Hotărâri din anul 2010

HOTĂRÂREA Nr.1 din 12.01.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 12.01.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.2 din 12.01.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 18.12.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.3 din 12.01.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.12.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.4 din 12.01.2010 privind cofinanţarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad” + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.5 Din 19.01.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.01.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.6 Din 19.01.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 12.01.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.7 19.01.2010 privind participarea şi aprobarea cofinanţării de 2% a Consiliului Local Nădlac la Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, Axa Prioritară 2- Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de frontieră, domeniul major de intervenţie 2.5 – Cooperarea între comunităţi cu proiectul „Trecut comun, viitor unit, preluarea experienţelor Consiliilor Locale Nădlac şi Totkomlos, crearea legăturii dintre locuitori prin analiza trecutului” + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.8 din 19.01.2010 privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac în anul 2009 + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr.9 din 19.01.2010 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr.10 Din 19.01.2010 privind avizarea Planului anual de acţiune şi a Raportului de activitate al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2008 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr.11 Din 19.01.2010 privind avizarea Planului anual de acţiune şi a Raportului de activitate al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2009 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA NR.12 din 19.01.2010 privind stabilirea unor criterii de analiză a cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru anul 2010, depuse de categorii de familii şi persoane singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare +ANEXA

HOTĂRÂREA NR.13 din 19.01.2010 privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.14 din 19.01.2010 privind modificarea Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.15 din 19.01.2010 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor societăţii să voteze autorizarea directorului regional al Companiei să semneze declaraţia de eligibilitate şi declaraţia de angajament în numele S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum şi contractarea de către Companie a unui credit + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.16 din 19.01.2010 privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.17 din 19.01.2010 privind aprobarea Planului de acţiune locală din cadrul proiectului Phare RO 2004 + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA nr.18 din 19.01.2010 privind modificarea caietului de sarcini referitor la vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12.813 mp, evidenţiat în CF nr.9889 Nădlac + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA nr.19 din 19.01.2010 privind aprobarea modificării destinaţiei apartamentului nr. 1 din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr. 62 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.20 din 19.01.2010 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.21 Din 05.02.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 05.02.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.22 Din 05.02.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.01.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.23 din 05.02.2010 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Arad + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.24 Din 23.02.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 23.02.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.25 din 23.02.2010  + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.26 din 23.02.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr.27 din 23.02.2010 privind acordul Consiliului local Nădlac privind transferul drepturilor si obligatiilor rezultând dintr-un contract +  ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.28 din 23.02.2010 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 2422 mp, parcela nr.top.12308/1/1/2, evidenţiată în CF nr.301808 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9488 Nădlac ) + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.29 din 23.02.2010 privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Nădlac a unor terenuri proprietatea Statului Român + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.30 din 23.02.2010 privind radierea dreptului de folosinţă asupra parcelei nr. cad.301725, nr. top. 895/1/1, 895/2, 896, 898/2, evidenţiată în CF nr.301725 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9043 Nădlac ) + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA nr.31 din 23.02.2010 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.32 din 23.02.2010

HOTĂRÂREA nr.33 din 23.02.2010 privind aprobarea programului local multianual aferent obiectivelor de investiţii in vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.34 din 23.02.2010 privind aprobarea depozitării deşeurilor menajere colectate de pe raza localităţilor Pecica şi Semlac la deponeul de deşeuri din oraşul Nădlac

HOTĂRÂREA nr.35 din 23.02.2010 privind interzicerea staţionării voluntare şi parcarea autovehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Nădlac situate în intravilan

HOTĂRÂREA NR.36 din 23.02.2010 privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2010 pe domeniul public al Oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare) + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.37 din 23.02.2010 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.38 din 23.02.2010 privind aprobarea vânzării cu drept de preemţiune a suprafeţei de 198 mp din parcela nr. cad. 300244, nr. top. 1844/1, evidenţiată în CF nr.300244 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac ) + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.39 din 23.02.2010 privind suspendarea plăţii chiriei rezultate din contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L. + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.40 din 23.02.2010 privind reducerea activităţii Serviciului Public Edilitar Gospodăresc + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.41 din 23.02.2010 privind încetarea de drept a mandatului de consilier UDSCR a d-lui Kukucska Ioan

HOTĂRÂREA Nr.42 Din 23.02.2010 privind încetarea de drept a mandatului de consilier UDSCR a d-lui Balint Gheorghe Pavel

HOTĂRÂREA Nr.43 din 23.02.2010 privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTĂRÂREA Nr.44 din 23.02.2010 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Mokoş Pavel

HOTĂRÂREA Nr.45 din 23.02.2010 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Şomrak Duşan

HOTĂRÂREA Nr.46 din 23.02.2010 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTĂRÂREA Nr.47 din 12.03.2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr.48 din 12.03.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 12.03.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.49 din 12.03.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 23.02.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.50 din 12.03.2010 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac + ANEXA 1 SI 2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6 + ANEXA7

HOTĂRÂREA nr.51 din 12.03.2010 privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.52 din 12.03.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4

HOTĂRÂREA Nr.53 din 12.03.2010 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota revocarea d-lui Olariu Marian Ioan şi a d-nei Hugel Delia din calitatea de membri ai Consiliului de Administraţie şi alegerea de noi membri în Consiliul de Administraţie al Companiei + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.54 din 12.03.2010 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul Nădlac este membru asociat + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr.55 din 12.03.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.38/23.02.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.56 din 12.03.2010 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota participarea Companiei la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.57 Din 12.03.2010 privind avizarea Planului anual de acţiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2010 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.58 din 12.03.2010 privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri, proprietatea oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.59 din 12.03.2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 756 mp, parcela cu nr. top. 13691/63, evidenţiată în CF nr. 301707 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), teren situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, d-lui Stefancic Francisc, d-lui Stefancic Francisc-Miroslav şi d-lui Stefancic Zdenek, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, jud. Arad + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.60 Din 30.03.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.03.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.61 Din 30.03.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 12.03.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.62 din 30.03.2010 privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.184/18.12.2009 + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.63 Din 30.03.2010 privind darea în folosinţă gratuită a autovehicolului DACIA 1310 L către Serviciul Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA nr.64 din 30.03.2010 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de închiriere nr. 5498 din 08.05.2008 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA NR.65 Din 30.03.2010 privind avizul de principiu referitor la asocierea Oraşului Nădlac cu Oraşul Novy Bydzov- Cehia + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.66 Din 15.04.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.04.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.67 Din 15.04.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.03.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.68 din 15.04.2010 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2009 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.69 din 15.04.2010 privind numirea reprezentantului Oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.70 din 15.04.2010 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2010 ale directorului general al Companiei + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr.71 din 15.04.2010 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.72 din 15.04.2010 privind aprobarea demarării procedurii de conciliere privind rezilierea contractului de vânzare- cumpărare nr.46/06.02.2008 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.73 din 15.04.2010 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă care se acordă membrilor Consiliului Local Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 74 din 15.04.2010 privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Nădlac a unor terenuri proprietatea Statului Român + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.75 din 15.04.2010 privind avizul Consiliului Local Nădlac referitor la necesitatea şi oportunitatea unei investiţii + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.76 din 15.04.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “MODERNIZAREA ŞI REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE PRIN VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN ORAŞ NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD” + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.77 din 15.04.2010 privind participarea Consiliului Local Nădlac în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ŞI REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE PRIN VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN ORAŞ NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD” şi aprobarea cofinanţării acestuia + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.78 din 15.04.2010 PRIVIND ACORDAREA SUPLIMENTELOR SALARIALE PENTRU FUNŢIONARII PUBLICI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI NĂDLAC ŞI A SERVICIILOR ÎNFINŢATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.79 din 15.04.2010 privind avizarea cererii S.C. MILSOR PARC DISCO S.R.L., nr.22/2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.4058/2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.80 Din 27.04.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.04.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.81 Din 27.04.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.04.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.82 din 27.04.2010 privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.83 din 27.04.2010 privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.84 Din 27.05.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.05.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.85 Din 27.05.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.04.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.86 Din 27.05.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA nr.87 din 27.05.2010 privind modificarea Art.3. (1) din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010 + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr.88 din 27.05.2010 privind apartamentarea imobilului situat în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.24, parcela nr. cad.1177, evidenţiată în CF nr.301683 Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA NR.89 din 27.05.2010 privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac- România cu Oraşul Novy Bydzov- Cehia + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.90 din 27.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a echipajului mobil de urgenţă, reanimare Smurd Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.91 Din 27.05.2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 954 mp, parcela nr. top. 13691/25, evidenţiată în CF nr.301867 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8981 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 169, d-lui Tuns Avram, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 169, jud. Arad + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.92 din 27.05.2010 privind aprobarea modificării destinaţiei apartamentului nr. 4 din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62 şi închirierea prin licitaţie publică a unui birou din apartamentul nr. 4, situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62, evidenţiat în CF nr. 300184-C1-U1 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10017 Nădlac), parcela nr. top. 853/2/IV, nr. cadastral 505-C1/IV + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA nr.93 din 27.05.2010 privind modificarea obiectului contractului de comodat nr. 5092/28.06.2005 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA nr.94 din 27.05.2010 privind aprobarea inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.95 Din 27.05.2010 privind stabilirea destinaţiei unor terenuri proprietatea privată a Oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.96 din 29.06.2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr.97 Din 29.06.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.06.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.98 Din 29.06.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.05.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.99 Din 29.06.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr.100 din 29.06.2010 privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.101 din 29.06.2010 privind respingerea sesizării Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlului Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios nr.2746/IV/C1/8/04.06.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.6215/08.06.2010

HOTĂRÂREA Nr.102 din 29.06.2010 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 3744 mp, parcela nr.top.300259 ( număr vechi 12309/2/1), evidenţiată în CF nr.300259 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.1985 Nădlac ), precum şi emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.103 din 29.06.2010 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.104 din 29.06.2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 953 mp, parcela cu nr. top.13691/17, evidenţiată în CF nr.302043 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), teren situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 177, d-lui Hosu Mircea şi d-nei Hosu Elena, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 177, jud. Arad + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.105 Din 29.07.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.07.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.106 Din 29.07.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.06.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.107 Din 29.07.2010 privind modificarea impozitelor aplicabile în anul fiscal 2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.108 din 29.07.2010 privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în calitate de co-partener în cadrul programului „Biblionet- lumea în biblioteca mea”, precum şi cofinanţarea costurilor aferente acestuia + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.109 din 29.07.2010 privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac, în semestrul I al anului 2010 + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr.110 din 29.07.2010 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.111 din 29.07.2010 privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota aprobarea înfiinţării Punctelor de lucru ale Companiei în localităţile Cermei şi Şagu, precum şi înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului Arad + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.112 din 29.07.2010 privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri, proprietatea oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.113 din 29.07.2010 privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, evidenţiat în CF nr.301900 Nădlac, parcela nr. cad.1175, în suprafaţă de 1242 mpdin acte, suprafaţă măsurată- 1262 mp + ANEXA + ANEXA1

HOTĂRÂREA Nr.114 Din 29.07.2010 privind participarea Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului HURO/0801/082 „Pregătirea construcţiei drumului de legătură Csanadpalota- Nădlac”, precum şi asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.115 Din 29.07.2010 privind participarea Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului HURO/0801/130 „Creşterea responsabilităţii faţă de mediu în gândirea şcolarilor”, precum şi asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.116 din 29.07.2010 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare asigurată de autoritatea administraţiei publice locale pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat, precum şi aprobarea preţului local pentru energia termică destinată populaţiei, respectiv agenţilor economici + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.121 Din 21.09.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 21.09.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.122 Din 21.09.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 13.08.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.123 Din 21.09.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.124 din 21.09.2010 privind aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.301730 Nădlac, parcela nr. cad.301730, în suprafaţă de 48421 mp + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.125 din 21.09.2010 privind aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.301718 Nădlac, parcela nr. cad.301718, în suprafaţă de 160.778 mp + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4

HOTĂRÂREA nr.126 din 21.09.2010 privind atribuirea parcelei nr.cad.1174, evidenţiată în CF nr.301978 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10628 Nădlac ) în suprafaţă de 245 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Craiţar Mariana-Iasmina + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.127 din 21.09.2010 privind atribuirea parcelei nr. cad.1173, evidenţiată în CF nr.301977 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10627 Nădlac ) în suprafaţă de 245 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Apetroaei Mirela + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.128 din 21.09.2010 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. top.13691/4, evidenţiată în CF nr.301975 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Călin Mariana şi d-lui Călin Petru + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.129 din 21.09.2010 privind radierea dreptului de folosinţă din CF nr.300088 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.1566 Nădlac ), parcela nr. top.2793, 2794 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.130 din 21.09.2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 936 mp, parcela cu nr. top. 13691/48, evidenţiată în CF nr. 302444 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac), d-lui Belejan Gheorghe, domiciliat în oraşul Nădlac, str. M. Viteazu nr. 172, jud. Arad + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.137 Din 24.11.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.11.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.138 Din 24.11.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 05.10.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.139 Din 24.11.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.140 Din 24.11.2010 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere” + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA NR.141 Din 24.11.2010 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2011” + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6 + ANEXA7 + ANEXA8 + ANEXA9

HOTĂRÂREA NR.142 Din 24.11.2010 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2011 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.143 din 24.11.2010 privind aprobarea cererii comunei Pilu de a deveni acţionar la S.C. Compania de Apă Arad S.A., majorarea capitalului social, precum şi modificarea Actului constitutiv al acesteia, precum şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală de a vota cele aprobate şi a le semna pe seama Consiliului Local Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.144 din 24.11.2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. top. 13691/45, evidenţiată în CF nr. 302448 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac), în suprafaţă de 756 mp + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.145 din 24.11.2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelelor nr. top. 2793, 2794, evidenţiate în CF nr.300088 Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1556 Nădlac), în suprafaţă totală de 1567 mp Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA nr.146 din 24.11.2010 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. top. 13691/22, evidenţiată în CF 301973 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac) în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-lui Bortă Cornel + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.147 din 24.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul – Construire drum de legătură Csanadpalota- Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.148 din 24.11.2010 privind aprobarea completării inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.149 din 24.11.2010 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a imobilelor evidenţiate în CF nr.301725 Nădlac, CF nr.301741Nădlac, CF nr. 301742 Nădlac şi CF nr.301739 Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.150 din 24.11.2010 privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.151 din 24.11.2010 privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor + ANEXA

HOTĂRÂREA NR.152 Din 24.11.2010 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localităţii, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care deţin în proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii” Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.156 Din 15.12.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.12.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.157 Din 15.12.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 07.12.2010 + ANEXA

HOTĂRĂREA Nr.158 Din 15.12.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.159 Din 27.12.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.12.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.160 Din 27.12.2010 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.12.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.161 Din 27.12.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.162 din 27.12.2010 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2011 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6 + ANEXA7 + ANEXA8

HOTĂRÂREA Nr.163 Din 27.12.2010 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2011 + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.164 Din 27.12.2010 privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localităţii, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care deţin în proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA Nr.165 din 27.12.2010 privind radierea dreptului de administrare operativă a imobilelor evidenţiate în CF nr.301741Nădlac şi CF nr. 301742 Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.166 din 27.12.2010 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare- epurare + ANEXA

HOTĂRÂREA nr.167 din 27.12.2010 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare asigurată de autoritatea administraţiei publice locale pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat, precum şi aprobarea preţului local pentru energia termică destinată populaţiei, respectiv agenţilor economici + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.168 Din 27.12.2010 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2

HOTĂRÂREA nr.169 din 27.12.2010 privind modificarea inventarului domeniului public al oraşului Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.170 din 27.12.2010 privind aprobarea măsurilor pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTĂRÂREA Nr.171 Din 27.12.2010 privind aprobarea participarii la ,,Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.172 din 27.12.2010 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public sau privat al oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.173 Din 27.12.2010 privind aprobarea documentaţiei PUZ- Amenajare zonă industrială ( Hala P+1 E parţial) şi RLU, beneficiar S.C. MARBACH- ROMANIA S.R.L. + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.174 Din 29.12.2010 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.12.2010 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.175 Din 29.12.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010 + ANEXA

Sari la conținut