Hotărâri din anul 2011

HOTARÂREA Nr. 1 din 19.01.2011 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 2 din 19.01.2011 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.01.2011

HOTARÂREA Nr. 3 din 19.01.2011 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.12.2010

HOTARÂREA Nr. 4 din 19.01.2011 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.12.2010

HOTARÂREA Nr. 5 din 19.01.2011 privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L. a d-lui ONEA MIRCEA LAURENŢIU + REFERAT

HOTARÂREA Nr. 6 din 19.01.2011 privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor + REFERAT

HOTARÂREA Nr. 7 din 19.01.2011 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Unatinszki Andrei Ioan + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 8 din 19.01.2011 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate + REFERAT

HOTARÂREA Nr. 9 din 19.01.2011 privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008 + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 10 din 19.01.2011 privind aprobarea suspendării plăţii chiriei rezultate din contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L. + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 11 din 19.01.2011 privind reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor în spaţiile construcţiilor primăriei oraşului Nădlac, Casei de Cultură, Bibliotecii orăşeneşti, Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac, Serviciului Poliţiei Locale Nădlac, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi sala de sport + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 12 din 19.01.2011 privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 13 din 19.01.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,,Instalare sistem de incalzire cu pompe de caldura la Gradinita PP nr.1 Nădlac, Orasul Nadlac, Jud. Arad” + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 14 din 19.01.2011 cu privire la asigurarea surselor de finantare pentru proiectul,,Instalare sistem de incalzire cu pompe de caldura la Gradinita PP Nr.1 Nădlac, Orasul Nadlac, Jud. Arad” + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 15 din 19.01.2011 privind aprobarea măsurilor pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 16 din 19.01.2011 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 17 din 19.01.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.175/29.12.2010 + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 18 din 19.01.2011 privind modificarea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din Codul Fiscal, aplicabile anul fiscal 2011 + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTARÂREA Nr. 19 din 19.01.2011 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2010 + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA N r. 2 6 Din 24.02 .2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.02 .2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA N r. 27 Din 24.02 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei extra ordinare a Consiliului loc al Nădlac din data de 15.02.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 28 Din 24.02. 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi ţii “ Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad” + ANEXA + ANEXA1 +REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr . 29 d in 24.02. 2011 privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciil e prestate de către Serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr.30 Din 24.02.2 011 privind numirea comisiei de atestare în vederea organizării examinării persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de pro prietari pentru administrarea im obilelor + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA NR.31 Din 24.02.20 11 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile in orasul Nadlac + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA NR.32 d in 24.02. 2011 privind aproba rea nivelului taxei de concesiune pentru perioada anilor 2011 – 2031 care se va achita Oraşului Nădlac de către operator + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA nr.34 din 24.02. 2 01 1 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 1942 / 02.03. 2006 + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 24.02. 2011 privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri , proprietatea privată a o raş ului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr.36 Din 24.02. 2011 privind aprobare a participării Oraşului Nădlac în cadrul Programul ui de Cooperare Transfrontalieră Un garia – România 2007 – 2013, Axa Prioritară 1. Îmbunătăţirea condiţiilor chei de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere, Acţiunea 1.2.2. Programe de acces comunita r c u proiectul „Facilitarea accesului la informaţii şi îmbunătăţirea comunicarii transfrontaliere în rândul populaţiei cu ajutorul tehnicii de calcul” şi aprobarea cofinanţării acestuia + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr.37 Din 24.02. 2011 privind aprobare a participării Oraşului Nădlac în cadrul Programul ui de Cooperare Transfrontalieră Unga ria – România 2007 – 2013, Axa Prioritară 1. Îmbunătăţirea condiţiilor chei de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere, Acţiunea 1.2.3 . Emisiuni de ştiri transfrontalier e, proiectul de cooperare transfrontalieră “ Comunicare si informare la standarde europene in zona transfrontaliera Nadlac – Totkomlos”, şi aprobarea cofinanţării acestuia  + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 15.03.2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.03.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.39 din 15.03.2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.02.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 40 Din 15.03.2011 privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G. – C.D. ad – lui PORUBSKI IOAN DUŞAN + REFERAT

HOTĂRÂREA nr. 41 din 15.03. 2011 privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2011 + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 42 Din 15.03. 2011 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de person al din cadrul aparatului de specialitate al primarului , ale instituţiilor şi serviciilor publ ice din subordinea Consiliului L ocal Nădlac + REFERAT_ANEXA + REFERAT + REFERAT_CLN + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr.43 din 15.03.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr.44  Din 15.03. 2011 privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul Nădlac , evidenţiat în CF nr .300570 Nădlac, par cela nr. top. 826/ 2/2 , în suprafaţă de 5158 mp , precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac + RAPORT + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE 

HOTĂRÂREA Nr . 45 din 15.03. 2011 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare – epurare + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 15.03. 2011 privind aprobarea participării S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. la constituirea societăţii comerciale Aqua Trans M ureş S.A. Arad + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 47 din 15.03. 2011 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliu lui de administraţie la Grădi niţa PP 1 Nădlac + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.48 din 15.03. 2011 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze revocarea membrului Consiliului de Administraţie, alegerea unui nou membru, precum şi reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr  49 din 15.03. 2011 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze împuternicirea d-lui Gheorghe Bănăţean să semneze în numele Companiei contractul de împrumut + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA NR.50 d in 15.03. 2011 privind aproba rea Planului de I nvestiţii pe anul 2011 pe domeniul public al Oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare) + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 51 Din 15.03.2 011 privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/24.11.2010 + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr.52 Din 30.03.2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extra ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.03.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr.53 Din 30.03.2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului loc al Nădlac din data de 15.03.2011

HOTĂRÂREA Nr.54 din 30.03.2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac – ca serviciu în cadrul aparatului de speciali tate al primarului oraş ului Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 55 Din 30.03.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Nădlac + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 56 – EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 57 Din 30.03. 2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din oraşul Nădlac + ANEXA + REFERAT + EXPUNERE DE MOTIVE

HOTĂRÂREA Nr. 110 Din 31.05.2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.05.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 111 Din 31.05 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului loc al Nădlac din data de 27.04.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 112 din 31.05.2011 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2010 + EXPUNERE DE MOTIVE + RAPORT

HOTĂRÂREA Nr. 113 din 31.05. 2011 privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului I al anului 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 114 din 31.05. 2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. cad.302184 , evidenţiată în CF nr. 302184 Nădlac, a parcelei cu nr. cad. 302151, evidențiată î n CF nr.302151 Nădlac și a parcelei cu nr. cad.302169, evidențiată în CF nr.302169 Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.115 din 31.05.2011 privind modificarea programului de lucrări edilitar – gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2 011 finanţate din bugetul local + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.116 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1086 mp, parcela cu nr. cad. 302280 , evidenţiată în CF nr. 302280 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Popa Florentina şi d-lui Popa Daniel – Petru , domiciliaţi în oraşul Nadlac, Calea Recoltei , nr. 3 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.117 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 744 mp, parcela cu nr. cad. 302146, evidenţiată în CF nr.302146 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Mânzat Iudita şi d-lui Mânzat Aurel,domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 137, jud.Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.118 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului ,în suprafaţă de 490 mp, parcela cu nr. cad.302212 , evidenţiată în CF nr. 30 22 12 Nădlac, d-nei Cadar Elena , cu domiciliul în Mun. Arad , str. Poetului , bl.P1 ap.62, jud.Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.119 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 776 mp, parcela cu nr. cad . 302142,evidenţiată în CF nr. 302142 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Ianecsko Ileana şi d-lui Ianecsko Ştefan , cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 133, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.120 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 917 mp, parcela cu nr. cad.302204,evidenţiată în CF nr.302204 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Frlaus Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr.18, jud. Arad + EXPUNERE DEMOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.121 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 732 mp, parcela cu nr.cad.302153, evidenţiată în CF nr. 302153 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Barany Maria, d-nei Barany Iaroslava şi d-lui Barany Ştefan + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.122 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 751 mp, parcela cu nr. top.302291, evidenţiată în CF nr. 302291 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Valicec Rozalia şi d-lui Valicec Carol, domiciliaţi în oraşul Nadlac, Calea Recoltei, nr. 11, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.123 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1501 mp, parcela cu nr. cad. 302156, evidenţiată în CF nr. 302156 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Hireş Maria şi d-lui Hireş Ştefan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 140, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.124 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 740 mp, parcela cu nr. cad .302161, evidenţiată în CF nr. 302161 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Suhanski Margareta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 144, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.125 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1166 mp, parcela cu nr. cad.302281, evidenţiată în CF nr.302281 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Gubanyi Iozsef, cu domiciliul în oraşul Nadlac, Calea Recoltei, nr.5, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.126 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului , în suprafaţă de 3 78 mp, parcela cu nr. cad.302254, evidenţiată în CF nr. 302254 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, județul Arad, d-nei Daniel Francisca şi d-lui Daniel Ioan, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther, nr. 16, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.127 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1475 mp, parcela cu nr. cad. 302128, evidenţiată în CF nr. 302128 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Kelo Duşan – Ştefan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 112, jud. Arad  + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.128 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 758 mp, parcela cu nr. cad. 302136, evidenţiată în CF nr. 302136 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Cromec Susana şi d-lui Cromec Pavel, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr.12 7, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.129 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 748 mp, parcela cu nr. cad. 302174, evidenţiată în CF nr. 302174 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Iuhasz Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 65, jud. Arad şi d-lui Ştiasni Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 158, jud. Arad  + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.130 din 31.05.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 733 mp, parcela cu nr. cad. 302158, evidenţiată în CF nr. 302158 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Pavelka Iosif, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 149, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA NR.131 din 31.05.2011 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 132 din 31.05. 2011 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA nr. 133 din 31.05.2011 privin d trecerea din domeniul public al Oraşului Nădlac î n domeniul privat al acestuia, a unor bunuri, înlocuite prin programul SAMTID , în vederea casării + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA NR. 134 Din 31.05.2011 privind darea în folosinţă gratuită a autovehiculului DACIA 1310 L către Serviciul Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 135 din 31.05.2011 privind mandatarea primaru lui orașului Nădlac în vederea îndeplinirii procedurii de îndreptare a unor erori asupra situației juridice a spațiilor/apartamentelor situate la parterul Blocului D1, aferente imobilului situat în orașul Nădlac, str .G.Coșbuc  + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA nr. 136 din 31.05.2011 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 1942 / 02.03.2006 + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 137 din 28.06.2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.06.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 138 din 28.06.2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.05.2011 + ANEXA

HOTĂRÂREA nr. 139 din 28.06.2011 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/60, evidenţiată în CF nr. 303035 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac ) în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Bolmadîr Alexandra şi d-lui Bolmadîr Florin + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT + REFERAT 1

HOTĂRÂREA nr.140 din 28.06.2011 privind atribu irea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/55, evidenţiată în CF nr. 303039 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac ) în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-lui Saitos Florin + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT + REFERAT 1

HOTĂRÂREA Nr .141 din 28.06.2011 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.142 din 28.06.2011 privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 9604 mp, parcela nr. cad.301521 , nr. top. 1004, evidenţiată în CF nr .301521 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr.143 din 28.06.2011 privind aprobarea rectificării suprafeței parcelei nr. top. 12278/1/1/1/1/2 , evidenţiată în CF n r .303129 Nădlac, situată în orașul Nădlac, str. Abatorului, nr. 2-4 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 144 din 28.06.2011 privind aprobarea vânzării terenului situat în oraşul Nădlac, în suprafaţă de 896 mp, parcela cu nr. cad . 30 22 41, evidenţiată în CF nr. 302241 Nădlac, d-nei Şofroni Anuţa şi d-lui Sofroni Ieronim, domicili aţi în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 4, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 145  din 28.06.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. cad . 302210, evidenţiată în CF nr. 302210 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Luca Elisabeta şi d-lui Luca Ioan, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 6, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 146 din 28.06.2011 privind aprobarea vânzării terenului, în suprafaţă de 397 mp, parcela cu nr. cad. 302214, evidenţiată în CF nr. 302214 Nădlac, d-nei Mokoş Iarmila şi d-lui Mokoş Pavel, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. L. Boor nr. 16, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 147 din 28.06.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 754 mp, parcela cu nr. cad. 302127, evidenţiată în CF nr. 302127 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Polaceac Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 115, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 148 din 28.06.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 761 mp, parcela cu nr. cad. 302145, evidenţiată în CF nr. 302145 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Gyebnari Iaroslava – Elisabeta şi d-lui Laurineţ Pavel, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 135, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 149 din 28.06.2011 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 694 mp, parcela cu nr. cad . 302274, evidenţiată în CF nr. 302274 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Laurovici Ecaterina, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. L. Boor nr. 10 , jud. Arad şi d-lui Laurinecz Gheorghe-Duşan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. M. Emine scu nr. 33, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 150 din 28.06.2011 privind aprobarea vânzării terenului , în suprafaţă de 1.000 mp, parcela cu nr. cad . 302223, evidenţiată în CF nr. 302223 Nădlac, d-lui Kukucska Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 22, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 151 din 28.06.2011 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare – epurare + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 152 din 28.07.2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.07.2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr. 153 din 28.07.2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.06.2011;

HOTĂRÂREA nr. 154 din 28.07.2011 privind stabilirea prejudiciului în sarcina concesionarului, respectiv Asociația de Locatari Bloc D1 – D3 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 155 din 28.07.2011 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac în semestrul I al anului 2011, precum şi pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 156 din 28.07.2011 privind aprobarea particip ării Consiliului Local Nădlac în cadrul „Programului de realizare a pis telor pentru biciclisti” , cu proiectul “Pista de biciclete in oraşul Nădlac, judeţul Arad ” + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT

HOTĂRÂREA Nr. 157 din 28.07.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Pista de biciclete in or aşul Nădlac, judeţul Arad ” + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 158 din 28.07.2011 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 159 in 28.07.2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 886 mp, parcela cu nr. cad. 302273, evidenţiată în CF nr. 302273 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Suciu Lăcrimioara şi d-lui Suciu Nicolae – Rosislav, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Independenţei nr. 14, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 160 D in 28.07. 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 899 mp – din acte, măsurată 900 mp2 , parcela cu nr. cad . 30 22 0 8 , evidenţiată în CF nr. 30 22 0 8 Nădlac, teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d rei Biriş Alena – Ana, cu domiciliul î n oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 10 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE+ REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 161 D in 28 . 0 7 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 1741 mp, parcela nr. top. 822 – 82 3/1, evidențiată în CF nr.301985 Nădlac ( CF vechi nr.6742 Nădlac ), către Societatea Culturală și Științifică Ivan Krasko și Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor d in România + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 162 D in 28 . 0 7 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului , în suprafaţă de 965 mp, parcela cu nr. cad . 1125 , evidenţ iată în CF nr. 303477 Nădlac ( N r. CF vechi 10516 Nădlac ), teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d rei Csaian Milena – Andreia , cu domiciliul î n oraşul Nădlac , Cartier Viile Vechi nr. 21 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 163 D in 28 . 0 7 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 658 mp, parcela cu nr. cad . 30 2 194 , evidenţiată în CF nr. 30 2 194 Nădlac, teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – lui Paulik Ioan , cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 28, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 164 D in 28 . 0 7 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 663 mp, parcela cu nr. cad . 30 2 189 , evidenţiată în CF nr. 30 2 1 89 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Paulik Elisabeta şi d – lui Paulik Mihai , domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Gh. Doja nr. 39 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 165 D in 28 . 0 7 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 584 mp, parcela cu nr. cad . 30 2 18 8 , evidenţiată în CF nr. 30 2 1 8 8 Nădlac, teren situat î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Bordînc Mariţa , cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Gh. Doja nr. 41 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 166 D in 28 . 0 7 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 741 mp, parcela cu nr. cad. 30 21 54 , evidenţiată în CF nr. 30 2154 Nădlac, teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Facica Maria şi d – lui Facica Antoniu , cu domiciliul î n oraşul Nădlac, str. 1 D e cembrie nr. 1 45 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 167 din 28 . 0 7 .20 1 1 privind aprobarea completării inventarul ui terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 168 d in 23.08 . 2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

HOTĂRÂREA N r. 169 Din 23.08 .2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 23.08 .2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 170 Din 23.08 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 28.07 . 2011 + ANEXA;

H O T Ă R Â R E A Nr . 171 d in 23.08 . 2 011 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Co nsiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT_17.08.2011 + REFERAT_22.08.2011;

HOTĂRÂREA Nr . 172 D in 23 .0 8 .2011 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 639 mp, parcela cu nr. cad . 30 2 195 , eviden ţiată în CF nr. 30 2195 Nădlac, teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Kukucska Susana , cu domicili ul î n ora ş ul Nadlac, str. Mărăşeşti , nr. 27 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 173 D in 23 . 0 8 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului situat în oraşul Nădlac, în suprafaţă de 904 mp, parcela cu nr. cad . 30 22 4 2 , evidenţiată în CF nr. 30 22 4 2 Nădlac, d – nei Belan Anna, cu domicili ul î n oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 2 , jud. Arad + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 174 D in 23 . 0 8 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 754 mp, parcela cu nr. cad . 30 2165 , evidenţiată în CF nr. 30 21 65 Nădlac, teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Sinkovicz Francisca , cu domiciliul î n oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 148 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 175 D in 23 . 0 8 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului situat în oraşul Nădlac, în suprafaţă de 874 mp, parcela cu nr. cad . 30 22 2 2 , evidenţiată în CF nr. 30 22 2 2 Nădlac, d – nei Visoan Marioara , cu domicili ul î n oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 15 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 176 din 23 . 0 8 .20 1 1 privind aprobarea completării inventarul ui terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 177 din 23. 0 8 . 2011 privind aprobarea vânzării prin lici taţie pu bli că a parcelei nr. cad . 302 292 , evidenţiată în CF nr. 302292 Nădlac şi a parcelei cu nr. cad. 302164 , eviden ţ iată în CF nr . 302164 Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2 + EXPUNERE DE MOTIVE+ REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 178 din 2 3 .0 8 .20 11 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului (construcţie şi teren) în suprafaţă utilă de 120 mp, din parcela nr. top. 4055/1/1/1 , situată în oraşul Nădlac, înscris ă în CF nr. 303561 Nădlac ( Nr. CF vechi 9474 Nădlac ) + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 179 din 23. 0 8 . 2011 privind aprobarea vânzării prin lici taţie pu bli că a construcției provizorii edificată pe parcela nr. top.4055/8/2/2/1 , evidenţiată în CF nr.303568 Nădlac ( Nr. CF vechi 9399 Nădlac ) + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 180 Din 15.09 .2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 15.09 .2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 181 Din 15.09 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 23.08 . 2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr. 182 din 15.09 . 2011 privind modificarea statului de funcţii + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr. 18 3 Din 15.09. 2011 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de ap ăr are împotriva incendiilor constatate în perioada controlului desfăşurat de inspectorii Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului A rad, la Primăria oraşului Nădlac şi la S erviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea Consiliului local Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + RAPORT;

HOTĂRÂREA Nr . 184 d in 15 .09 . 2011 privind avizarea unor protocoale de colaborare + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 185 d in 15 .09 . 2011 privind acordul pentru obținerea licenței de explorare în perime trul Nădlac și împuternicirea d – lui primar Ciceac Vasile pentru negocierea și semnarea licenței de explorare pentru perimetrul sus menționat + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 186 din 15 .09.2011 privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac  + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA N r. 187 Din 19.10. 2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 19.10 .2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 188 Din 19.10 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 15.09 . 2011 + ANEXA;

H O T Ă R Â R E A Nr . 189 d in 19.10. 2 011 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Lo cal al orașului Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTARAREA NR. 190 din 19.10. 2011 p rivind aprobarea participării orașului Nădlac la Programul national de î nnoire a parcului auto , în vede rea achiziționării unui autoturism de către Primăria Orașului Nădlac + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 192 d in 19.10. 2011 privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.301620 , evidenţiată în CF n r .301620 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 193 d in 19.10. 2011 privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.303501 , evidenţiată în CF n r .303501 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 194 d in 19.10. 2011 privind aprobarea parcelării t eren u lui în suprafaţă totală de 17071 mp, parcela nr. cad.301620 , evidenţiată în CF n r .301620 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT1 + REFERAT2;

HOTĂRÂREA Nr. 195 din 19.10. 2011 privind emite rea acordul ui re feritor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 196 D in 19.10. 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 7 45 mp, parcela cu nr. cad . 30 21 57 , evidenţia tă în CF nr. 30 21 57 Nădlac, în cota de 2/4 d – nei Crucianu Ioana , în cota de ¼ d – nei Costea Mariana şi în cota de ¼ d – nei Bosie Mia + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 197 D in 19. 10 . 20 1 1 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 750 mp, parcela cu nr. cad . 30 2 1 4 3 , evidenţiată în CF nr. 30 2 1 43 Nădlac , în cota de ½ d – nei Lavrinecz Ana şi în cota de 1/2 d – nei Crainici Ana + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 198 d in 19.10. 2011 privind sistarea Cărții Funciare nr. 303736 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 10695 Nădlac ) , pa rcela nr.cad.1276 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

H O T Ă R Â R E A nr. 199 din 19.10. 2011 privind apro barea aderării Orașului Nădlac la Pactul Primarilor pentru energii regenerabile locale  + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 200 d in 19 .10 . 2011 privind stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 201 d in 19 .10 . 2011 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a R egulamentului Lo cal de Urbanism al orașului Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 202 din 19 . 1 0 . 201 1 privind aprobarea prelungirii , la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotă rârii Consiliului Local Nădlac nr. 56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 203 din 19 . 10 .201 1 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 8832/23.10.2006 +ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA NR . 204 Din 19.10. 20 11 p rivind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 205 d in 19 .10 . 2011 privind însușirea propunerilor de PUG și RLU de către Consiliul Local Nădlac + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE+ RAPORT + REFERAT;

HOTĂRÂREA N r. 206 Din 31 .10. 2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extra ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 31 .10 .2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr. 207 din 31.10 . 2011 privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului II – III al an ului 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

H O T Ă R Â R E A Nr . 208 d in 31.10. 2 011 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 209 d in 29.11 . 2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

HOTĂRÂREA N r. 210 Din 29.11 . 2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 29.11 .2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 211 Din 29.11 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 19.10 . 2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 212 Din 29.11 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei extra ordina re a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 31 .10 . 2011 + ANEXA;

H O T Ă R Â R E A Nr . 213 d in 29.11 . 2 011 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 214 D in 29 . 11 .2011 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 1105 mp, parcela cu nr. cad . 30 2 185 , evidenţiată în CF nr. 30 2 185 Nădlac, teren situ at î n oraşul Nădlac, județul Arad, d – nei Valic s e k Agnesa ş i d – lui Valic s e k Ştefan , domicilia ţ i î n ora ş ul Nadlac, str. I.L. Caragiale , nr. 9 , județul Arad + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 215 din 29.11. 2011 privind aprobarea vânzării prin lici taţie pu bli că a parcelei nr. top . 2463/3 , evidenţiată în CF nr. 303978 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 8659 Nădlac )  +ANEXAEXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 216 din 29 . 11 .20 1 1 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. top. 13691/ 56 , evidenţiată în CF nr. 30 3476 Nădlac – Nr. CF vechi 2201 Nădlac, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d – lui Antal Raul – Costantin + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 217 Din 29.11. 2011 privind aprobarea vânzării prin lici taţie pu bli că a : – parcelei cu nr. cad . 302 187 evidenţiată în CF nr. 302187 Nădlac – parcelei cu nr. cad. 3021 86 eviden ţ iat ă în CF nr. 3021 86 Nădlac – parcelei cu nr. cad. 302182 evid enţiată în CF nr. 302182 Nădlac – parcelei cu nr. cad. 302180 eviden ţiată în CF nr. 302180 Nădlac – parcelei cu nr. cad. 302290 evidenţiată în CF nr. 302290 Nădlac + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 218 d in 29.11 . 2011 privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.303667 , evidenţiată în CF n r .303667 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 218 d in 29.11 . 2011 privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.303667 , evidenţiată în CF n r .303667 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 219 d in 29.11 . 2011 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.198/19.10.2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 220 din 29.11. 20 11 privind aprobarea demarării procedurii de reziliere a con tractului de vânzare – cumpărare nr. 303/ 15.05.2007 încheiat cu d – l Ciobanu Liviu – Ioan + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 221 Din 29.11. 2011 privind aprobarea dării în administrare a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Oraşului Nădlac, către ”TRANSGAZ” S.A. + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT ;

HOTĂRÂREA Nr . 222 d in 29.11 . 2011 privind rectificarea suprafeței parcelei nr. ca d.302192 , evidenţiată în CF n r .302192 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA NR.223 D i n 29.11. 20 11 privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a unui autoturism marca Dacia Logan Laureate, necesar de sfăşurării activităţii Serviciului Poliției Locale Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 224 din 29.11. 2011 privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.S.D. a d – lui ORBAN BALAZS + REFERAT;

HOTĂRÂREA NR. 225 Din 29.11. 2011 privind acceptarea transmiterii fără plată a unei autospeciale de tip APCT 8135 sau ATI R 12215  + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 226 Din 28.12 . 2011 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 28.12. 2011 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 227 Din 28.12 .2011 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a C onsiliulu i loc al Nădlac din data de 29.11 . 2011;

HOTĂRÂREA N r . 228 din 28.12. 2011 privind validarea mandatului de consilier a l d – nei HODAS GABRIELA;

HOTĂRÂREA Nr. 229 28.12. 2011 priv ind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de ac tivitate + REFERAT;

H O T Ă R Â R E A Nr . 230 d in 28.12. 2 011 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului L ocal al orașului Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE+ REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 231 d in 28.12. 2011 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N R. 232 din 28.12. 2011 p rivind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicab ile începând cu anul fiscal 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr.233 din 28.12. 2011 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apăra re împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac , în perioada seme strului II al anului 201 1 , şi pentru optimi zarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 234 d in 28.12. 2011 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare – epurare + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 235 d in 28.12 . 2011 privind aprobarea parcelării t eren u lui în suprafaţă totală de 3011 mp, parcela nr. cad.303129 , evidenţia tă în CF n r .303129 Nădlac , precum și vânzarea cu drept de preemțiune a unei parcele  + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr. 236 Din 28 . 12 . 2011 privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 13340/10.11.2008 + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr. 237 din 28 .12 .2011 privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac  + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

H O T Ă R Â R E A Nr . 238 Din 28.12 . 2011 privind a probarea documentaţiei Studiu de oportunitate – Înființare parc fotovoltaic pentru producere de energie electrică, beneficiar: d – l Ardelean Flor ian + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

Sari la conținut