HOTARÂREA Nr. 62 din 15.04.2008 privind aprobarea Planului de investiţii pentru perioada 2008-2013 inclus în Master Plan- ul privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru judeţul Arad

HOTĂRÂREA Nr. 63 din 15.04.2008 privind aprobarea ,,Studiului de fezabilitate privind Reabilitarea Centrului Civic al Oraşului Nădlac”

HOTĂRÂREA Nr. 64 din 15.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind amenajarea Centrului Administrativ al Primăriei Oraşului Nădlac, cuprinzând: piese scrise şi piese desenate

HOTĂRÂREA Nr. 65 din 15.04.2008 privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Nădlac”

HOTĂRÂREA Nr. 66 din 15.04.2008 privind aprobarea Regulamentului Intern de organizare şi funcţionare al Primăriei oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 67 din 15.04.2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. top. 13025- 13026/4, evidenţiată în CF 9728 Nădlac, în suprafaţă de 6410 mp- proprietatea privată a Oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 68 din 15.04.2008 privind Asocierea in scopul realizarii proiectului ,,Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad si constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad” + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr. 69 din 15.04.2008 privind modificarea statului de funcţii

HOTĂRÂREA Nr. 70 din 15.04.2008 privind notarea dreptului de servitute asupra parcelei cu nr. top. 13692/1/2- CF nr.9434 Nădlac, în favoarea parcelei nr. top.13692/2/1/1/1- CF nr.9435 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 71 din 15.04.2008 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2007

HOTARÂREA Nr. 72 din 30.04.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.04.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 73 din 30.04.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 15.04.2008

HOTARÂREA Nr. 74 din 30.04.2008 privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Orban Balazs

HOTARÂREA Nr. 75 din 30.04.2008 privind modificarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA Nr. 76 din 30.04.2008 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Karman Adrian Daniel

HOTARÂREA Nr. 77 din 30.04.2008 privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-nei Plaştin Saveta

HOTARÂREA Nr. 78 din 30.04.2008 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Unatinszki Andrei Ioan

HOTARÂREA Nr. 79 din 30.04.2008 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Nădlac

HOTARÂREA Nr. 80 din 30.04.2008 privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în cadrul A.G.A. al S.C. Apoterm Nădlac S.A., le vor promova şi aproba

HOTARÂREA Nr. 81 din 30.04.2008 privind utilizarea fondului de rezervă bugetară pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar

HOTARÂREA Nr. 82 din 30.04.2008 privind avizarea cererii nr.4899/22.04.2008 a S.C. MILSOR PARC DISCO S.R.L. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 83 din 30.04.2008 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Oraşului Nădlac şi a vânzării terenului, situat în Nădlac, str. Cartierul Nou, nr.19

HOTARÂREA Nr. 84 din 29.05.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.05.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 85 din 29.05.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 30.04.2008

HOTARÂREA Nr. 86 din 29.05.2008 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 87 din 29.05.2008 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2007

HOTARÂREA Nr. 88 din 29.05.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 89 din 29.05.2008 privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac – România cu Oraşul Brezno – Slovacia + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 90 din 29.05.2008 privind acordul referitor la transmiterea unui imobil din domeniul public al Oraşului Nădlac în domeniul public al Statului

HOTĂRÂREA Nr. 91 din 29.05.2008 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.138/15.12.2006 şi vânzarea terenului în suprafaţă de 554 mp, evidenţiat în CF 8706 Nădlac, parcela nr. top 12345-12350/1/1/12/1, d-lui SMITEC CAROL

HOTĂRÂREA Nr. 92 din 29.05.2008 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului ( construcţie şi teren), situat în oraşul Nădlac, din parcela nr. topo. 4055/8/2/2/1, înscrisă în CF nr.9399 Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 93 din 29.05.2008 privind avizul de principiu referitor la asocierea Oraşului Nădlac cu Oraşul Jelsava- Slovacia

HOTĂRÂREA Nr. 94 din 29.05.2008 privind avizul de principiu referitor la asocierea Oraşului Nădlac cu Oraşul Vychodna- Slovacia + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 95 din 29.05.2008 privind parcelarea terenului în suprafaţă totală de 12.889 mp, parcela nr. top. 11589, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 96 din 08.07.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 08.07.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 97 din 08.07.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 29.05.2008

HOTARÂREA Nr. 98 din 08.07.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire al Consiliului local Nădlac din data de 19.06.2008

HOTARÂREA Nr. 99 din 08.07.2008 privind aprobarea programului de finalizare a contorizării energiei termice la branşament în Oraşul Nădlac

HOTARÂREA Nr. 100 din 08.07.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTĂRÂREA Nr. 101 din 08.07.2008 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice,agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 102 din 08.07.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 915 mp, parcela cu nr. cadastral 1088, evidenţiată în CF nr.10477 Nădlac, teren situat în Nădlac, str. Viile Vechi, nr. 61, d-lui Mokos Ştefan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. V. Vechi, nr. 34

HOTĂRÂREA Nr. 103 din 08.07.2008 privind parcelarea terenului în suprafaţă totală de 7893 mp, parcela nr. top. 11759, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 104 din 08.07.2008 privind unificarea terenului situat în oraşul Nădlac, parcelele nr. top. 11470, 11471, evidenţiate în CF nr.2201 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 105 din 08.07.2008 privind reprezentarea intereselor capitalului oraşului Nădlac la agenţii economici la care Consiliul Local Nădlac este acţionar

HOTĂRÂREA Nr. 106 din 08.07.2008 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 107 din 08.07.2008 privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac cu Oraşul Jelsava- Slovacia

HOTĂRÂREA Nr. 108 din 08.072008 privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac cu Oraşul Vychodna- Slovacia

HOTĂRÂREA Nr. 109 din 31.072008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.07.2008 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 110 din 08.072008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 08.07.2008

HOTĂRÂREA Nr. 111 din 08.072008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală producţie şi corp administrativ”, strada Calea Aradului, nr.10/c, elaborat de către S.C. STUDIO M S.R.L., beneficiar S.C. SUNTECH S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 112 din 07.08.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 07.08.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 113 din 07.08.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 31.07.2008

HOTARÂREA Nr. 114 din 07.08.2008 privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Polisportiv „Victoria” Nădlac şi modificarea prevederilor anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.112/23.07.2004

HOTARÂREA Nr. 115 din 07.08.2008 privind rectificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 86/29.05.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 116 din 07.08.2008 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze anumite obiective, în temeiul art.14(4) al Actului constitutiv al societăţii

HOTĂRÂREA Nr. 117 din 07.08.2008 privind constituirea Comisiei Locale de ORDINE publică la nivelul oraşului Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 118 din 07.08.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTĂRÂREA Nr. 119 din 07.08.2008 privind aprobarea închirierii prin ofertă publică a terenului aferent construcţiei evidenţiate în CF nr. 9577 Nădlac, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/3, în suprafaţă de 224 mp

HOTĂRÂREA Nr. 120 din 07.08.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 901 mp, parcela cu nr. cad. 1092, evidenţiată în CF nr. 10481 Nădlac, teren situat în Nădlac, str. Viile Vechi nr. 53, d-lui Todoran Ioachim, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 53

HOTĂRÂREA Nr. 121 din 07.08.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 908 mp, parcela cu nr. cad. 1089, evidenţiată în CF nr. 10478 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac,str. Viile Vechi nr. 59, d-lui Szojka Istvan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 59

HOTĂRÂREA Nr. 122 din 07.08.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 894 mp, parcela cu nr. cad. 1093, evidenţiată în CF nr. 10482 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 51, d-lui Plauşiti Visarion, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 51

HOTĂRÂREA Nr. 123 din 07.08.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 920 mp, parcela cu nr. cad. 1087, evidenţiată în CF nr. 10476 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 63, d-lui Nastor Petru, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 35

HOTĂRÂREA Nr. 124 din 07.08.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1577 mp, parcela cu nr. cad. 1083, evidenţiată în CF nr. 10472 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71, d-lui Kucserak Pal, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71

HOTĂRÂREA Nr. 125 din 07.082008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 906 mp, parcela cu nr. cad. 1084, evidenţiată în CF nr. 10473 Nădlac, teren situat pe str. Viile Vechi nr. 69, d-lui Iuhanyak Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 70

HOTĂRÂREA Nr. 126 din 07.082008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. cad. 1094, evidenţiată în CF nr. 10483 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 49, d-nei Furinda Agneta, domiciliată în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 49

HOTĂRÂREA Nr. 127 din 07.082008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 396 mp, parcela cu nr. top. 13691/83/b, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. M. Viteazu nr. 150, d-lui Căluşeriu Vasile, domiciliat în oraşul Nădlac, str. M. Viteazu nr. 150

HOTĂRÂREA Nr. 128 din 07.082008 privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere

HOTĂRÂREA Nr. 129 din 07.082008 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare

HOTĂRÂREA Nr. 130 din 30.082008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.08.2008 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 131 din 30.082008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 07.08.2008

HOTARÂREA Nr. 132 din 04.09.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 04.09.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 133 din 04.09.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 30.08.2008

HOTARÂREA Nr. 134 din 04.09.2008 privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în vederea aplicării Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

HOTARÂREA Nr. 135 din 11.09.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 11.09.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 136 din 11.09.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 04.09.2008

HOTĂRÂREA Nr. 137 din 11.09.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTĂRÂREA Nr. 138 din 11.09.2008 privind modificarea organigramei Consiliului Local, a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului, precum şi a statului de funcţii + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr. 139 din 11.09.2008 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de concesiune a serviciului public de producere, transport, distribuţie, furnizare a energiei termice pe raza oraşului Nădlac care se va încheia cu S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 140 din 11.09.2008 privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 141 din 11.09.2008 privind obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 142 din 11.09.2008 privind aprobarea trecerii din domeniul Statului Român în domeniul public al Oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 1126 mp, parcelele nr. topo. 3001/1, 3001/2, 3001/3, evidenţiate în CF nr.8984 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 143 din 11.09.2008 privind unificarea terenului situat în oraşul Nădlac, parcelele nr. top. 2464, 2465/1, evidenţiate în CF nr.9254 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 144 din 11.09.2008 privind parcelarea terenului în suprafaţă totală de 4760 mp, parcela nr. top.1, evidenţiată în CF nr.2201 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 145 din 11.092008 privind trecerea în proprietatea privată a Oraşului Nădlac a suprafeţei de 170 mp din parcela nr. topo. 2420, evidenţiată în CF nr.1278 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 146 din 07.10.2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 147 din 07.10.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 07.10.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 148 din 07.10.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 11.09.2008

HOTARÂREA Nr. 149 din 07.10.2008 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru echipajul de prim ajutor/descarcerare din compunerea S.M.U.R.D. Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4

HOTARÂREA Nr. 150 din 07.10.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 151 din 07.10.2008 privind aprobarea Programului de investiţii care se va realiza în anul 2008 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, precum şi a Contractului de reprezentare + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 152 din 07.10.2008 privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.119/07.08.2008

HOTARÂREA Nr. 153 din 07.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 952 mp, parcela cu nr. cad. 1124, evidenţiat în CF nr. 10515 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 21, d-nei Csaian Ana, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 21

HOTARÂREA Nr. 154 din 07.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 903 mp, parcela cu nr. cad. 1091, evidenţiat în CF nr. 10480 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 55, d-nei Gyurian Susana şi d-nei Bartolomei Susana

HOTARÂREA Nr. 155 din 07.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 927 mp, parcela cu nr. cad.1120, evidenţiată în CF nr. 10511 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 29, d-lui Urban Mihai, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 29

HOTARÂREA Nr. 156 din 07.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 882 mp, parcela cu nr. top. 13691/10, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Crişa nr. 23, d-lui Bodea Gheorghe – Ştefan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Crisan nr. 23

HOTARÂREA Nr. 157 din 07.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 972 mp, parcela cu nr. top. 13691/72, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. G. Enescu nr. 155, d-lui Moraes Dorin, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc bl. D1 et. 4 ap. 11

HOTARÂREA Nr. 158 din 07.10.2008 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului (teren), situat în oraşul Nădlac, parcela nr. top. 4055/8/2/2/2, înscrisă în CF nr. 9399 Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 159 din 07.10.2008 privind stabilirea unor criterii de analiză a cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2008-2009, depuse de categorii de familii şi persoane singure , altele decât cele beneficiare ale ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA Nr. 160 din 07.10.2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009

HOTARÂREA Nr. 161 din 28.10.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.10.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 162 din 28.10.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 07.10.2008

HOTARÂREA Nr. 163 din 28.10.2008 privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac cu un partener privat în vederea realizării în comun a proiectului public de interes local : monitorizarea traficului rutier pe raza Oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 164 din 28.10.2008 privind aprobarea vânzării cu drept de preemţiune a suprafeţei de 170 mp din parcela nr. topo. 2420, evidenţiată în CF nr.1278 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 165 din 28.10.2008 privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 2920 mp, parcela nr. top. 4055/8/1, evidenţiată în CF nr.9242 Nădlac + ANEXA

Hotararea Nr. 166 din 28.10.2008 privind aprobarea unor măsuri referitor la participarea Oraşului Nădlac în cadrul proiectului de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare

Hotararea Nr. 167 din 28.10.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

Hotararea Nr. 168 din 28.10.2008 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare

Hotararea Nr. 169 din 28.10.2008 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de transport public local în cadrul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac

Hotararea Nr. 170 din 28.10.2008 privind modificarea organigramei, a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului, al serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă, precum şi a statului de funcţii + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

Hotararea Nr. 171 din 28.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 849 mp, parcela cu nr. top. 13691/120, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. Decebal nr. 13, d-lui Bogdan Siminel-Vasile, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Decebal nr. 13

Hotararea Nr. 172 din 28.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 934 mp, parcela cu nr. cad. 1119, evidenţiată în CF nr. 10510 Nădlac, teren situat pe str. Viile Vechi nr. 31, d-lui Secaci Ştefan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 31

Hotararea Nr. 173 din 28.10.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 927 mp, parcela cu nr. cad. 1085, evidenţiată în CF nr. 10474 Nădlac, teren situat pe str. Viile Vechi nr. 67, d-lui Papp Emeric, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 67

Hotararea Nr. 174 din 28.10.2008 privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în cadrul A.G.A. al SC Apoterm Nădlac SA, le vor promova şi aproba

Hotararea Nr. 175 din 28.10.2008 privind acordarea mandatului de reprezentare a Oraşului Nădlac pentru modificarea actului constitutiv şi a statutului pentru „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad” şi acceptarea de noi membri

HOTARÂREA Nr. 176 din 11 .11.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 11.11.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 177 din 11.11.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.10.2008

HOTARÂREA Nr. 178 din 11.11.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 179 din 21.11.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 21.11.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 180 din 21.11.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 11.11.2008

HOTARÂREA Nr. 181 din 21.11.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 182 din 21.11.2008 privind aprobarea proiectului taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2009 + ANEXA1 + ANEXA 2 + ANEXA 2A + ANEXA 3 + ANEXA 4 + ANEXA 5 + ANEXA 6 + ANEXA 7 + ANEXA 8

HOTARÂREA Nr. 183 din 21.11.2008 privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de asociere nr. 2940/24.03.2003 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 184 din 21.11.2008 privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 15 mp, din parcela nr. top. 4054/1/2, evidenţiată în CF nr. 9474 Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 185 din 21.11.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1115 mp, parcela cu nr. top. 13691/102, evidenţiat în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. M. Eminescu , nr. 109, d-lui Aeleni Neculai, domiciliat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu nr.109

HOTARÂREA Nr. 186 din 21.11.2008 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze anumite obiective, în temeiul art.14(4) al Actului constitutiv al societăţii

HOTARÂREA Nr. 187 din 21.11.2008 privind desemnarea funcţionarului public – Kelo Andrei, referent III asistent 2, cu atribuţii de completare, ţinere la zi şi de centralizare a datelor din registrul agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic

HOTARÂREA Nr. 188 din 21.11.2008 privind aprobarea corectării erorii materiale, precum şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.164/28.10.2008

HOTARÂREA Nr. 189 din 21.11.2008 privind modificarea anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/07.10.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 190 din 28.11.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.11.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 191 din 28.11.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 192 din 05.12.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 05.12.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 193 din 05.12.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 21.11.2008

HOTARÂREA Nr. 194 din 05.12.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.11.2008

HOTARÂREA Nr. 195 din 05.12.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 196 din 05.12.2008 privind aprobarea preţurilor locale pentru servicii publice de alimentare cu energie termică prestate de SC Apoterm Nădlac SA la utilizatori cu care a încheiat contracte

HOTARÂREA Nr. 197 din 19.12.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.12.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 198 din 19.12.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 05.12.2008

HOTARÂREA Nr. 199 din 19.12.2008 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze anumite obiective, în temeiul art.14(4) al Actului constitutiv al societăţii

HOTARÂREA Nr. 200 din 23.12.2008 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 23.12.2008 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 201 din 23.12.2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 19.12.2008

HOTARÂREA Nr. 202 din 23.12.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 203 din 23.12.2008 privind aprobarea utilizării fondului de rulment existent în bugetul local al oraşului Nădlac

HOTARÂREA Nr. 204 din 23.12.2008 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2009

HOTARÂREA Nr. 205 din 23.12.2008 privind aprobarea preţului local de referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat

HOTARÂREA Nr. 206 din 23.12.2008 privind aprobarea vânzării terenului proprietatea privată a oraşului Nădlac către S.C. MASLENRO S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 207 din 23.12.2008 privind parcelarea terenului în suprafaţă totală de 850 mp, parcela nr. top.13691/108, evidenţiată în CF nr.8828 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 208 din 23.12.2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 954 mp, parcela cu nr. top. 13691/19, evidenţiat în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat pe str. M. Viteazu, nr. 190, d-lui Milencianu Neculai, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Ioan Slavici nr.148

HOTARÂREA Nr. 209 din 23.12.2008 privind acordarea avizului consultativ pentru numirea în funcţia de director adjunct la Gr. Şc. „J. G. Tajovsky” a d-nei prof. Dovaly Ana-Carolina

HOTARÂREA Nr. 210 din 23.12.2008 privind desemnarea primarului oraşului Nădlac pentru evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului

Sari la conținut