Hotărâri din anul 2004

HOTARÂREA Nr. 2 din 08.01.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 17.12.2003

HOTARÂREA Nr. 3 din 08.01.2004 privind stabilirea taxelor speciale pentru servicii prestate de catre Serviciul Public Edilitar- Gospodaresc

HOTARÂREA Nr. 4 din 08.01.2004 privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2004 în vederea finantarii cheltuielilor de întretinere si functionare a Serviciului Public de Pompieri Civili al orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 5 din 08.01.2004 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare

HOTARÂREA Nr. 6 din 08.01.2004 privind stabilirea taxei speciale de colectat, încarcat, transportat si depozitat deseuri menajere de la persoane fizice

HOTARÂREA Nr. 7 din 08.01.2004 privind aprobarea actului aditional nr.4 la contractul de asociere nr.453/1996 încheiat între Consiliul Local Nadlac si S.C. K & K S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 8 din 08.01.2004 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de personal din cadrul aparatului propriu, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 9 din 08.01.2004 privind aprobarea Programului de lucrari edilitar gospodaresti, reparatii si dotari pe anul 2004, finantate din bugetul local

HOTARÂREA Nr. 10 din 08.01.2004 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local, al serviciilor si institutiilor din subordine pe anul 2004 a orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 11din 08.01.2004 privind suspendarea derularii contractului de asociere nr.2940/2003 încheiat între Primaria orasului Nadlac si S.C. AVA TOUR S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 12 din 30.01.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.01.2004

HOTARÂREA Nr. 13 din 30.01.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 08.01.2004

HOTARÂREA Nr. 14 din 30.01.2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al S.C.APOTERM NADLAC S.A.

HOTARÂREA Nr. 15 din 30.01.2004 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor si a taxelor pentru afisaj în scop de reclama si publicitate, pentru anul 2004

HOTARÂREA Nr. 16 din 30.01.2004 privind modificarea Hotarârii Consiliului local nr.8/08.01.2004 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de personal din cadrul aparatului propriu, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 17 din 30.01.2004 privind vânzarea terenului în suprafata de 846 mp, situat în orasul Nadlac, str. Dorobanti, nr.44, înscris în CF nr.9396, nr.top.13691/112/2 si CF nr.9555, nr.top.13691/112/1

HOTARÂREA Nr. 18 din 30.01.2004 privind parcelarea terenurilor inventariate din domeniul privat al orasului Nadlac care se pot atribui în baza Legii nr.15/2003

HOTARÂREA Nr. 19 din 30.01.2004 privind trecerea din domeniul privat al orasului în domeniul public al acestuia a imobilului situat în Nadlac, înscris în C.F. nr.9320, nr. top 848/4/1, 848/3/2

HOTARÂREA Nr. 20 din 30.01.2004 privind emiterea acordului pentru subtraversarea drumului comunal Nadlac- Frontiera cu conducta de transport gaze naturale

HOTARÂREA Nr. 21 din 30.01.2004 privind darea în folosinta gratuita a doua birouri, a unei magazii si a unei cabine din imobilul înscris în CF nr.8661- Nadlac, cu nr. topo. 2.478/2/1 Postului de jandarmi Nadlac

HOTARÂREA Nr. 22 din 17.02.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 17.02.2004

HOTARÂREA Nr. 23 din 17.02.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.01.2004

HOTARÂREA Nr. 24 din 17.02.2004 privind modificarea Hotarârii Consiliului local nr.6/08.01.2004

HOTARÂREA Nr. 25 din 17.02.2004 privind aprobarea deplasarii si a cheltuielilor aferente pentru reprezentantii Primariei orasului Nadlac si a Consiliului local Nadlac cu ocazia vizitei Guvernamentale în Slovacia

HOTARÂREA Nr. 26 din 17.02.2004 privind transformarea postului de consilier juridic debutant în postul de consilier juridic gradul IV din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 27 din 27.02.2004 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 28 din 27.02.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 27.02.2004

HOTARÂREA Nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 17.02.2004

HOTARÂREA Nr. 30 din 27.02.2004 privind aprobarea finatarii Proiectului de program al Asociatiei Spotrive Scolare „Tajovsky”

HOTARÂREA Nr. 31 din 27.02.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 32 din 27.02.2004 privind participarea Consiliului local Nadlac la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie

HOTARÂREA Nr. 33 din 27.02.2004 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice

HOTARÂREA Nr. 34 din 27.02.2004 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local Nadlac nr. 76/26.08.2003

HOTARÂREA Nr. 35 din 27.02.2004 privind concesionarea terenului în suprafata totala de 6753 mp, înscris în CF nr.9289, nr.top. 12278/1/1/1/2, 12308/1/2/3, 12296/2 catre S.A. Agrovictoria Nadlac

HOTARÂREA Nr. 36 din 27.02.2004 privind abrogarea prevederilor Hotarârii Consiliului Local Nadlac nr. 17/30.01.2004

HOTARÂREA Nr. 37 din 27.02.2004 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a serei si a terenului aferent în suprafata de 700 mp, înscris în CF nr.2201- Nadlac, parcela nr. top. 13691/134/1/1/4

HOTARÂREA Nr. 38 din 12.03.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 12.03.2004

HOTARÂREA Nr. 39 din 12.03.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 27.02.2004

HOTARÂREA Nr. 40 din 12.03.2004 privind aprobarea cererii d-nei Lepsa Ana Ionela, înregistrata la Primaria orasului Nadlac sub nr. 3112/2003

HOTARÂREA Nr. 41 din 12.03.2004 privind aprobarea cererii d-nei Lacatos Liliana, înregistrata la Primaria orasului Nadlac sub nr.4110/2003

HOTARÂREA Nr. 42 din 12.03.2004 privind aprobarea cererii d-lui Petrovici Vasile Martin, înregistrata la Primaria orasului Nadlac sub nr. 6065/2003

HOTARÂREA Nr. 43 din 12.03.2004 privind aprobarea cererii d-nei Cara Laura, înregistrata la Primaria orasului Nadlac sub nr. 3715/2003

HOTARÂREA Nr. 44 din 12.03.2004 privind aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor privind concesionarea prin licitatie publica a întretinerii si exploatarii strandului orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 45 din 12.03.2004 de aprobare a introducerii actiunii în justitie privind desfiintarea contractului de concesiune nr. 2185/19.07.1999 încheiat cu S.C. Jackson International SRL

HOTARÂREA Nr. 46 din 30.03.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.03.2004

HOTARÂREA Nr. 47 din 30.03.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 12.03.2004

HOTARÂREA Nr. 48 din 30.03.2004 privind încheierea si aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2003

HOTARÂREA Nr. 49 din 30.03.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe trimestrul I – 2004

HOTARÂREA Nr. 50 din 30.03.2004 privind înfiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

HOTARÂREA Nr. 51 din 30.03.2004 privind închirierea prin licitatie publica a parcelelor cu nr. top. 12345-12350/7/1, 12345-12350/7/2, 12345-12350/7/3, 12345-12350/10/1, evidentiate în CF nr.8743, în suprafata totala de 1954 mp

HOTARÂREA Nr. 52 din 30.03.2004 privind închirierea prin licitatie publica a parcelei cu nr. top. 12.308/1/2/2, evidentiata în CF nr. 9290, în suprafata de 9.527 mp

HOTARÂREA Nr. 53 din 30.03.2004 privind închirierea prin licitatie publica a parcelelor cu nr.top.3902/1/2, 3902/2/2, 3692/1/1/2, 3693/1/2, 3693/2/2, 3693/3/2, 3694/4/2, evidentiate în CF nr. 9688, în suprafata totala de 5005 mp

HOTARÂREA Nr. 54 din 30.03.2004 privind aprobarea Programului activitatilor edilitar gospodaresti pentru lunile martie mai anul 2004

HOTARÂREA Nr. 55 din 30.03.2004 privind aprobarea contractului de concesionare cadru în vederea întretinerii si exploatarii strandului orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 56 din 30.03.2004 privind renegocierea, la cerere, a contractelor de închiriere referitoare la terenurile proprietatea Statului Român si proprietatea privata a orasului, terenuri ocupate de detinatorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice si juridice, contracte care expira pe parcursul anului 2004

HOTARÂREA Nr. 57 din 30.03.2004 privind înfiintarea comisiei de atestare în vederea organizarii examinarii persoanelor fizice propuse de catre adunarile generale ale asociatiilor de proprietari pentru administrarea imobilelor

HOTARÂREA Nr. 58 din 30.03.2004 privind avizul de principiu referitor la transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale detinute de Primaria orasului Nadlac la S.C. Petrom Nadlac S.R.L. si împuternicirea persoanelor care vor reprezenta interesele Consiliul Local la încheierea tranzactiei

HOTARÂREA Nr. 60 din 27.04.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.03.2004

HOTARÂREA Nr. 61 din 27.04.2004 privind aprobarea protocolului care se va încheia între Primaria orasului Nadlac, pe de o parte si proprietarii de ovine/ bovine, pe de alta parte

HOTARÂREA Nr. 62 din 27.04.2004 privind aprobarea cererii S.C. AVA TOUR S.R.L nr.122/2004

HOTARÂREA Nr. 63 din 27.04.2004 privind modificarea art. 2 din Hotarârea Consiliului local nr. 41/12.03.2004 privind aprobarea cererii d-nei Lacatos Liliana, înregistrata la Primaria orasului Nadlac sub nr. 4110/2003

HOTARÂREA Nr. 64 din 27.04.2004 privind aprobarea vânzarii parcelei cu nr. top. 13691/112/1, evidentiata în CF nr. 9555, în suprafata de 300 mp, situata în orasul Nadlac, str. Dorobanti, nr. 44 catre d-l Dinca Constantin

HOTARÂREA Nr. 65 din 27.04.2004 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a parcelei cu nr. top.13691/112/2, evidentiata în CF nr. 9396, în suprafata de 548 mp, situata în orasul Nadlac, str. Dorobanti, nr. 44

HOTARÂREA Nr. 66 din 27.04.2004 privind stabilirea indemnizatiilor cuvenite membrilor Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii, conform Legii nr. 550/2002

HOTARÂREA Nr. 67 din 27.04.2004 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a terenului în suprafata de 2009 mp

HOTARÂREA Nr. 68 din 27.04.2004 privind emiterea cererii nr. 4560/2004 catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri- Sectia Drumuri Nationale, Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Arad si Inspectoratul Judetean de Politie Arad

HOTARÂREA Nr. 69 din 27.04.2004 privind modificarea art.1 din Hotarârea Consiliului local nr.53/2004 privind închirierea prin licitatie publica a parcelelor cu nr. top. 3902/1/2, 3902/2/2, 3692/1/1/2, 3693/1/2, 3693/2/2, 3693/3/2, 3694/4/2, evidentiate în CF nr. 9688, în suprafata totala de 5005 mp

HOTARÂREA Nr. 70 din 14.05.2004 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 71 din 14.05.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 14.05.2004

HOTARÂREA Nr. 72 din 14.05.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 27.04.2004

HOTARÂREA Nr. 73 din 14.05.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 74 din 14.05.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a „Pietei mixte Nadlac”

HOTARÂREA Nr. 75 din 14.05.2004 privind aprobarea vânzarii dreptului de proprietate asupra partilor sociale detinute de Primaria orasului Nadlac la S.C. Petrom Nadlac S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 76 din 25.05.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 25.05.2004

HOTARÂREA Nr. 77 din 25.05.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 14.05.2004

HOTARÂREA Nr. 78 din 25.05.2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, valorilor impozabile si a cotelor procentuale prevazute în limite pentru anul 2005

HOTARÂREA Nr. 79 din 25.05.2004 privind avizarea constructiilor speciale nesupuse impozitului pe cladire pe anul 2005 a S.C. Comcereal S.A.

HOTARÂREA Nr. 80 din 25.05.2004 privind avizarea constructiilor speciale nesupuse impozitului pe cladire pe anul 2005 a CN CF CFR SA Regulatorul de Circulatie Arad

HOTARÂREA Nr. 81 din 25.05.2004 privind stabilirea taxelor speciale pentru servicii prestate de catre Serviciul Public Edilitar- Gospodaresc pentru anul 2005

HOTARÂREA Nr. 82 din 25.05.2004 privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2005 în vederea finantarii cheltuielilor de întretinere si functionare a Serviciului public de pompieri civili al orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 83 din 25.05.2004 privind stabilirea taxei speciale pentru colectat, încarcat, transportat deseuri menajere de la persoane fizice pentru anul fiscal 2005

HOTARÂREA Nr. 84 din 25.05.2004 privind aprobarea Regulamentului Intern de organizare si functionare al Primariei orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 85 din 25.05.2004 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotarârea Consiliului local nr. 73/14.05.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 86 din 25.05.2004 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a terenului în suprafata de 1563 mp, evidentiat în CF nr. 9451, nr. top. 12345-12350/29/1/1, 12345-12350/30/1

HOTARÂREA Nr. 1a din 17.06.2004 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA Nr. 2adin 17.06.2004 privind validarea mandatelor consilierilor alesi

HOTARÂREA Nr. 3a din 17.06.2004 privind legalitatea constituirii Consiliului local

HOTARÂREA Nr. 4a din 17.06.2004 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 5a din 17.06.2004 privind alegerea viceprimarului orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 6a din 17.06.2004 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTARÂREA Nr. 87 din 24.06.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 24.06.2004

HOTARÂREA Nr. 88 din 24.06.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de constituire a Consiliului local Nadlac din data de 17.06.2004

HOTARÂREA Nr. 89 din 24.06.2004 privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciceac Vasile

HOTARÂREA Nr. 90 din 24.06.2004 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Kukucska Gerhard, consilier P.D.

HOTARÂREA Nr. 91 din 24.06.2004 privind încetarea mandatului viceprimarului orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 92 din 24.06.2004 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Lupsa Eugen, consilier P.U.R.

HOTARÂREA Nr. 93 din 30.06.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.06.2004

HOTARÂREA Nr. 94 din 30.06.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 24.06.2004

HOTARÂREA Nr. 95 din 30.06.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 96 din 30.06.2004 privind stabilirea unor functii publice si modificarea anexei nr. 3 la Hotararea consiliului local nr. 16 din 30.01.2004

HOTARÂREA Nr. 97 din 30.06.2004 privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr.58/30.03.2004

HOTARÂREA Nr. 98 din 30.06.2004 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietatea privata a statului

HOTARÂREA Nr. 99 din 30.06.2004 privind modificarea suprafetei date în folosinta gratuita prin H.C.L. nr. 18 din 29.08.2000

HOTARÂREA Nr. 100 din 16.07.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 16.07.2004

HOTARÂREA Nr. 101 din 16.07.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.06.2004

HOTARÂREA Nr. 102 din 16.07.2004 privind stabilirea comisiei de ancheta în vederea verificarii situatiei economico- financiare a S.C. Apoterm Nadlac S.A.

HOTARÂREA Nr. 103 din 16.07.2004 privind reorganizarea comisiei locale de aparare împotriva dezastrelor

HOTARÂREA Nr. 104 din 16.07.2004 privind emiterea acordului de principiu de cumparare a constructiei ( fundatiei ), detinute de catre asociatia de locatari Bl D3

HOTARÂREA Nr. 105 din 16.07.2004 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a parcelei cu nr. top. 243/1, evidentiata în CF nr.9683, în suprafata de 2009 mp, situata în orasul Nadlac

HOTARÂREA Nr. 106 din 16.07.2004 privind declararea imobilului evidentiat în CF nr. 8865, cu nr. top. 2437/2, în suprafata de 392 mp, de interes public local

HOTARÂREA Nr. 107 din 16.07.2004 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a terenului în suprafata de 748 mp, înscris în CF nr.3244, cu nr. top. 3241, 3242

HOTARÂREA Nr. 108 din 16.07.2004 privind stabilirea zilelor orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 109 din 23.07.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 23.07.2004

HOTARÂREA Nr. 110 din 23.07.2004 privind încetarea mandatului viceprimarului orasului Nadlac privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 16.07.2004

HOTARÂREA Nr. 111 din 23.07.2004 privind aprobarea înfiintarii Clubului Polisportiv de drept public sub autoritatea Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 112 din 23.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Clubului polisportiv de drept public „Victoria” Nadlac

HOTARÂREA Nr. 113 din 23.07.2004 privind numirea Consiliului de Administratie la Clubul Sportiv „Victoria” Nadlac

HOTARÂREA Nr. 114 din 23.07.2004 privind darea în folosinta gratuita a unor bunuri imobile catre Clubul Sportiv „Victoria” Nadlac

HOTARÂREA Nr. 115 din 23.07.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 116 din 23.07.2004 privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

HOTARÂREA Nr. 117 din 27.07.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 27.07.2004

HOTARÂREA Nr. 118 din 27.07.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 23.07.2004

HOTARÂREA Nr. 119 din 27.07.2004 privind suportarea din bugetul local a facturilor cu scadenta în luna curenta aferente consumului de energie electrica, precum si a consumului apei geotermale, conform OUG nr. 37/2004

HOTARÂREA Nr. 120 din 27.07.2004 privind numirea comisiei de cenzori la Clubul Sportiv „Victoria” Nadlac

HOTARÂREA Nr. 121 din 17.08.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 17.08.2004

HOTARÂREA Nr. 122 din 17.08.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 27.07.2004

HOTARÂREA Nr. 123 din 17.08.2004 cu privire la aprobarea metodologiei si criteriilor de repartizare si închiriere a locuintelor sociale

HOTARÂREA Nr. 124 din 17.08.2004 privind modificarea art.1 din HCL nr. 78/25.05.2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, valorilor impozabile si a cotelor procentuale prevazute în limite pentru anul 2005

HOTARÂREA Nr. 125 din 17.08.2004 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a terenului în suprafata de 9796 mp

HOTARÂREA Nr. 126 din 17.08.2004 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a parcelelor cu nr. top. 3241, 3242, evidentiate în CF nr. 3244, în suprafata totala de 748 mp, situate în orasul Nadlac

HOTARÂREA Nr. 127 din 17.08.2004 privind aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor privind concesionarea prin licitatie publica a terenurilor înscrise în C.F. nr. 9300 Nadlac, destinate construirii de obiective economice

HOTARÂREA Nr. 128 din 17.08.2004 privind acordul de principiu referitor la modificarea Planului Urbanistic General al orasului Nadlac prin elaborarea unui Plan Urbanistic zonal

HOTARÂREA Nr. 129 din 17.08.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 130 din 17.08.2004 privind acordul Consiliului local asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea înfratirii orasului Nadlac- România cu orasul Krompachy- Slovacia

HOTARÂREA Nr. 131 din 08.09.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 08.09.2004

HOTARÂREA Nr. 132 din 08.09.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 17.08.2004

HOTARÂREA Nr. 133 din 08.09.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 134 din 08.09.2004 privind emiterea acordului de principiu în vederea depunerii documentatiei pentru achizitionarea unui autoturism marca Dacia Logan

HOTARÂREA Nr. 135 din 08.09.2004 privind emiterea acordului de principiu pentru documentatia privind bugetul local detaliat la veniturile pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2005 si estimarile pe anii 2006-2008

HOTARÂREA Nr. 136 din 30.09.2004 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 137 din 30.09.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.09.2004

HOTARÂREA Nr. 138 din 30.09.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 08.09.2004

HOTARÂREA Nr. 139 din 30.09.2004 privind acceptarea participarii în proiectul SAMTID, având ca operator regional RAAC Arad

HOTARÂREA Nr. 140 din 30.09.2004 privind aprobarea preluarii de la SC Apoterm Nadlac SA a serviciului apa-canal

HOTARÂREA Nr. 141 din 30.09.2004 privind aprobarea sustinerii cheltuielilor non eligibile si introducerea acestora în bugetul Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 142 din 30.09.2004 privind aprobarea majorarii tarifelor pentru serviciul apa-canal în conformitate cu o schema agreata

HOTARÂREA Nr. 143 din 30.09.2004 privind împuternicirea Asociatiei Alicans Arad în vederea semnarii contractului de concesionare cu Operatorul Regional RAAC Arad

HOTARÂREA Nr. 144 din 30.09.2004 privind aprobarea încredintarii serviciului apa-canal catre RAAC Arad

HOTARÂREA Nr. 145 din 30.09.2004 privind avizarea tarifelor pentru servicii publice de alimentare cu energie termica prestate de SC Apoterm Nadlac SA la utilizatori cu care a încheiat contracte

HOTARÂREA Nr. 146 din 30.09.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 147 din 30.09.2004 privind emiterea, în vederea initierii procedurii prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, a acordului de principiu asupra proiectului de hotarâre privind obligatiile si raspunderile care revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a localitatii

HOTARÂREA Nr. 148 din 30.09.2004 privind vânzarea prin licitatie publica a parcelelor cu nr. top. 3902/1/2, 3902/2/2, 3692/1/1/2, 3693/1/2, 3693/2/2, 3693/3/2, 3694/4/2, evidentiate în CF nr. 9688, în suprafata totala de 5005 mp

HOTARÂREA Nr. 149 din 30.09.2004 privind stabilirea pretului de vânzare a terenului în suprafata totala de 4.350 mp, înscris în CF nr. 9559, nr.top.12543/3, 12543/6, 12544-12546/1

HOTARÂREA Nr. 150 din 30.09.2004 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a parcelelor cu nr. top. 12587/1/2, 12584/2, 12581/2, evidentiate în CF nr.9689, în suprafata totala de 9796 mp, situate în orasul Nadlac

HOTARÂREA Nr. 151 din 30.09.2004 privind parcelarea terenului situat în orasul Nadlac, înscris în CF nr. 9478, nr. top. 3692/1/1/1, în suprafata de 29.852 mp

HOTARÂREA Nr. 152 din 30.09.2004 privind parcelarea terenului situat în orasul Nadlac, înscris în CF nr. 9350, nr. top. 13691/134/1/1/3/2, în suprafata de 7.020 mp

HOTARÂREA Nr. 153 din 30.09.2004 privind acordarea titlului de „cetatean de onoare” al orasului Nadlac domnului Andrei Cervencovici, pentru sprijinul deosebit acordat dezvoltarii si modernizarii orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 154 din 30.09.2004 privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul local în adunarile generale, ordinare, extraordinare ale asociatilor, precum si în relatiile cu tertii, a S.C. Petrom Nadlac S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 156 din 26.10.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.09.2004

HOTARÂREA Nr. 157 din 26.10.2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim garantat pentru anul 2005

HOTARÂREA Nr. 158 din 26.10.2004 privind modificarea art. 4 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 123/17.08.2004 cu privire la aprobarea metodologiei si criteriilor de repartizare si închiriere a locuintelor sociale

HOTARÂREA Nr. 159 din 26.10.2004 privind emiterea acordului referitor la asigurarea personalului auxiliar la Centrul de Permanenta Nadlac din cadrul Serviciului Public Edilitar Gospodaresc aflat în subordinea Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 160 din 26.10.2004 privind aprobarea vânzarii parcelelor cu nr. top. 13691/134/1/1/2/14, 13691/134/1/1/2/20, evidentiate în CF nr. 9300-Nadlac, în suprafata totala de 3014 mp, situate în orasul Nadlac

HOTARÂREA Nr. 161 din 26.10.2004 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila, etape de perspectiva si solicitarile de dezvoltare

HOTARÂREA Nr. 162 din 26.10.2004 privind modificarea anexei nr. 4 din Hotarârea Consiliului local nr. 74/29.11.2002 privind adoptarea Statutului orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 163 din 26.10.2004 privind identificarea imobilelor din raza administrativa a localitatii Nadlac, care pot fi acordate în compensare pentru imobilele notificate ce nu pot fi restituite în natura

HOTARÂREA Nr. 164 din 26.10.2004 privind aprobarea modificarii procentului de calcul a cantitatii de canal din consumul de apa rece

HOTARÂREA Nr. 165 din 26.10.2004 privind reprezentarea intereselor capitalului orasului Nadlac la agentii economici la care Consiliul Local Nadlac este actionar

HOTARÂREA Nr. 166 din 26.10.2004 privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentantii Consiliului Local mandatati sa reprezinte interesele capitalului orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 167 din 26.10.2004 privind emiterea, în vederea initierii procedurii prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, a acordului de principiu asupra proiectului de hotarâre privind „Conditiile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriul orasului Nadlac„

HOTARÂREA Nr. 168 din 26.10.2004 privind modificarea anexei nr. 2 din Hotarârea Consiliului local nr. 133/08.09.2004

HOTARÂREA Nr. 169 din 26.10.2004 privind desemnarea primarului orasului Nadlac ca reprezentant legal în Asociatia Alicans Arad

HOTARÂREA Nr. 170 din 26.10.2004 suspendarea licitatiilor privind vânzarea spatiilor comerciale reglementate de Legea nr. 550/2002

HOTARÂREA Nr. 171 din 26.10.2004 privind aprobarea amplasamentului salii de sport

HOTARÂREA Nr. 183 din 14.12.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.11.2004

HOTARÂREA Nr. 184 din 14.12.2004 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a unor bunuri care nu mai sunt necesare institutiei

HOTARÂREA Nr. 185 din 14.12.2004 privind completarea Hotarârii Consiliului Local al orasului Nadlac nr. 123/25.09.2001

HOTARÂREA Nr. 186 din 14.12.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 187 din 23.12.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 23.12.2004

HOTARÂREA Nr. 188 din 23.12.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 14.12.2004

HOTARÂREA Nr. 189 din 23.12.2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2004

HOTARÂREA Nr. 190 din 23.12.2004 privind „Conditiile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriul orasului Nadlac”

HOTARÂREA Nr. 191 din 23.12.2004 privind desemnarea primarului orasului Nadlac pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului

HOTARÂREA Nr. 192 din 23.12.2004 privind stabilirea destinatiei masei lemnoase rezultate în urma exploatarii arborilor uscati din Parcul public al orasului

HOTARÂREA Nr. 193 din 30.12.2004 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.12.2004

HOTARÂREA Nr. 194 din 30.12.2004 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 23.12.2004

HOTARÂREA Nr. 195 din 30.12.2004 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotarârea Consiliului local nr. 31/31.10.1994 privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localitatii în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care detin în proprietate suprafete de teren ocupate de cladiri si alte constructii

HOTARÂREA Nr. 196 din 30.12.2004 privind preluarea si înfiintarea Centrului de zi de îngrijire a copiilor minori în subordinea Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 197 din 30.12.2004 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de personal din cadrul aparatului propriu, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 198 din 30.12.2004 de aprobare a Regulamentului privind organizarea si functionarea compartimentului public comunitar de evidenta a persoanelor al orasului Nadlac

Sari la conținut