Hotărâri din anul 2012

HOTĂRÂREA N r. 1 Din 11.01.2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extra ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 11.01.2012;

HOTĂRÂREA N r. 2 Din 11.01.2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Con siliulu i loc al Nădlac din data de 28.12 . 2011 + ANEXA;

H O T Ă R Â R E A Nr. 3 Din 11.01. 2012 privind aprobarea utilizării excedentului anual al b ugetului local pentru acoperi rea temporară a golului de casă aferent anului 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA NR. 4 din 1 1.01 . 2012 p rivind aprobarea pentru anul 2012 a impozitului pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum și modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011 + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 5 Din 20 .01.2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extra ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 20 .01.2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 6 Din 20 .01.2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei extra ordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 11.01.2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 20.01. 2012 privind aprobarea unor măsuri referitor la proiectul #Construc ția drumului de legătură transfr ontalier Nădlac – Csanadpalota# + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 8 Din 26 .01.2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 26 .01.2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 9 Din 26 .01.2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei extra ordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 20 .01.2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr. 10 Din 26.01. 2012 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situat e în oraşul Nădlac, parcelele eviden țiate în CF nr.3 0 1741 Nădlac și CF nr.301742 Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 11 d in 26.01. 2012 privind rectificarea suprafe ței parcelei nr. ca d.302192 , evidenţiată în CF n r .302192 Nădlac;

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 26.01. 2012 privind emite rea acordul ui re feritor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor + EXPUNERE DE MOTIVE;

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 26.01. 201 2 privind stabilirea modului suportării comisionului bancar perceput de către furnizorul de servicii la plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr.14 din 26 . 0 1 .20 1 2 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. top. 13691/ 5 7 , evidenţiată în CF nr.3 0 347 5 Nădlac – n r. CF vechi 2201 Nădlac , în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprie tate personală, d – lui Miere Danie + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE;

H O T Ă R Â R E A nr.15 din 26.01. 2012 privind stabilirea E chipei de lucru pentru dezvoltarea si implementarea Planului de Actiune privind Energia Durabila ( P.A.E.D. ) al Ora șului Nădlac;

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 26 .01. 2012 privind aprobarea participării în cadrul Pr ogramului de Cooperare Transfron talieră Ungaria – România 2007 – 20 13 cu proiectul # Dezvoltarea centrelor pentru vizitatori pentru un turism activ # + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 26 .01. 2012 privind aprobarea participării în cadrul Pr ogramului de Cooperare Transfron talieră Ungaria – România 20 07 – 2013 cu proiectul # Comorile râului Mure ș și trasee turistice tematice comune pe ambele păr ți ale frontierei # + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 18 Din 28.02. 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 28.02 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 19 Din 28.02 .2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i l oc al Nădlac din data de 26 .01.2012 + ANEXA;

HOTĂRÂRE A nr.20 din 28.02. 2012 privind aprobarea indemnizaţiilor personalului v oluntar din cadrul Serviciului V oluntar pentru Situaţi i de Urgenţă Nădlac pe anul 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr.21 din 28 .02.2012 privind acordarea normei de hrană personalului Poli ției Locale a orașului Nădlac + EXPUNRE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 22 Din 28.02. 2012 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de person al din cadrul aparatului de specialitate al primarului , ale instituţiilor şi serviciilor publ ice din subordinea Consiliului L ocal Nădlac + ANEXA1-2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6 + ANEXA7 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂR EA NR. 23 d in 28.02. 2012 privind aproba rea Planului de investiţii pe anu l 2012 pe domeniul public al Oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri I ID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare) + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 24 Din 28.02. 2012 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Oraşului Nădlac în domeniul public a acestuia a parcelei nr. cad.303654, evidenţiată în CF nr.303654 Nădl ac;

HOTĂRÂREA Nr . 25 d in 28.02. 201 2 privind organizarea re țelei școlare pentru anul școlar 2012 – 2013 în cadrul unită ții administra tiv – teritoriale Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr. 26 d in 28.02. 2012 privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate și corectarea indicatorilor tehnici, de performan ță și a indicatorilor econ omici pentru Aglomera ția Nădlac – proiectul Extinde rea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad;

HOTĂRÂREA Nr. 27 d in 28.02. 2012 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a terenului intravilan în suprafa ță de 1095 mp + EXPUNERE DE MOTIVE;

H O T Ă R Â R E A Nr . 29 d in 28.02. 2012 priv ind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului lo cal al o raşului Nădlac pe anul 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 2 9 D in 20.03.2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

HOTĂRÂREA N r. 30 Din 20.03 . 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 20.03 .2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 31 Din 20.03 .2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i l oc al Nădlac din data de 28.02 .2012;

HOTĂRÂREA nr.32 Din 20 . 0 3 .201 2 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 20 .03 . 2012 privind aprobarea dării în folosin ță gratuită a unei supraf eţe de teren din domeniul public al Oraşului Nădlac către Asocia ția Grădinarilor din Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 34 d in 20 .03 . 2012 privind închirierea unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HO T ĂRÂREA Nr. 35 din 20 .0 3 . 201 2 privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri , proprietatea privată a o raş ului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr.36 din 20. 03.2012 privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA NR. 37 di n 20.03. 2012 privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de G estio nare a De şeurilor judeţul Arad + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA NR.38 din 20.03.2012 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE;

H O T Ă R Â R E A Nr . 39 D in 20.03. 2012 privind a probarea documentaţiei PUZ și RLU – Înfiin țare parc fotovoltaic pentru producere energie electrică , beneficiar Ardelean Florian + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 40 d in 20.03 . 2012 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare – epurare + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 41 Din 10.04 . 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 10.04 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 42 Din 10.04 .2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i l oc al Nădlac din data de 20.03 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr . 43 d in 10.04. 201 2 privind organizarea re țelei școlare pentru anul școlar 2012 – 2013 în cadrul unită ții a dministrativ – teritoriale Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

H O T Ă R Â R E A Nr . 44 D in 10.04. 2012 privind a probarea scutirii de la plata impozitului pe clădire proprietatea Societă ții Culturale și Științifice Ivan Krasko + EXPUNERE DE MOTIVE;

H O T Ă R Â R E A Nr . 45 D in 10.04. 2012 privind a probarea scutirii de la plata impozitului pe clădire proprietatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr.46 din 10. 0 4 .201 2 privind propunerile criteriilor pentru stabilirea ordini i de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 47 Din 10.04. 2012 privind avizarea Planului anual de acţiune al Serviciului Centru lui de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2012 + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 48 Din 10.04. 2012 privind avizarea evaluării Planul ui anual de acţiune al Serviciului Centru lui de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE + RAPORT;

HOTĂRÂREA nr. 49 din 10.04. 2012 privind acordul Consiliului Local Nădlac re feritor la amplasarea unui monument pe domeniul public al ora șului Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

H O T Ă R Â R E A Nr . 50 d in 10.04. 2 012 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consi liului Local al ora șului Nădlac pentru anul 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 51 D in 10 . 04 . 20 1 2 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 898 mp, parcela cu nr. cad . 1 122 , evidenţiată în CF nr. 304302 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 10 513 Nădlac ) , teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Nan Ana şi d – lui Nan Gheorghe – Danuţ, domicili aţi în oraşul Nădlac, Car. Viile Vechi nr. 2 5, jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 52 D in 10 . 04 . 20 1 2 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 626 mp, parcela cu nr. cad . 30 2 192 , evidenţi ată în CF nr. 30 2 192 Nădlac, teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Doval Elisabeta , cu domiciliul î n oraşul Nădlac, str. M. Eminescu nr. 8 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 53 Din 10.04. 2012 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de person al din cadrul aparatului de specialitate al primarului , ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac pentru anul 2012 + ANEXA1-2 + ANEXA3 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 54 Din 03.05 . 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 03.05 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 55 Din 03.05. 2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i l oc al Nădlac din data de 10.04 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr. 56 Din 03.05. 2012 privind încetarea de dr ept a mandatului de c onsilier P.N.G. – C.D. a d – lui KO Ș KA PAVEL;

HOTĂRÂREA Nr. 57 Din 03.05. 2012 privind încetarea de dr ept a mandatului de co nsilier PDL a d – lui Unatinszki Andrei Ioan;

HOTĂRÂREA Nr. 58 Din 03.05. 2012 privind încetarea de dr ept a mandatului de consilier P . D . L . și de viceprimar a d – lui ȘPROCH SORIN IVAN;

H O T Ă R Â R E A Nr . 59 d in 03.05 . 2 012 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consil iului Local al ora șului Nădlac pentru anul 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 60 din 03.05 . 2012 privind radierea de pe inventarul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. a sta ției de apă geotermală și a sondei de apă geotermală + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr. 61 din 03 .05 . 2 01 2 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 1942 / 02.03. 2006 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 62 din 03 .0 5 . 201 2 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului region al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 63 d in 03.05. 2012 privind prelungirea valabilită ții Planului Urbanistic General și a R egulamentului Loc al de Urbanism al ora șului Nădlac  +  EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 64 din 03.05. 2012 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor l a sediul Asocia ției Producătorilor Agricoli Țăranul Nădl ăcan + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA NR.65 Din 03.05. 20 12 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 34 din 23.02.2010 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr . 66 D in 03 . 0 5 . 20 1 2 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 1669 mp, parcela cu nr. cad. 30 0126 , evidenţi ată în CF nr. 30 0126 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d – lu i Drienyovszki Stefan , cu domiciliul î n oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 47 , jud. Arad + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂR EA N R. 67 d in 03.05. 2012 privind aproba rea Planului de investiţii pe anu l 2012 pe domeniul public al Oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri I ID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare) + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 68 Din 18 .05 . 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extra ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 18 .05 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 69 Din 18 .05. 2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliulu i l oc al Nădlac din data de 03.05 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr . 70 D in 18.05. 2012 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să aprobe participarea Companiei la majorarea capitalului social societă ții Aqua Trans Mureș S.A. , precum și să voteze aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și situațiile financiare pentru anul 2011 ale Companie + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA NR. 71 din 18.05. 2012 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Ora şul Nădlac este membru asociat + ANEXA1 + ANEXA2 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂR ÂREA nr. 72 din 18.05. 2012 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apăra re împotriva incendiilor constatate în perioada controlului desfă șurat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vasile Goldi ș al județului Arad la Primăria oraşului Nădlac, la instituţiile subordonate consiliului local şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE + RAPORT;

HOTĂRÂREA Nr. 73 Din 18.05. 2012 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2011 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 74 din 18.05. 2012 privind aprobarea execu ției bugetului local aferen te trimestrului I al anului 2012 + ANEXA1 + ANEXA2 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr.75 din 18 . 05.201 2 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 5092/ 28.06. 2005 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA Nr. 76 din 18.05. 2012 privind alegerea Consiliu lui de Administraţie la Clubul S p ortiv „Victoria” Nădlac;

HOTĂRÂREA Nr.77 d in 03.07 . 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

HOTĂRÂREA N r. 78 Din 03.07. 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extra ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 03.07. 2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 79 Din 03.07. 2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei de constituire a Consili ulu i loc al Nădlac din data de 26.06 .2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 80 Din 03.07. 2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 29 .06 .2012 + ANEXA;

H O T Ă R Â R E A Nr . 81 d in 03.07 . 2 012 priv ind rectificarea bugetului de venituri și cheltuiel i al Consiliului Local al ora șului Nădlac pentru anul 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA N r. 82 Din 24 .07. 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extra ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 24 .07. 2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 83 Din 24 .07. 2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliu lu i loc al Nădlac din data de 03.07 .2012 + ANEXA;

H O T Ă R Â R E A Nr . 84 D in 24.07. 2 012 priv ind rect ificarea bugetului de venituri ş i cheltuie li al Consiliului Local al oraş ului Nădlac pentru anul 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr. 85 din 24.07. 2012 privind acceptarea de dona ţie a autospecialei de stins incendii APCAT ROMAN 12215 DFA ş i a echipamentelor de interven ţ ie pentru personalul Se rviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ ă Nădlac + REFERAT;

HOTĂRÂREA N r. 86 Din 31 .07. 2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consili u lu i local Nădlac din data de 31 .07. 2012 + ANEXA;

HOTĂRÂREA N r. 87 Din 31 .07. 2012 privind aprobare a procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliulu i loc al Nădlac din data de 24.07 .2012 + ANEXA;

H O T Ă R Â R E A Nr . 88 d in 31.07. 2 012 priv ind rect ificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli al Consiliului Local al oraş ului Nădlac pentru anul 2012 + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA nr.89 din 31.07 .2012 privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri agricole din Nădlac în vederea reorganizării Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr. 9 0 din 31.07. 2012 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apăra re împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac , în perioada seme strului I al anului 201 2 , şi pentru optimiz area capacităţii de apărare împotriva incendiilor + EXPUNERE DE MOTIVE;

HOTĂRÂREA nr. 91 din 31.07. 2012 privind a probarea încheierii Convenţiei de colaborare cu Consiliul local al comunei Şeitin pentru limitarea propagării şi stingerii incendilor, precum şi înlăturarea efectelor acestora + ANEXA + EXPUNERE DE MOTIVE + RAPORT;

HOTĂRÂREA Nr. 92 din 31.07. 2012 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al localităţii Nă dlac + ANEXA;

HOTĂRÂREA nr.93 din 31 . 0 7 .201 2 privind aprobarea actului adiş ional nr.2 la contractul de închiriere încheiat la data de 14.01.2004 + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr . 94 D in 31 . 0 7 . 20 1 2 privind aprobarea vânzăr ii terenului în suprafaţă de 918 mp, parcela cu nr. top . 13691/132 , evide nţiată în CF nr. 304430 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac ) , teren situ at î n oraşul Nădlac, jud. Arad, d – nei Darvas Maria şi d – nei Bartolomei Maria + ANEXA;

HOTĂRÂREA Nr . 95 d in 31.07 . 2012 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare – epurare + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

HOTĂRÂREA Nr . 96 D in 31.07. 2012 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARA D S.A. să aprobe participarea Companiei la majorarea capitalului social societţii Aqua Trans Mureş S.A + EXPUNERE DE MOTIVE + REFERAT;

Hotărâri 97-103 – 31.07.2012;

Sari la conținut