Hotărâri din anul 2019

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2019 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 08.01.2019

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 18.12.2018

Hotărârea nr. 3 din 08.01.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.12.2018

Hotărârea nr. 4 din 08.01.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 21.12.2018

Hotărârea nr.  din 08.01.2019 privind repartizarea definitivă a excedentului din anii precedenți la secțiunea de dezvoltare

Hotărârea nr. 6 din 08.01.2019 privind aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul proiectului „Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energia geotermală” în cadrul programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia

Hotărârea nr. 7 din 29.01.2019 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.01.2019

Hotărârea nr. 8 din 29.01.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.01.2019

Hotărârea nr. 9 din 29.01.2019 privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad

Hotărârea nr. 10 din 29.01.2019 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor

Hotărârea nr. 11 din 29.01.2019 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice şi juridice

Hotărârea nr. 12 din 29.01.2019 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 13 din 29.01.2019 privind aprobarea vânzării cotei de 12/64 parte din imobilul înscris în CF nr. 308983 Nădlac (nr. CF vechi 6055), cu nr. top. 981/1/2, constând din teren intravilan aferent cotei în suprafață de 20,25 mp din totalul de 108 mp, dnei Balint Adriana-Marioara și dlui Balint Gheorghe-Pavel

Hotărârea nr. 14 din 29.01.2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1.485 mp, parcela cu nr. cad.  302173, evidenţiată în CF nr. 302173 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, str. Vasile Lucaciu nr. 154-156, județul Arad, dnei Iuraş Ana  şi dlui Iuraş Francisc, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Vasile Lucaciu nr. 154,  județul Arad

Hotărârea nr. 15 din 29.01.2019 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuinţele pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 16 din 29.01.2019 privind privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ

Hotărârea nr. 17 din 29.01.2019 privind privind intabularea imobilului înscris în CF nr.309451 Nădlac în favoarea orașului Nădlac- drept de proprietate privată

Hotărârea nr. 35 din 04.04.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 04.04.2019

Hotărârea nr. 36 din 04.04.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.03.2019

Hotărârea nr. 37 din 04.04.2019 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „Realizare centru de zi pentru bătrâni”

Hotărârea nr. 38 din 04.04.2019 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „Zonă industrială nepoluantă”

Hotărârea nr. 39 din 04.04.2019 privind aprobarea actului adiţional nr.5 la contractul de concesiune nr.9016 din 20.09.2012 şi a actului adiţional nr.4 la contractul de concesiune nr.9017 din 20.09.2012

Hotărârea nr. 40 din 24.04.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 24.04.2019

Hotărârea nr. 41 din 24.04.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 04.04.2019

Hotărârea nr. 42 din 24.04.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020

Hotărârea nr. 43 din 24.04.2019 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S. și a devizului general

Hotărârea nr. 44 din 24.04.2019 privind aprobarea reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 45 din 24.04.2019 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea Stației de Sortare Arad, din cadrul Sistemului Integrat de Gestiune a Deșeurilor din Judetul Arad

Hotărârea nr. 46 din 24.04.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 47 din 24.04.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 8/2019 la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

Hotărârea nr. 48 din 24.04.2019 privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc  nr.54,  et.2, ap.11, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U11 Nădlac, către doamna Filipaș Ionela-Filofteia și domnul Filipaș Ovidiu-Ștefan

Hotărârea nr. 49 din 24.04.2019 privind intabularea imobilului înscris în CF nr.301860 Nădlac în favoarea orașului Nădlac – drept de proprietate privată

Hotărârea nr. 50 din 24.04.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei nr. cad.309496, evidențiată în CF nr.309796 Nădlac

Hotărârea nr. 51 din 24.04.2019 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2019

Hotărârea nr. 52 din 24.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți

Hotărârea nr. 53 din 24.04.2019 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Hotărârea nr. 54 din 24.04.2019 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 55 din 24.04.2019 privind înființarea Direcției de Asistență Socială

Hotărârea nr. 56 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 57 din 10.05.2019 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 10.05.2019

Hotărârea nr. 58 din 10.05.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.04.2019

Hotărârea nr. 59 din 10.05.2019 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. pentru „Realizare centru de zi pentru bătrâni”

Hotărârea nr. 60 din 10.05.2019 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 301949 Nădlac și transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Hotărârea nr. 61 din 10.05.2019 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și canale

Hotărârea nr. 62 din 23.05.2019 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.05.2019

Hotărârea nr. 63 din 23.05.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 10.05.2019

Hotărârea nr. 64 din 23.05.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui KIZUR FLAVIUS DUSAN

Hotărârea nr. 65 din 23.05.2019 privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor

Hotărârea nr. 66 din 23.05.2019 privind validarea mandatului de consilier local  al d-lui NAGY IUHASZ MIHAI IAROSLAV, membru al  Partidului Alianța Liberalilor și Democraților

Hotărârea nr. 67 din 23.05.2019 privind reorganizarea  unei comisii  de specialitate a Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 68 din 23.05.2019 privind aprobarea planului local de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2019

Hotărârea nr. 69 din 23.05.2019 privind numirea reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum și acordarea unui mandat special

Hotărârea nr. 70 din 23.05.2019 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 71 din 23.05.2019 privind aprobare P.U.Z. și R.L.U. pentru „Zona industrială nepoluantă”

Hotărârea nr. 72 din 23.05.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a corpurilor de iluminat rezultate în urma reabilitării iluminatului public din orașul Nădlac

Hotărârea nr. 73 din 25.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 74 din 25.06.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 25.06.2019

Hotărârea nr. 75 din 25.06.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.05.2019

Hotărârea nr. 76 din 25.06.2019 privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preempțiune, a apartamentului  nr.1A, 1 B, situate în orașul  Nădlac, str. G. Coșbuc, nr. 62, județul Arad

Hotărârea nr. 77 din 25.06.2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 735 mp, parcela cu nr. cad.302172, evidențiată în CF nr.302172 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.165, județul Arad, dnei Popa Andrea Camelia și dlui Popa Dan-Pavel, domicialiți în orașul Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.73, județul Arad

Hotărârea nr. 78 din 25.06.2019 privind aprobarea aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului I al anului 2019

Hotărârea nr. 79 din 25.06.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din art. 1(1) al Hotărârii Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 182 din 18.12.2018

Hotărârea nr. 80 din 25.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu denumirea „Producere și distribuție a energiei termice în Orașul Nădlac, utilizând energie geotermală”

Hotărârea nr. 81 din 25.06.2019 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  proiectului ”Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energia geotermală” în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia

Hotărârea nr. 82 din 25.06.2019 privind aprobarea aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor judecătorești privind pârâtul /reclamantul SZEVIEP INTERNAȚIONAL SRL

Hotărârea nr. 83 din 25.06.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. (modificare act constitutiv)

Hotărârea nr. 84 din 25.06.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 85 din 25.06.2019 privind aprobarea comasării prin documentație de prima înscriere a loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 309157 Nădlac, CF nr. 309154 Nădlac, CF nr. 309275 Nădlac  și CF nr. 309266 Nădlac + ANEXA

Hotărârea nr. 86 din 23.07.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.07.2019

Hotărârea nr. 87 din 23.07.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.06.2019

Hotărârea nr. 88 din 23.07.2019 privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac

Hotărârea nr. 89 din 23.07.2019 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Elaborare proiect tehnic pistă de biciclete str. Nicolae Bălcescu”, faza P.T. și a devizului general

Hotărârea nr. 90 din 23.07.2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 899 mp, parcela cu nr.cad.302246, evidențiată în CF nr.302246 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.3, județul Arad, dnei Lukacs Elisabeta și dlui Lukacs Gheorghe, domiciliați în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.3, județul Arad

Hotărârea nr. 91 din 23.07.2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 871 mp, parcela cu nr. cad.  302248, evidenţiată în CF nr. 302248 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, str. Primăverii, nr.7, județul Arad, dnei Haiduk Maria-Ștefania  şi dlui Haiduk Milan-Mihai, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Primăverii, nr. 7,  județul Arad

Hotărârea nr. 92 din 23.07.2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 749 mp, parcela cu nr. cad.  302124, evidenţiată în CF nr. 302124 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.110, județul Arad, către Gurban Adelina-Claudia

Hotărârea nr. 93 din 23.07.2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a apartamentelor nr.1A și nr.1B, situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.62, județul Arad + ANEXA

Hotărârea nr. 94 din 23.07.2019 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 95 din 23.07.2019 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 304094 Nădlac

Hotărârea nr. 96 din 23.07.2019 privind aprobarea modificării contractului de comodat nr.5092/28.06.2005

Hotărârea nr. 97  din 23.07.2019 privind modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.56/24.04.2019 și a anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.163/27.11/2018

Hotărârea nr. 104  din 03.09.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 03.09.2019

Hotărârea nr. 105  din 03.09.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.08.2019

Hotărârea nr. 106  din 03.09.2019 privind primirea-predarea și predarea-primirea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, realizate prin POS Mediu, declararea ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 107  din 03.09.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 108  din 03.09.2019 privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a apartamentului nr.1, situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.62, județul Arad

Hotărârea nr. 109  din 03.09.2019 privind aprobarea documentației – Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul cu denumirea „Producere și distribuție a energiei termice în Orașul Nădlac, utilizând energie geotermală”

Hotărârea nr. 110  din 03.09.2019 privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 81 din 25.06.2019

Hotărârea nr. 111  din 17.09.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 17.09.2019

Hotărârea nr. 112  din 17.09.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 03.09.2019

Hotărârea nr. 113  din 17.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019

Hotărârea nr. 114  din 17.09.2019 aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației prin Actul Adițional nr.9/2019

Hotărârea nr. 115  din 17.09.2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 588 mp, parcela cu nr.cad.302120, evidențiată în CF nr.302120 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.108, jud. Arad, către Szidor Maria și Szidor Monica

Hotărârea nr. 116  din 17.09.2019 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.310768 Nădlac

Hotărârea nr. 117  din 17.09.2019 privind aprobarea de principiu a preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produsă în cogenerare ) și a tarifelor pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice, practicate de către S.C. Apoterm   Nădlac SA, pe raza UAT Nădlac

Hotărârea nr. 118  din 17.09.2019 privind aprobarea cumpărării/răscumpărării terenului în suprafață de 628 mp, în condițiile prevederilor caietului de sarcini, aprobat prin HCL nr.60/17.04.2018

Hotărârea nr. 119  din 29.10.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 120  din 29.10.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29.10.2019

Hotărârea nr. 121  din 29.10.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.09.2019

Hotărârea nr. 122  din 29.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019

Hotărârea nr. 123  din 29.10.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți

Hotărârea nr. 124  din 29.10.2019 privind numirea reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum și acordarea unui mandat special

Hotărârea nr. 125  din 29.10.2019 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 126  din 29.10.2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 127  din 29.10.2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 292 mp, parcela cu nr. top.2977/4, evidențiată în CF nr.311481 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Horia, nr.21, jud. Arad, dnei Iancsok Rodica și dlui Iancsok Mihai, domiciliați în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.62, jud. Arad

Hotărârea nr. 128  din 29.10.2019 privind exprimarea intenției Orașului Nădlac privind intrarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Local Arad

Hotărârea nr. 129  din 29.10.2019 privind exprimarea intenției Orașului Nădlac privind intrarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Local Arad + Anexa

Hotărârea nr. 130  din 29.10.2019 privind aprobarea aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu denumirea „L.6949/2019 Extindere rețele electrice de interes public pentru alimentare zona mixtă funcțiuni industriale cu specific agricol, servicii, depozitare- Zona Groapa de gunoi NĂDLAC, jud. Arad”

Hotărârea nr. 131  din 19.11.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 19.11.2019

Hotărârea nr. 132  din 19.11.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.10.2019

Hotărârea nr. 133  din 19.11.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019 + Anexa

Hotărârea nr. 134  din 19.11.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți

Hotărârea nr. 135  din 19.11.2019 privind modificarea art.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.130/29.10.2019

Hotărârea nr. 136  din 19.11.2019 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 309299 Nădlac

Hotărârea nr. 137  din 19.11.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 138  din 19.11.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, potrivit prevederilor Ordinului nr.75/2019+ AnexaAnexa

Hotărârea nr. 139  din 19.11.2019 privind ratificarea protocolului de predare-primire încheiat cu Consiliului Județean Arad, având ca obiect ambulanța care va deservi Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac + Anexa

Hotărârea nr. 140  din 19.11.2019 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al orașului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune + Anexa

Hotărârea nr. 141  din 29.11.2019 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „Zonă servicii, activități turistice și agrement”

Hotărârea nr. 142  din 29.11.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 143  din 29.11.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 29.11.2019

Hotărârea nr. 144  din 29.11.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.11.2019

Hotărârea nr. 145 din 17.12.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 17.12.2019

Hotărârea nr. 146 din 17.12.2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.11.2019

Hotărârea nr. 147 din 17.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019

Hotărârea nr. 148  din 17.12.2019 privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului III al anului 2019

Hotărârea nr. 149 din 17.12.2019 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum și a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2020

Hotărârea nr. 150 din 17.12.2019 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2020

Hotărârea nr. 151 din 17.12.2019 privind desemnarea dlui Roszkos Ioan în funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac

Hotărârea nr. 152 din 17.12.2019 privind încheierea Convenției de colaborare între consiliile locale ale localităților Nădlac și Peregu Mare în vederea acordării sprijinului la intervenții cu tehnică și personal specializat de către serviciile voluntare

Hotărârea nr. 153 din 17.12.2019 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.14 din 26.01.2012, dlui Miere Daniel

Hotărârea nr. 154 din 17.12.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al orașului Nădlac- județul Arad

Hotărârea nr. 155 din 27.12.2019 privind actualizarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul cu denumirea „Amenajare piață agroalimentară”

Hotărârea nr. 156 din 17.12.2019 privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Hotărârea nr. 157 din 17.12.2019 privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac, în domeniul public al Județului Arad, a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 158 din 17.12.2019 privind modificarea statului de funcții

Hotărârea nr. 159 din 23.12.2019 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 23.12.2019

Hotărârea nr. 160 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019

Hotărârea nr. 161 din 23.12.2019 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum și a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2020

Sari la conținut