Hotărâri din anul 2021

Hotărârea nr. 1 din 06.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 2 din 06.01.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 06.01.2021

Hotărârea nr. 3 din 06.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2020

Hotărârea nr. 4 din 06.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2020

Hotărârea nr. 5 din 06.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anii precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 6 din 11.01.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 11.01.2021

Hotărârea nr. 7 din 11.01.2021 privind stabilirea și schimbarea temporară a destinației spațiului evidențiat în CF nr.301683-C1-U2 Nădlac din casa de cultură în cea de structură medicală-centru de vaccinare

Hotărârea nr. 8 din 26.01.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.01.2021

Hotărârea nr. 9 din 26.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.01.2021

Hotărârea nr. 10 din 26.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.01.2021

Hotărârea nr. 11 din 26.01.2021 privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ

Hotărârea nr. 12 din 26.01.2021 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 13 din 26.01.2021 privind aprobarea delegării prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac, a studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță și a modelului de contract de delegare prin concesiune a activităților  de dezinfecție, dezinsecție și deratizare din orașul Nădlac

Hotărârea nr. 14 din 26.01.2021 privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, al studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract de delegare prin concesiune al serviciului de iluminat public al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 15 din 26.01.2021 privind delegarea prin modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 16 din 26.01.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.307277 Nădlac

Hotărârea nr. 17 din 26.01.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 18 din 26.01.2021 privind nominalizarea persoanelor pentru a face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Nădlac

Hotărârea nr. 19 din 26.01.2021 privind intabularea imobilului înscris în CF nr.310652 Nădlac în favoarea orașului Nădlac- drept de proprietate privată

Hotărârea nr. 20 din 09.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 21 din 09.02.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 09.02.2021

Hotărârea nr. 22 din 09.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.01.2021

Hotărârea nr. 23 din 09.02.2021 privind soluționarea solicitării Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări de achiziție date geofizice

Hotărârea nr. 24 din 09.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Hotărârea nr. 25 din 16.02.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 16.02.2021

Hotărârea nr. 26 din 16.02.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unui teren

Hotărârea nr. 27 din 23.02.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.02.2021

Hotărârea nr. 28 din 23.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.02.2021

Hotărârea nr. 29 din 23.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.02.2021

Hotărârea nr. 30 din 23.02.2021 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în perioada ianuarie 2014- decembrie 2020

Hotărârea nr. 31 din 23.02.2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Hotărârea nr. 32 din 23.02.2021 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 33 din 23.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 34 din 23.02.2021 privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Hotărârea nr. 35 din 23.02.2021 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor

Hotărârea nr. 36 din 23.02.2021 privind desemnarea d-lui Slavko Dușan în funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac

Hotărârea nr. 37 din 23.02.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 298 mp, parcela cu nr. cad. 317052, evidenţiată în CF nr. 317052 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 27, jud. Arad, dnei Kelo Maria și dlui Kelo Andrei-Milan, domiciliați în oraşul Nădlac, str. I. L. Caragiale nr. 42,  jud. Arad

Hotărârea nr. 38 din 23.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac

Hotărârea nr. 39 din 30.03.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.03.2021

Hotărârea nr. 40 din 30.03.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.02.2021

Hotărârea nr. 41 din 30.03.2021 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 317119 Nădlac, CF nr. 307088 Nădlac

Hotărârea nr. 42 din 30.03.2021 privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

Hotărârea nr. 43 din 30.03.2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale

Hotărârea nr. 44 din 30.03.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023

Hotărârea nr. 45 din 30.03.2021 privind constatarea îndeplinirii condițiilor de suspendare a plății chiriei rezultate din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, încheiat între Oraşul Nădlac şi I.I. Demian-Noaghi Livia

Hotărârea nr. 46 din 30.03.2021 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Hotărârea nr. 47 din 30.03.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui canal

Hotărârea nr. 48 din 30.03.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 49 din 30.03.2021 privind modificarea prețului de vânzare a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 50 din 30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 51 din 28.04.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2021

Hotărârea nr. 52 din 28.04.2021 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.03.2021

Hotărârea nr. 53 din 28.04.2021 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2021

Hotărârea nr. 54 din 28.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 55 din 28.04.2021 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2022

Hotărârea nr. 56 din 28.04.2021 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare de Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 57 din 28.04.2021 privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 317051 Nădlac

Hotărârea nr. 58 din 28.04.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 984 mp, parcela cu nr. cad.302286, evidențiatăîn CF nr.302286 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.5, județul Arad, dnei Rusu Rusanda

Hotărârea nr. 59 din 28.04.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 898 mp, parcela cu nr.cad.306406, evidențiată în CF nr.306406 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. Abatorului, nr.15, județul Arad, dnei Bagyinszki Andreia Eva, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Războieni, nr.4, județul Arad

Hotărârea nr. 60 din 28.04.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1022 mp, parcela cu nr.cad.302232, evidențiată în CF nr.302232 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.16, județul Arad, dnei Iuraș  Lucia și dlui Iuraș Vincențiu, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.16, județul Arad

Hotărârea nr. 61 din 28.04.2021 privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de reparații la imobilul închiriat de către II Demian-Noaghi Livia, conform contractului de închiriere nr.4965/06.07.2018

Hotărârea nr. 62 din 28.04.2021 privind aprobarea Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2021

Hotărârea nr. 63 din 28.04.2021 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 64 din 28.04.2021 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/56, evidenţiată  în  CF nr. 303476 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, dlui Matica Ioan-Robert

Hotărârea nr. 65 din 28.04.2021 privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea „Amenajare strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S.

Hotărârea nr. 66 din 28.04.2021 privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Hotărârea nr. 67 din 28.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetația din afara fondului forestier național, aflată pe raza administrativ teritorială a Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 68 din 28.04.2021 privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF nr. 305033 Nădlac, CF nr. 300132 Nădlac și CF nr. 300130 Nădlac

Hotărârea nr. 69 din 28.04.2021 privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare a spațiilor verzi din orașul Nădlac”

Hotărârea nr. 70 din 28.04.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unor canale

Hotărârea nr. 71 din 28.04.2021 privind introducerea investiției – ”Amenajare trotuare și parcări zona centrală, str. Nicolae Bălcescu, oraș Nădlac” în inventarul domeniului public al Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 72 din 22.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 73 din 22.06.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 22.06.2021

Hotărârea nr. 74 din 22.06.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.04.2021

Hotărârea nr. 75 din 22.06.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri

Hotărârea nr. 76 din 22.06.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 997 mp, parcela cu nr.cad.302231, evidențiată în CF nr.302231 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.18, județul Arad, dnei Bukva Agnes și dlui Bukva Ladislau, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.18, județul Arad

Hotărârea nr. 77 din 22.06.2021 privind acceptarea donaţiei unor bunuri mobile din partea Falck Fire Services S.R.L., în domeniul privat al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 78 din 22.06.2021 privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care orașul Nădlac este membru asociat

Hotărârea nr. 79 din 22.06.2021 privind intabularea imobilului înscris în CF nr.301739 Nădlac în favoarea orașului Nădlac – drept de proprietate publică

Hotărârea nr. 80 din 22.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2021

Hotărârea nr. 81 din 22.06.2021 privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac

Hotărârea nr. 82 din 22.06.2021 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021

Hotărârea nr. 83 din 22.06.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local

Hotărârea nr. 84 din 13.07.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 13.07.2021

Hotărârea nr. 85 din 13.07.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.06.2021

Hotărârea nr. 86 din 13.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Hotărârea nr. 87 din 13.07.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 88 din 27.07.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 21.07.2021

Hotărârea nr. 89 din 27.07.2021 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 13.07.2021

Hotărârea nr. 90 din 27.07.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri

Hotărârea nr. 91 din 27.07.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Hotărârea nr. 92 din 27.07.2021 privind acordarea mandatului special  cu privire la propunerea operatorului regional de majorare a  prețului de apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP nr.907651/10.06.2021

Hotărârea nr. 93 din 27.07.2021 privind modificarea Caietului de Sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Nădlac

Hotărârea nr. 94 din 27.07.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 907 mp, parcela cu nr.cad.317112, evidențiată în CF nr.317112 Nădlac, situat în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.27, jud. Arad, dlui Smitec Francisc, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.121, jud. Arad

Hotărârea nr. 95 din 27.07.2021 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 96 din 27.07.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 786 mp, parcela cu nr.cad.317138, evidențiată în CF nr.317138 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Crișan, nr.28, jud. Arad, dlui Cimpeanu Selvestru, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Crișan, nr.4, jud. Arad

Hotărârea nr. 97 din 27.07.2021 privind reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr.312997 Nădlac și CF nr.313034 Nădlac

Hotărârea nr. 98 din 27.07.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1020 mp, parcela cu nr.cad.302264, evidențiată în CF nr.302264 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.16, jud. Arad, dlui Vesa Ioan și dnei Vesa Anne Maria, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.16, jud. Arad

Hotărârea nr. 99 din 27.07.2021 privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 100 din 06.08.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 06.08.2021

Hotărârea nr. 101 din 06.08.2021 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  proiectului ”Realizare drum agricol de acces către ferme în orașul Nădlac” în cadrul Programului AFIR, Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Hotărârea nr. 102 din 06.08.2021 privind actualizarea studiului de fezabilitate (SF) si a analizei cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul – ”Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energie geotermală”

Hotărârea nr. 103 din 06.08.2021 privind rectificarea bugetului de  cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Hotărârea nr. 104 din 31.08.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.08.2021

Hotărârea nr. 105 din 31.08.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.07.2021

Hotărârea nr. 106 din 31.08.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.08.2021

Hotărârea nr. 107 din 31.08.2021 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă Operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 108 din 31.08.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac

Hotărârea nr. 109 din 31.08.2021 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela cu nr.CAD 1686/2

Hotărârea nr. 110 din 31.08.2021 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 598 mp, parcela cu nr.cad.302244, evidențiată în CF nr.302244 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.12, jud. Arad, dnei Cseman Ludmila-Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Victoriei, nr.51, bl.A, sc.B, et.2, ap.6, jud. Arad

Hotărârea nr. 111 din 31.08.2021 privind aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor judecătorești  Dos.2588/117/2021, reclamant- Panfora Oil& Gas SRL

Hotărârea nr. 112 din 31.08.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unui canal

Hotărârea nr. 113 din 31.08.2021 privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de premțiune,a terenului în suprafață de 17066 mp, parcela cu nr. cad.308924, evidențiată în CF nr.308924 Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, Societății Agricole Agroslavia Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. N. Bălcescu, nr.6, județul Arad

Hotărârea nr. 114 din 31.08.2021 privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune,a terenului în suprafață de 3068 mp, parcela cu nr. cad.313057, evidențiată în CF nr.313057 Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, str. Fermierul Est, nr.7, dlui Kmety Ioan, cu sediul în Nădlac, str. Mărășești, nr.44, județul Arad

Hotărârea nr. 115 din 31.08.2021 privind darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,  către Serviciul Public  de Salubrizare al orașului Nădlac,  și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 116 din 31.08.2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 31.08.2021

Hotărârea nr. 117 din 31.08.2021 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare

Sari la conținut