Hotărâri din anul 2009

HOTARÂREA Nr. 1 din 08.01.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 2 din 08.01.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 08.01.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 3 din 08.01.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 23.12.2008

HOTARÂREA Nr. 4 din 08.01.2009 privind privind stabilirea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul fiscal 2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 5 din 08.01.2009 privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 6 din 08.01.2009 privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Public voluntar pentru situaţii de urgenţă pe anul fiscal 2009

HOTARÂREA Nr. 7 din 08.01.2009 privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 8 din 08.01.2009 privind acordul Consiliului Local Nădlac cu privire la cesionarea drepturilor şi obligaţiilor asumate conform contractului de închiriere nr.13340/10.11.2008 încheiat cu d-na Roszkos Sanda Florica către S.C. EUROSHOP LINE S.R.L. + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 9 din 08.01.2009 privind suspendarea prevederilor contractului de închiriere nr.5498/08.05.2008 încheiat cu S.C. UNIVERSAL FLOREX S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 10 din 27.01.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.01.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 11 din 27.01.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 08.01.2009

HOTARÂREA Nr. 12 din 27.01.2009 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare

HOTARÂREA Nr. 13 din 27.01.2009 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze anumite obiective, în temeiul art.14(4) al Actului constitutiv al societăţii

HOTARÂREA Nr. 14 din 27.01.2009 privind aprobarea asocierii comunei Zăbrani şi Vladimirescu în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad’, aprobarea statutului şi actului constitutiv modificat şi mandatarea primarului să semneze hotărârea AGA ce cuprinde aceste prevederi + ANEXA + ANEXA2

HOTARÂREA Nr. 15 din 27.01.2009 privind aprobarea preţurilor locale pentru servicii publice de alimentare cu energie termică prestate de SC Apoterm Nădlac SA la utilizatori cu care a încheiat contracte

HOTARÂREA Nr. 16 din 27.01.2009 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului „Nădlac- Tothkomlos- trecut comun pentru un viitor European”

HOTARÂREA Nr. 17 din 27.01.2009 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la participarea Gr. Şc. „J. G. Tajovsky” Nădlac în cadrul Proiectului „Creşterea responsabilităţii faţă de mediu în gândirea şcolarilor”

HOTARÂREA Nr. 18 din 27.01.2009 privind privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului „Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru drumul Csanad Palota- Nădlac”

HOTARÂREA Nr. 19 din 27.01.2009 privind privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului „Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru canalizare menajeră şi staţie de epurare”

HOTARÂREA Nr. 20 din 27.01.2009 privind privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului „Afacerile din zona Cenad în interesul dezvoltării comune”

HOTARÂREA Nr. 21 din 27.01.2009 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/18.11.2005

HOTARÂREA NR. 22 din 24.02.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.02.2009 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 23 din 24.02.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 27.01.2009

HOTARÂREA NR. 24 din 24.02.2009 privind avizarea şi aprobarea Master Planului şi a Listei de investiţii prioritare 2009-2013 pentru realizarea Sistemului Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

HOTARÂREA NR. 25 din 24.02.2009 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze anumite obiective, în temeiul art.14(4) al Actului constitutiv al societăţii

HOTARÂREA NR. 26 din 24.02.2009 privind respingerea cererii S.C. LIVIUS S.R.L., înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.1600/02.02.2009

HOTARÂREA NR. 27 din 24.02.2009 privind avizarea contractului de furnizare, utilizare, facturare şi plată a energiei termice care se va încheia între S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.- operator şi utilizatorii serviciului energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum

HOTARÂREA NR. 28 din 24.02.2009 privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanţii Consiliului Local mandataţi să reprezinte interesele capitalului oraşului Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA NR. 29 din 24.02.2009 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de închiriere nr. 9428 din 11.09.2008 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 30 din 24.02.2009 privind modificarea caietului de sarcini aprobat conform anexei nr. 2 la HCL nr. 92/29.05.2008 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 31 din 24.02.2009 privind trecerea unor terenuri intravilane în proprietatea oraşului Nădlac

HOTARÂREA NR. 32 din 20.03.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 20.03.2009 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 33 din 20.03.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 24.02.2009

HOTARÂREA NR. 34 din 20.03.2009 privind aprobarea procentului de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile pentru Proiectul aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.17/27.01.2009

HOTARÂREA NR. 35 din 20.03.2009 privind aprobarea procentului de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile pentru Proiectul aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.19/27.01.2009

HOTARÂREA NR. 36 din 20.03.2009 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii” + ANEXA + ANEXA1

HOTARÂREA NR. 37 din 31.03.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.03.2009 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 38 din 31.03.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 20.03.2009

HOTARÂREA NR. 39 din 31.03.2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de asistenţă socială şi aprobarea Codului Etic a personalului care oferă servicii de asistenţă socială + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA NR. 40 din 31.03.2009 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac

HOTARÂREA NR. 41 din 31.03.2009 privind parcelarea terenului în suprafaţă totală de 11.112 mp, parcela nr. cad.1114, evidenţiată în CF nr.10508 Nădlac

HOTARÂREA NR. 42 din 31.03.2009 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a oraşului Nădlac a parcelei nr. cad.1266, evidenţiată în CF nr.10632 Nădlac

HOTARÂREA NR. 43 din 31.03.2009 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a parcelei nr. top. 842, evidenţiată în CF nr.5486 Nădlac

HOTARÂREA NR. 44 din 31.03.2009 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a parcelei nr. top. 822-823/1, evidenţiată în CF nr.6742 Nădlac

HOTARÂREA NR. 45 din 31.03.2009 privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul local în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

HOTARÂREA NR. 46 din 31.03.2009 privind avizarea contractului de furnizare, utilizare, facturare şi plată a energiei termice care se va încheia între S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.- operator şi utilizatorii serviciului energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum + ANEXA

HOTARÂREA NR. 47 din 31.03.2009 privind aprobarea Planului de acţiune locală din cadrul proiectului Phare RO 2004

HOTARÂREA NR. 48 din 31.03.2009 privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac

HOTARÂREA NR. 49 din 31.03.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 944 mp, parcela cu nr. cad. 1123, evidenţiată în CF nr. 10514 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 23, d-lui Mondek Frantisek, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.23

HOTARÂREA NR. 50 din 31.03.2009 privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 56/30.03.2004

HOTARÂREA NR. 51 din 31.03.2009 privind privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA NR. 52 din 31.03.2009 privind aprobarea Caietului de sarcini propriu şi al Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare a oraşului Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA NR. 53 din 31.03.2009 privind însuşirea de către Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTARÂREA NR. 54 din 31.03.2009 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de închiriere nr. 7561 din 09.07.2008 + ANEXA

HOTARÂREA NR. 55 din 31.03.2009 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă care se acordă membrilor Consiliului Local Nădlac

HOTARÂREA NR. 56 din 31.03.2009 privind revocarea art. 3-7 din Hotărârea nr.22/05.02.2008 şi a contractului de vânzare-cumpărare, înch.aut.150/21.03.2008

HOTARÂREA NR. 57 din 31.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTARÂREA Nr. 58 din 10.04.2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 59 din 10.04.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.03.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 60 din 10.04.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 31.03.2009

HOTARÂREA Nr. 61 din 10.04.2009 privind avizarea documentaţiei „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad”

HOTARÂREA Nr. 62 din 10.04.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Bloc A.N.L. localitatea Nădlac, judeţul Arad”

HOTARÂREA Nr. 63 din 10.04.2009 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la transmiterea unui imobil din domeniul public al Oraşului Nădlac în domeniul public al Statului

HOTARÂREA Nr. 64 din 16.04.2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 65 din 16.04.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 16.04.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 66 din 16.04.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 10.04.2009

HOTARÂREA Nr. 67 din 16.04.2009 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local Nădlac a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Oraşului, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe toată durata executării construcţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 68 din 16.04.2009 privind prorogarea termenului limită pentru semnarea actelor notariale privind revocarea prevăzută la art.2 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 56/31.03.2009

HOTARÂREA Nr. 69 dun 28.04.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 70 dun 28.04.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 16.04.2009

HOTARÂREA Nr. 71 dun 28.04.2009 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2008

HOTARÂREA Nr. 72 dun 28.04.2009 privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii” + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 73 dun 28.04.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 923 mp, parcela cu nr. cad. 1095, evidenţiată în CF nr. 10484 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 47, d-lui Morong Francisc, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 47

HOTARÂREA Nr. 74 dun 28.04.2009 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173 din 28.10.2008

HOTARÂREA Nr. 75 dun 28.04.2009 privind declararea de interes public local a unor bunuri + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 76 dun 28.04.2009 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare

HOTARÂREA Nr. 77 dun 28.04.2009 privind dispunerea radierii dreptului de uzufruct viager din CF nr.2569 Nădlac

HOTARÂREA Nr. 78 dun 28.04.2009 privind aprobarea asocierii de noi membrii în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare judeţul Arad, aprobarea statutului şi actului constitutiv modificat şi mandatarea primarului să semneze hotărârea AGA ce cuprinde aceste prevederi

HOTARÂREA Nr. 79 din 26.05.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.05.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 80 din 26.05.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2009

HOTARÂREA Nr. 81 din 26.05.2009 privind acceptarea de donaţie a imobilului evidenţiat în CF nr.343 Nădlac, parcela nr. top. 3066, proprietatea d-nei Goldberger Maria

HOTARÂREA Nr. 82 din 26.05.2009 privind suspendarea prevederilor contractului de închiriere nr.5498/08.05.2008 încheiat cu S.C. UNIVERSAL FLOREX S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 83 din 26.05.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 919 mp, parcela nr. cad. 1270, evidenţiată în CF nr. 10689 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr. 91, d-nei Borcoi Raluca-Maria, domiciliată sat. Vlădeni–Deal (Com.Frumuşica), jud. Botoşani

HOTARÂREA Nr. 84 din 26.05.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 917 mp, parcela cu nr. cad. 1274, evidenţiată în CF nr. 10693 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr. 99, d-nei Moticeac Agneta, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 99, jud. Arad

HOTARÂREA Nr. 85 din 26.05.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 895 mp, parcela cu nr. cad. 1273, evidenţiată în CF nr. 10692 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr. 97, d-lui Doval Ioan-Mihai şi d-nei Doval Marta Cristina, domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 97

HOTARÂREA Nr. 86 din 26.05.2009 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac

HOTARÂREA Nr. 87 din 26.05.2009 privind mandatarea primarului oraşului Nădlac şi consilierului juridic în vederea reprezentării şi/sau semnării contractelor de asistenţă juridică, pentru apărarea şi reprezentarea Consiliului Local Nădlac în faţa instanţei de judecată

HOTARÂREA Nr. 88 din 18.06.2009 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 18.06.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 89 din 18.06.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 26.05.2009

HOTARÂREA Nr. 90 din 18.06.2009 din 26.05.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 206/23.12.2008

HOTARÂREA Nr. 91 din 18.06.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTARÂREA Nr. 92 din 18.06.2009 privind aprobarea majorării capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A., la care Oraşul Nădlac este acţionar + ANEXA1 + ANEXA2

HOTARÂREA Nr. 93 din 18.06.2009 privind aprobarea încetării contractului de asociere în participaţiune nr.12744/2008 încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. BENEFIC S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 94 din 18.06.2009 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, a imobilelor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 95 din 18.06.2009 privind aprobarea programului local multianual aferent obiectivelor de investiţii in vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Nădlac

HOTARÂREA Nr. 96 din 18.06.2009 privind modificarea organigramei Consiliului Local, a organigramei Serviciului Public Edilitar Gospodăresc, precum şi a statului de funcţii + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTARÂREA Nr. 97 din 18.06.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1366 mp, cu nr. cad. 1118, evidenţiat în CF nr. 10509 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 33, d-nei Vavra Francisca, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 33, jud. Arad

HOTARÂREA Nr. 98 din 18.06.2009 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la participarea în cadrul proiectului cu privire la modernizarea, extinderea şi dotarea „Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky- Local nr.2 ” din orasul Nadlac

HOTARÂREA Nr. 99 din 18.06.2009 privind darea în folosinţă gratuită a autoutilitarei DACIA LOGAN către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 108 din 18.08.2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARÂREA Nr. 109 din 18.08.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 18.08.2009 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 110 din 18.08.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 07.07.2009

HOTARÂREA Nr. 111 din 18.08.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTARÂREA Nr. 112 din 18.08.2009 privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 113 din 18.08.2009 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Oraşului Nădlac şi al Regulamentului Local de Urbanism al Oraşului Nădlac, aferent PUG

HOTĂRÂREA Nr. 114 din 18.08.2009 privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 47400 mp, parcela nr. cad.207, evidenţiată în CF nr.300045 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 115 din 18.08.2009 privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 52700 mp, parcela nr. cad.206, evidenţiată în CF nr.300046 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 116 din 18.08.2009 privind aprobarea retragerii dreptului de servitute de trecere asupra parcelei nr. top. 2412/1/2, înscrisă în CF nr.9329 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 117 din 18.08.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 917 mp, parcela nr. top. 13691/40, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca, nr. 31, în cota de ½ către d-na Oprinescu Susana, domiciliată în Mun. Arad, str. Ursului nr. 6 – 12 CĂMIN 5 et. 4 ap. 71, jud. Arad şi în cota de ½ d-lui Bogoş Anton, domiciliat în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 79, judeţul Arad

HOTĂRÂREA Nr. 118 din 18.08.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 903 mp, parcela nr. cad. 1272, evidenţiat în CF nr. 10691 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 95, d-lui Barany Mihai, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 95, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 119 din 18.08.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 881 mp, parcela nr. cad. 1269, evidenţiat în CF nr. 10688 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 89, d-lui Farcaş Flavius – Daniel şi d-nei Farcaş Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 89

HOTĂRÂREA Nr. 120 din 18.08.2009 privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 865 mp, parcela nr. cad. 1271, evidenţiată în CF nr.10690 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 93, jud. Arad, în cota de 5/8 d-nei Fabian Susana şi în cota de 3/8 d-nei Schank Susana

HOTĂRÂREA Nr. 121 din 18.08.2009 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 5593 din 31.08.2005

HOTĂRÂREA Nr. 122 din 27.08.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.08.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 123 din 27.08.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 18.08.2009

HOTĂRÂREA Nr. 124 din 27.08.2009 privind modificarea organigramei Consiliului Local Nădlac şi a organigramei Clubului Sportiv Victoria Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 125 din 27.08.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac” privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia”Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”

HOTĂRÂREA Nr. 127 din 27.08.2009 privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu proiectul investiţia „Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”

HOTĂRÂREA Nr. 128 din 27.08.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad

HOTĂRÂREA Nr. 129 din 27.08.2009 privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2– Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură cu proiectul „Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”

HOTĂRÂREA Nr. 130 din 27.08.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTĂRÂREA Nr. 131 din 22.09.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.09.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 132 din 22.09.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 27.08.2009

HOTĂRÂREA Nr. 133 din 22.09.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 134 din 22.09.2009 privind aprobarea Master Plan-ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional)

HOTĂRÂREA Nr. 135 din 22.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

HOTĂRÂREA Nr. 136 din 22.09.2009 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., a Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării, a Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării, a Indicatorilor de performanţă, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

HOTĂRÂREA Nr. 137 din 22.09.2009 privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional)

HOTĂRÂREA Nr. 138 din 22.09.2009 privind modificarea organigramei Consiliului Local Nădlac , a organigramei aparatului de specialitate al primarului, precum şi a statului de funcţii

HOTĂRÂREA Nr. 139 din 22.09.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTĂRÂREA Nr. 140 din 22.09.2009 privind acordul de principiu referitor la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. cad.793, evidenţiată în CF nr. 10284 Nădlac către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale- Unitatea Militară 0783 Arad, precum şi referitor la parcelarea terenului identificat prin nr.cad.793, evidenţiat în CF nr.10284 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 141 din 22.09.2009 privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 142 din 22.09.2009 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare asigurată de autoritatea administraţiei publice locale pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat

HOTĂRÂREA Nr. 143 din 22.09.2009 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. prin Actul adiţional nr.6/2009, precum şi mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a acţionarilor să voteze modificarea Actului constitutiv

HOTĂRÂREA Nr. 144 din 22.09.2009 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota revocarea şi alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie

HOTĂRÂREA Nr. 145 din 22.09.2009 privind aprobarea susţinerii de către Oraşul Nădlac a activităţii Asociaţiei Sportive „PRO NADLAC”

HOTĂRÂREA Nr. 146 din 29.09.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.09.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 147 din 29.09.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 22.09.2009

HOTĂRÂREA Nr. 148 din 29.09.2009 privind organizarea păşunatului pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 149 din 30.09.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului local Nădlac din data de 30.09.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 150 din 30.09.2009 privind aprobarea acordului referitor la modul de implementare al proiectului „ Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”

HOTĂRÂREA Nr. 151 din 30.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici şi a planului anual de evoluţie a tarifelor şi a taxelor pentru Proiectul „Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”

HOTĂRÂREA Nr. 152 din 09.10.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 09.10.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 153 din 09.10.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 29.09.2009

HOTĂRÂREA Nr. 154 din 09.10.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată Consiliului local Nădlac din data de 30.09.2009

HOTĂRÂREA Nr. 155 din 09.10.2009 privind aprobarea participării oraşului Nădlac în cadrul Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, prin proiectul „Refacerea şi extinderea parcului central- oraş Nădlac”

HOTĂRÂREA Nr. 156 din 27.10.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.10.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 157 din 27.10.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 09.10.2009

HOTĂRÂREA Nr. 158 din 27.10.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTĂRÂREA Nr. 159 din 27.10.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010

HOTĂRÂREA Nr. 160 din 27.10.2009 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al oraşului Nădlac şi stabilirea formei de gestiune al acestuia + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 161 din 27.10.2009 privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului serviciului de iluminat public al oraşului Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr. 162 din 27.10.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 312 mp, din parcela CAD: C1, nr.top. 3594, evidenţiată în CF nr. 300090 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.593 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.31, jud. Arad, d-lui Bobcsok Ion şi d-nei Bobcsok Ana, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.31, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 163 din 27.10.2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. cad. 300119, evidenţiată în CF 300119 Nădlac, în suprafaţă de 13834 mp – proprietatea Oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 164 din 27.10.2009 privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 165 din 27.10.2009 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a aproba înfiinţarea Punctelor de lucru ale Companiei în localităţile Ghioroc şi Ineu şi înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului Arad

HOTĂRÂREA Nr. 166 din 27.10.2009 privind acordul de principiu referitor la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. cad.1004, evidenţiată în CF nr. 10284 Nădlac către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale- Unitatea Militară 0783 Arad, precum şi referitor la parcelarea terenului identificat prin nr.cad.1004, evidenţiat în CF nr.10284 Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 167 din 09.11.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 09.11.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 168 din 09.11.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 27.10.2009

HOTĂRÂREA Nr. 169 din 09.11.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTĂRÂREA Nr. 170 din 09.11.2009 privind aprobarea comasării loturilor imobilului situat în oraşul Nădlac, str. Dorobanţi, nr.35 e (incintă ştrand)

HOTĂRÂREA Nr. 171 din 26.11.2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr. 172 din 26.11.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.11.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 173 din 26.11.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 09.11.2009

HOTĂRÂREA Nr. 174 din 26.11.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTĂRÂREA Nr. 175 din 26.11.2009 privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a domeniului public şi modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării domeniului public al oraşului Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 176 din 26.11.2009 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr. 177 din 26.11.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1577 mp, parcela cu nr. cad. 1083, evidenţiată în CF nr. 30166 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10472 Nădlac ), teren situat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 71, d-nei Kucserak Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 71

HOTĂRÂREA Nr. 178 din 26.11.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1012 mp, teren înscris în CF nr.301667 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10687 Nădlac ) parcela nr. cad. 1268, situat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 87, jud. Arad, d-nei Groza Verginica, d-lui Groza Pavel, domiciliaţi în Nădlac, Cartieru Nou nr. 8, d-lui Negrău Vasile, domiciliat în Nădlac, Cart.. Viile Vechi nr. 87 şi d-lui Negrău Gheorghe, domiciliat în Nădlac, str. G. Enescu nr. 31, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 179 din 26.11.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 755 mp, teren înscris în CF nr. 301661 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), parcela nr. top. 13691/44, situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 37, jud. Arad, d-nei Kelo Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, Cartieru Nou, nr. 48, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 180 din 26.11.2009 privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 1.743.026 mp, parcela nr. cad.12278/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, evidenţiată în CF nr.301660 Nădlac provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10345 Nădlac)

HOTĂRÂREA Nr. 181 din 18.12.2009 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 18.12.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 182 din 18.12.2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului local Nădlac din data de 26.11.2009

HOTĂRÂREA Nr. 183 din 18.12.2009 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 184 din 18.12.2009 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2010 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6 + ANEXA7 + ANEXA8 + ANEXA9

HOTĂRÂREA Nr. 185 din 18.12.2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 186 din 18.12.2009 privind acceptarea transmiterii fără plată a două autoturisme de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

HOTĂRÂREA Nr. 187 din 18.12.2009 privind actualizarea nomenclatorului stradal al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 188 din 18.12.2009 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 396 mp, din parcela nr.top.1844/1, evidenţiată în CF nr.300244 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac)
\
HOTĂRÂREA Nr. 189 din 18.12.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.72/28.04.2009

HOTĂRÂREA Nr. 190 din 18.12.2009 privind aprobarea preţului local de referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat

HOTĂRÂREA Nr. 191 din 18.12.2009 privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice

HOTĂRÂREA Nr. 192 din 18.12.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 756 mp, parcela cu nr. top. 13691/63, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, d-lui Stefancic Francisc, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 193 din 18.12.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 703 mp, parcela nr. top. 13691/21/2, evidenţiată în CF nr. 301664 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr.173, d-nei Crişan Floarea, domiciliată în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 173, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 194 din 18.12.2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 600,5 mp, respectiv cota de 500/1001 mp din parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/1 evidenţiată în CF 8722 Nădlac şi parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/2, evidenţiată în CF nr. 9214 Nădlac, în suprafaţă de 100 mp, teren situat în str.Cartierul Nou, nr. 17, d-lui Barani Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 17 şi d-nei Barani Iarmila-Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 195 din 18.12.2009 privind aprobarea vânzării terenului în cotă de 500/1001 mp din parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/1, evidenţiată în CF nr. 8722 Nădlac, în suprafaţă de 500,5 mp, teren situat în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, judeţul Arad, d-lui Barani Ioan, şi d-nei Barani Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, jud. Arad

HOTĂRÂREA Nr. 196 din 18.12.2009 privind aprobarea delegării gestiunii prin atribuire directă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a listei bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare

HOTĂRÂREA Nr. 197 din 18.12.2009 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

HOTĂRÂREA Nr. 198 din 18.12.2009 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi semnarea acestuia din partea operatorului, de către d-l Bănăţean Gheorghe

HOTĂRÂREA Nr. 199 din 18.12.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

HOTĂRÂREA Nr. 200 din 22.12.2009privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.12.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 201 din 22.12.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009

Sari la conținut