Hotărâri din anul 2020

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 08.01.2020

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.12.2019

Hotărârea nr. 3 din 08.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.12.2019

Hotărârea nr. 4 din 08.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul din anii precedenți a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare

Hotărârea nr. 5 din 08.01.2020 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și canale, respectiv modificarea suprafețelor unor drumuri intabulate

Hotărârea nr. 6 din 08.01.2020 privind modificarea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare

Hotărârea nr. 7 din 23.01.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.01.2020

Hotărârea nr. 8 din 23.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.01.2020

Hotărârea nr. 9 din 23.01.2020 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 10 din 23.01.2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr.11 din 23.01.2020 privind emiterea avizului în vederea prestării serviciilor funerare de către firma „GOTCU KRISTINA Întreprindere Individuală”

Hotărârea nr. 12 din 23.01.2020 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 13 din 23.01.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local

Hotărârea nr. 14 din 23.01.2020 privind aprobarea reducerii prețului de vânzare a terenului evidențiat în CF nr.309496 Nădlac

Hotărârea nr. 15 din 23.01.2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.14

Hotărârea nr. 16 din 23.01.2020 privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac

Hotărârea nr. 17 din 23.01.2020 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 18 din 23.01.2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Hotărârea nr. 19 din 23.01.2020 privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea  nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ

Hotărârea nr. 20 din 23.01.2020 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și radierea unor drumuri

Hotărârea nr. 21 din 23.01.2020 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 311525 Nădlac

Hotărârea nr. 22 din 20.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 23 din 20.02.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 20.02.2020 + ANEXA

Hotărârea nr. 24 din 20.02.2020 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 23.01.2020

Hotărârea nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 26 din 20.02.2020 privind înființarea serviciului public de salubrizare al Orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Nădlac, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Hotărârea nr. 27 din 20.02.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 28 din 20.02.2020 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Finalizare proiect corpurile 1,2 corp de legătură și amenajări corpurile centrală termică, ateliere și cabină poartă și Campus Școlar J.G. Tajovsky Nădlac”, faza D.A.L.I. și a devizului general

Hotărârea nr. 29 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2020

Hotărârea nr. 30 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2020

Hotărârea nr. 31 din 20.02.2020 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 32 din 20.02.2020 privind aprobarea reevaluării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac

Hotărârea nr. 33 din 20.02.2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.13005 din 05.12.2012, încheiat între Orașul Nădlac și S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L

Hotărârea nr. 34 din 20.02.2020 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr.301952 Nădlac

Hotărârea nr. 35 din 20.02.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017

Hotărârea nr. 36 din 20.02.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele  pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac str.G. Coșbuc nr. 54, jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 37 din 20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare– prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al „Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad”

Hotărârea nr. 38 din 20.02.2020 privind modificarea devizului general pentru proiectul „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+D.E.+C.S.

Hotărârea nr. 39 din 20.02.2020 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri proprietate publică a orașului Nădlac, către Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac

Hotărârea nr. 40 din 20.02.2020 privind aprobarea primirii în folosință gratuită a mijlocului fix „AMBULANȚA SMURD”

Hotărârea nr. 41 din 20.02.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 42 din 31.03.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.03.2020

Hotărârea nr. 43 din 31.03.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.02.2020

Hotărârea nr. 44 din 31.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 45 din 31.03.2020 privind aprobarea PUZ și RLU pentru „Zonă servicii, activități turistice și agrement”

Hotărârea nr. 46 din 31.03.2020 privind aprobarea planului local de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2020

Hotărârea nr. 47 din 31.03.2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general pentru proiectul cu denumirea „Pavare trotuare zona centrală”

Hotărârea nr. 48 din 31.03.2020 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1.008 mp, parcela cu nr. cad.  311335, evidenţiată în CF nr. 311335 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Cartierul Nou nr. 25, județul Arad, dnei Groza Ana  şi dlui Groza Ștefan, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Cartierul Nou nr.25,  județul Arad

Hotărârea nr. 49 din 31.03.2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 50 din 31.03.2020 privind aprobarea programului de lucrări edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2020

Hotărârea nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea suspendării plății chiriei rezultate din contractual de închiriere nr.4965/06.07.2018 încheiat cu II Demian- Noaghi Livia și emiterea unui acord în vederea executării unor lucrări de întreținere

Hotărârea nr. 59 din 16.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 60 din 16.06.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 16.06.2020

Hotărârea nr. 61 din 16.06.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.04.2020

Hotărârea nr. 62 din 16.06.2020 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 63 din 16.06.2020 privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului I al anului 2020

Hotărârea nr. 64 din 16.06.2020 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Hotărârea nr. 65 din 16.06.2020 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 66 din 16.06.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.54, jud. Arad, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 67 din 16.06.2020 privind demararea procedurii de vânzare prin licitație publică a imobilelor ( terenuri ) evidențiate în CF nr.313728 Nădlac, CF nr.313729 Nădlac, CF nr.313730 Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 68 din 16.06.2020 privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea „Amenajare strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S.

Hotărârea nr. 69 din 16.06.2020 privind ratificarea adresei Demian-Noaghi Livia II, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.2623/13.05.2020

Hotărârea nr. 70 din 16.06.2020 privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc  nr.54,  et.1, ap.6, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U6 Nădlac, către  Vicar Alena- Milena și Vicar Adrian-Ciprian

Hotărârea nr. 71 din 16.06.2020 privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr. 72 din 28.07.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.07.2020

Hotărârea nr. 73 din 28.07.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.06.2020

Hotărârea nr. 74 din 28.07.2020 privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2019

Hotărârea nr. 75 din 28.07.2020 privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”

Hotărârea nr. 76 din 28.07.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor  Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 77 din 28.07.2020 privind aprobarea proiectului cu denumirea” Extindere rețea de alimentare cu apă, zona industrială Nădlac” și a devizului general

Hotărârea nr. 78 din 28.07.2020 privind modificarea tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei 1

Hotărârea nr. 79 din 28.07.2020 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 80 din 28.07.2020 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 861 mp, parcela cu nr. cad.  313867, evidenţiată în CF nr. 313867 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Dorobanți nr. 42, jud. Arad, dnei Iancsik Maria  şi dlui Iancsik Ioan-Mihai, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr.44, jud. Arad

Hotărârea nr. 81 din 28.07.2020 privind suspendarea, pentru anul 2020, punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr.18/30.01.2018

Hotărârea nr. 82 din 28.07.2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.15

Hotărârea nr. 83 din 10.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 84 din 10.09.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 10.09.2020

Hotărârea nr. 85 din 10.09.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.07.2020

Hotărârea nr. 86 din 10.09.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului NAGY IUHASZ MIHAI IAROSLAV, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Hotărârea nr. 87 din 10.09.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului PALADIE RĂZVAN-FLORIN, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Hotărârea nr. 88 din 10.09.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului SUSLAK MAREK-ANDREI, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Hotărârea nr. 89 din 10.09.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului ALBU COSMIN-CRISTIAN, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Hotărârea nr. 90 din 10.09.2020 privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al doamnei POPA SIMONA-CAMELIA, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților

Hotărârea nr. 91 din 10.09.2020 privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului LEHOCZKI IOAN, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților

Hotărârea nr. 92 din 10.09.2020 privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului HECKEL FRANCISC, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților

Hotărârea nr. 93 din 10.09.2020 privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului ONDREJOV ŞTEFAN, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților

Hotărârea nr. 94 din 10.09.2020 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 95 din 10.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 96 din 10.09.2020 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 97 din 10.09.2020 privind respingerea cererii privind emiterea  avizului în vederea prestării serviciilor funerare de către  Întreprindere Individuală Cristea Ioan, cu sediul în Nădlac, str. George Enescu, nr.100

Hotărârea nr. 98 din 10.09.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 99 din 10.09.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în conformitate cu legislația privind guvernanța corporatistă

Hotărârea nr. 100 din 24.09.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.09.2020

Hotărârea nr. 101 din 24.09.2020 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 102 din 24.09.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele  pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac str.      G. Coșbuc nr. 54, jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 1 din 02.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 2 din 02.11.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 02.112020

Hotărârea nr. 3 din 02.11.2020 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local Nădlac din data de 22.10.2020

Hotărârea nr. 4 din 09.11.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 09.11.2020

Hotărârea nr. 5 din 09.11.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței privind ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 02.11.2020

Hotărârea nr. 6 din 09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 103 din 24.11.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.11.2020

Hotărârea nr. 104 din 24.11.2020 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 09.11.2020

Hotărârea nr. 105 din 24.11.2020 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 106 din 24.11.2020 privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al anului 2020

Hotărârea nr. 107 din 24.11.2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local

Hotărârea nr. 108 din 24.11.2020 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri și scutirea de la plata a taxei lunare pe clădiri

Hotărârea nr. 109 din 24.11.2020 privind aprobarea scutirii impozitului pe clădiri și impozitului pe teren pentru CHIRA TITUS

Hotărârea nr. 110 din 24.11.2020 privind aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul  proiectului Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac, județul Arad” în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia

Hotărârea nr. 111 din 24.11.2020 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Pavare trotuare zona centrală” și a devizului general

Hotărârea nr. 112 din 24.11.2020 privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare nr.908/14.05.2018

Hotărârea nr. 113 din 24.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky

Hotărârea nr. 114 din 24.11.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de dare în folosință gratuită, din partea Consiliului Județean Arad, a unei ambulanțe pentru a deservi Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac

Hotărârea nr. 115 din 24.11.2020 privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac

Hotărârea nr. 116 din 08.12.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 08.12.2020

Hotărârea nr. 117 din 08.12.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.11.2020

Hotărârea nr. 118 din 08.12.2020 privind alegerea viceprimarului orașului Nădlac

Hotărârea nr. 119 din 11.12.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 11.12.2020

Hotărârea nr. 120 din 11.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 121 din 22.12.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 22.12.2020

Hotărârea nr. 122 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020

Hotărârea nr. 123 din 22.12.2020 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare, respectiv modificarea suprafețelor unor drumuri intabulate

Hotărârea nr. 124 din 22.12.2020 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 22.12.2020

Hotărârea nr. 125 din 22.12.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.12.2020

Hotărârea nr. 126 din 22.12.2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.12.2020

Hotărârea nr. 127 din 22.12.2020 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2021

Hotărârea nr. 128 din 22.12.2020 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2021

Hotărârea nr. 129 din 22.12.2020 privind actualizarea prețului de vânzare a terenurilor din intravilanul localității Nădlac, aferente construcțiilor proprietatea privată a persoanelor fizice titulare ale dreptului de preemțiune

Hotărârea nr. 130 din 22.12.2020 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 165 mp, parcela cu nr. cad.314246, evidențiată în CF nr.314246 Nădlac ( Nr. CF vechi 311525 ), situat în intravilanul orașului Nădlac, jud. Arad, dnei Babjak Olga Simona și dlui Babjak Pavel, domiciliați în orașul Nădlac, str. M. Kogâlniceanu, nr.27, jud. Arad

Hotărârea nr. 131 din 22.12.2020 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 834 mp, parcela cu nr. cad.314252, evidențiată în CF nr.314252 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Decebal, nr.15, jud. Arad, dnei Cătana Iarmila și dlui Cătana Constantin, domiciliați în orașul Nădlac, str. Decebal, nr.15, jud.Arad

Hotărârea nr. 132 din 22.12.2020 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 886 mp, parcela cu nr. cad.302273, evidențiată în CF nr.302273 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.2, jud. Arad, dnei Hlovoska Daniela-Estera și dlui Hlovoska Ștefan-Daniel, domiciliați în orașul Nădlac, str.Primăverii, nr.2, jud.Arad

Hotărârea nr. 133 din 22.12.2020 privind soluționarea solicitării Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări de achiziție date geofizice

Hotărârea nr. 134 din 22.12.2020 privind modificarea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare

Sari la conținut