Hotărâri din anul 2023

Hotărârea nr. 1 din 05.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 2 din 05.01.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 05.01.2023

Hotărârea nr. 3 din 05.01.2023 privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1

Hotărârea nr. 4 din 05.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anii precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2022

Hotărârea nr. 5 din 30.01.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 30.01.2023

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2023 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate,  Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad  Operarea Depozitului Conform Arad

Hotărârea nr. 7 din 30.01.2023 privind avizarea Studiului de fundamentare/oportunitate, a Documentației de atribuire a Contractul de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.01.2023

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.12.2022

Hotărârea nr. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 05.01.2023

Hotărârea nr. 11 din 31.01.2023 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 12 din 31.01.2023 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Hotărârea nr. 13 din 31.01.2023 privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere a imobilelor cu nr. top 892 și nr. top 930/1,931/1, situate în intravilanul localității, cu suprafața totală rezultată din măsurători de 2232 mp

Hotărârea nr. 14 din 31.01.2023 privind plata cotizaţiei Consiliului Local Nădlac aferentă anului 2023 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr. 15 din 31.01.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului

Hotărârea nr. 16 din 31.01.2023 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 790 mp, parcela cu nr. cad. 319076, evidenţiată în CF nr. 319076 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Cloșca nr. 42, jud. Arad, d-lui Fabric Gheorghe și d-nei Fabric Maria, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Cloșca nr. 42, jud. Arad

Hotărârea nr. 17 din 31.01.2023 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 18 din 31.01.2023 privind acordarea mandatului reprezentantului în AGA a ADIACJA pentru aprobarea Strategiei de  Dezvoltare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de  Canalizare in aria de operare județul Arad 2022 – 2027

Hotărârea nr. 19 din 31.01.2023 privind emiterea avizului conform privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și  canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad”

Hotărârea nr. 20 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Nădlac (PMUD), perioada 2022-2037

Hotărârea nr. 21 din 31.01.2023 privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație  Investitia 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului  pentru obiectivul de investiții “Construire creșă 4 grupe în orașul Nădlac, județul Arad

Hotărârea nr. 22 din 03.02.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 03.02.2023

Hotărârea nr. 23 din 03.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 24 din 03.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Hotărârea nr. 25 din 16.02.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 16.02.2023

Hotărârea nr. 26 din 16.02.2023 privind aprobarea proiectului – „Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră, în orașul Nădlac, județul Arad”

Hotărârea nr. 27 din 16.02.2023 privind aprobarea proiectului – „Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră, în orașul Nădlac, județul Arad”, faza SF și a devizului general

Hotărârea nr. 28 din 28.02.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.02.2023

Hotărârea nr. 29 din 28.02.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2023

Hotărârea nr. 30 din 28.02.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.01.2023

Hotărârea nr. 31 din 28.02.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 03.02.2023

Hotărârea nr. 32 din 28.02.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.02.2023

Hotărârea nr. 33 din 28.02.2023 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 975 mp, parcela cu nr. cad. 319108, evidenţiată în CF nr. 319108 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 158, jud. Arad, d-nei Fabric Jenica și d-lui Fabric Ioan, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 158, jud. Arad

Hotărârea nr. 34 din 28.02.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2023

Hotărârea nr. 35 din 28.02.2023 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 36 din 28.02.2023 privind aprobarea – Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2023

Hotărârea nr. 37 din 28.02.2023 privind mandatarea primarului  orașului Nădlac în vederea îndeplinirii procedurii de îndreptare a unor erori asupra situației juridice a spațiilor/apartamentelor situate la parterul Blocului D1, aferente imobilului situat în orașul Nădlac, str.G.Coșbuc

Hotărârea nr. 38 din 28.02.2023 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 39 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului „Bibliotecile din județul Arad – hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 40 din 16.03.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 16.03.2023

Hotărârea nr. 41 din 16.03.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.02.2023

Hotărârea nr. 42 din 16.03.2023 privind aprobarea Contractului de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeuri municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad

Hotărârea nr. 43 din 16.03.2023 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de persoane fizice și juridice

Hotărârea nr. 44 din 16.03.2023 privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 1, precum și aprobarea tarifelor distincte facturate de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Hotărârea nr. 45 din 16.03.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 46 din 28.03.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.03.2023

Hotărârea nr. 47 din 28.03.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.03.2023

Hotărârea nr. 48 din 28.03.2023 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/97, evidenţiată  în  CF nr. 304687 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,  dnei Izsak Daniela-Alexandra și dlui Izsak Claudiu

Hotărârea nr. 49 din 28.03.2023 privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2022

Hotărârea nr. 50 din 28.03.2023 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 202

Hotărârea nr. 51 din 28.03.2023 privind aprobarea corecturii erorii materiale/modificarea prevederilor HCL nr.129/25.10.2022 privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 52 din 28.03.2023 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociației Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan

Hotărârea nr. 53 din 28.03.2023 privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociației Udătorilor din Nădlac

Hotărârea nr. 54 din 28.03.2023 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Hotărârea nr. 55 din 28.03.2023 privind mandatarea primarului orașului Nădlac în vederea acordării dreptului de a construi la mai putin de 60 cm față de limita de proprietate  a Orașului Nădlac, pe imobilul situat în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu, nr. 190 , CF nr.319029 Nădlac, aflat în proprietatea lui Milenceanu Neculai și Lucica

Hotărârea nr. 56 din 25.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 57 din 25.04.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 25.04.2023

Hotărârea nr. 58 din 25.04.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.03.2023

Hotărârea nr. 59 din 25.04.2023 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 320187 Nădlac

Hotărârea nr. 60 din 25.04.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad”

Hotărârea nr. 61 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: „Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad”

Hotărârea nr. 62 din 25.04.2023 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.19

Hotărârea nr. 63 din 25.04.2023 privind aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor judecătorești Dos.3213/55/2023, reclamant  Elf Road SRL

Hotărârea nr. 64 din 25.04.2023 privind concesionarea directă a unui teren, aparținând domeniului privat al Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 65 din 25.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 66 din 16.05.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 16.05.2023

Hotărârea nr. 67 din 16.05.2023 privind aderarea și includerea teritoriului orașului Nădlac la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ LUNCA MUREȘULUI DE JOS pentru obținerea sprijinului pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027

Hotărârea nr. 68 din 30.05.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.05.2023

Hotărârea nr. 69 din 30.05.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.04.2023

Hotărârea nr. 70 din 30.05.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.05.2023

Hotărârea nr. 71 din 30.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Extindere rețea de apă, rețea de canal și sisteme de captare a apelor pluviale în orașul Nădlac, jud. Arad

Hotărârea nr. 72 din 30.05.2023 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 736 mp, parcela cu nr. cad.319053, evidențiată în CF nr.319053 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr.166, jud. Arad, dnei Tucsni Florica și dlui Tucsni Mihai, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr.166, jud. Arad

Hotărârea nr. 73 din 30.05.2023 privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Orașul Nădlac este membru asociat

Hotărârea nr. 74 din 30.05.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.5 și a Statutului Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

Hotărârea nr. 75 din 30.05.2023 privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a art.289 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

Hotărârea nr. 76 din 30.05.2023 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune prin casare

Hotărârea nr. 77 din 30.05.2023 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință gratuită Operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 78 din 30.05.2023 privind reglementarea situației juridice a unor  imobile/terenuri din intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 79 din 30.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.21/31.01.2023

Hotărârea nr. 80 din 30.05.2023 privind încuviințarea semnării unor contracte de vânzare-cumpărare

Hotărârea nr. 81 din 30.05.2023 privind exprimarea acordului pentru înființarea „Centrului de permanență‟ Nădlac, județul Arad, pentru asigurarea asistenței medicale primare, precum și punerea la dispoziție a unor spații din imobilul situat în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr.85, evidențiat în CF nr.308676 Nădlac, în vederea înființării și funcționării “Centrului de permanență” Nădlac

Hotărârea nr. 82 din 30.05.2023 privind înființarea unui post în cadrul Clubului Sportiv Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 83 din 30.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „AMENAJARE PISTA DE BICICLETE ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUD. ARAD”

Hotărârea nr. 91 din 04.07.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 04.07.2023

Hotărârea nr. 92 din 04.07.2023 privind modificarea specificațiilor tehnice pentru terenul multifuncțional

Hotărârea nr. 93 din 25.07.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 25.07.2023

Hotărârea nr. 94 din 25.07.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.05.2023

Hotărârea nr. 95 din 25.07.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.06.2023

Hotărârea nr. 96 din 25.07.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 04.07.2023

Hotărârea nr. 97 din 25.07.2023 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 948 mp, parcela cu nr. cad. 320187, evidenţiată în CF nr. 320187 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 156, jud. Arad, d-lui Lung Marian-Iaroslav și d-nei Lung Mihaela, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 156, jud. Arad

Hotărârea nr. 98 din 25.07.2023 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 99 din 25.07.2023 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nădlac, aflate concesiune la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune prin casare

Hotărârea nr. 100 din 25.07.2023 privind asigurarea utilităților la imobilele proprietatea orașului Nădlac transmise în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 101 din 25.07.2023 privind alegerea Consiliului de Administrație  la Clubul Sportiv Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 102 din 25.07.2023 privind reglementarea situației juridice a unor  imobile  din intravilanul  orașului Nădlac

Hotărârea nr. 103 din 25.07.2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional Compania de Apă Arad SA, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 978944/10.07.2023 și acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ teritoriale în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad, la care UAT este membru asociat

Hotărârea nr. 104 din 16.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 105 din 16.08.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 16.08.2023

Hotărârea nr. 106 din 16.08.2023 privind aprobarea ajustării preţului local pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de apă geotermală și pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice în orașul Nădlac, pentru S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Hotărârea nr. 107 din 16.08.2023 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 310732 Nădlac

Hotărârea nr. 108 din 16.08.2023 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Reglementare retele electrice cu SF-Construire complex sportiv în oraș Nădlac, jud. Arad, CF 317128”, faza DTAC și a devizului general

Hotărârea nr. 109 din 16.08.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport  al deșeurilor municipale în județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad

Hotărârea nr. 110 din 16.08.2023 privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului I și II  al anului 2023

Hotărârea nr. 111 din 29.08.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de   29.08.2023

Hotărârea nr. 112 din 29.08.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE APĂ, REȚEA DE CANAL ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE ÎN ORAȘUL NĂDLAC JUD. ARAD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 113 din 29.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 114 din 20.09.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 20.09.2023

Hotărârea nr. 115 din 20.09.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.07.2023

Hotărârea nr. 116 din 20.09.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.08.2023

Hotărârea nr. 117 din 20.09.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.08.2023

Hotărârea nr. 118 din 20.09.2023 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 245 mp, parcela cu nr. cad.301977, evidențiată în CF nr.301977  Nădlac, situat în orașul Nădlac, str.Mihai Eminescu, nr.144 B, jud. Arad, dlui Moraes Dorin și dnei Stoicu Angelica

Hotărârea nr. 119 din 20.09.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli, pentru anii școlari 2023-2027

Hotărârea nr. 120 din 20.09.2023 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de tratare aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, la Stația de compostare în tunel Arad, operată de către SC FCC Environment România SRL

Hotărârea nr. 121 din 20.09.2023 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase

Hotărârea nr. 122 din 20.09.2023 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică

Hotărârea nr. 123 din 20.09.2023 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate,  Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, Operarea Depozitului de deseuri nepericuloase Arad, componenta eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum, a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor si a deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurile voluminoase, deșeurile textile și deșeurile provenite de la evenimente la depozitul  de deşeuri nepericuloase din Aria Delegării, în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad

Hotărârea nr. 124 din 20.09.2023 privind declarararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință la Operatorul regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 125 din 20.09.2023 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 392 mp, parcela cu nr. cad.320191, evidențiată în CF nr.320191 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.103, jud. Arad, dlui Petrovics Dimitrie Florian și dnei Petrovics Ioana

Hotărârea nr. 126 din 20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 127 din 20.09.2023 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 21

Hotărârea nr. 128 din 20.09.2023 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky

Hotărârea nr. 129 din 26.09.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 26.09.2023

Hotărârea nr. 130 din 26.09.2023 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 3 – O comunitate mai sustenabilă, bazată pe cooperarea transfrontalieră, ISO6.3: Construirea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, cu proiectul cu titlul „Consolidation of intercultural relations between Nădlac and Totkomlos” şi aprobarea cofinanţării acestuia

Hotărârea nr. 131 din 26.09.2023 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 3 – O comunitate mai sustenabilă, bazată pe cooperarea transfrontalieră, ISO6.3: Construirea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, cu proiectul cu titlul „Children – the keepers of traditions” şi aprobarea cofinanţării acestuia

Hotărârea nr. 132 din 31.10.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.10.2023

Hotărârea nr. 133 din 31.10.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.09.2023

Hotărârea nr. 134 din 31.10.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.09.2023

Hotărârea nr. 135 din 31.10.2023 privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al orașului Nădlac și a Regulamentului Local de Urbanism

Hotărârea nr. 136 din 31.10.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Amenajare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Nădlac, jud. Arad‟

Hotărârea nr. 137 din 31.10.2023 privind declararea de utilitate publică a unui drum din intravilanul UAT Nădlac/ a lucrării de reabilitare și modernizare a acestuia

Hotărârea nr. 138 din 31.10.2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 139 din 31.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 140 din 31.10.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 141 din 31.10.2023 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 320212 Nădlac

Hotărârea nr. 142 din 31.10.2023 privind reglementarea situației juridice a unor  imobile/terenuri din intravilanul/extravilanul  UAT Nădlac

Hotărârea nr. 143 din 14.11.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de  14.11.2023

Hotărârea nr. 144 din 14.11.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.10.2023

Hotărârea nr. 145 din 14.11.2023 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Modificări clădire existentă în vederea amenajării centrului de permanență-corp C1”, faza D.T.A.C./P.Th. și a devizului general

Hotărârea nr. 146 din 14.11.2023 privind aprobarea dării în administrare/folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Nădlac, către Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac

Hotărârea nr. 147 din 14.11.2023 privind reglementarea situației juridice a unor  imobile/terenuri din intravilanul UAT Nădlac

Hotărârea nr. 148 din 14.11.2023 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatorii casnici/non-casnici

Hotărârea nr. 149 din 14.11.2023 privind încheierea și semnarea Contractului de delegare (colectare și transport) prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Județul Arad ADISIGD Arad din Zona 1 a județului Arad, cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, precum și a tarifelor distincte facturate de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA și plătite de către utilizatorii casnici și non-casnici pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al Deşeurilor Municipale din județul Arad, zona 1

Hotărârea nr. 150 din 14.11.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Societatea  Națională de Cruce Roșie din România- Filiala Arad

Hotărârea nr. 151 din 14.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 152 din 28.11.2023 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 153 din 28.11.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.11.2023

Hotărârea nr. 154 din 28.11.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 14.11.2023

Hotărârea nr. 155 din 28.11.2023 privind stabilirea unei platforme de depozitare temporară a deșeurilor vegetale

Hotărârea nr. 156 din 28.11.2023 privind aprobarea reglementării juridice a unui teren din intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 157 din 28.11.2023 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 520 mp, parcela cu nr. cad. 302283, evidenţiată în CF nr. 302283 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Recoltei nr. 9, jud. Arad,     d-lui Radu Cristian cu domiciliul în Mun. Timișoara, str. George Pop de Băsești nr.23, sc.B, ap.23 județul Timiș și d-nei Mariș Maria, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Recoltei nr. 9, județul Arad

Hotărârea nr. 158 din 28.11.2023 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.22

Hotărârea nr. 159 din 28.11.2023 privind aprobarea unor măsuri privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de tratare aerobă a biodeșeurilor colectare separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică

Hotărârea nr. 160 din 06.12.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 06.12.2023

Hotărârea nr. 161 din 06.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 162 din 06.12.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 07.12.2023

Hotărârea nr. 163 din 12.12.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de   12.12.2023

Hotărârea nr. 164 din 12.12.2023 privind aprobarea proiectului cu denumirea „AMENAJARE PISTA DE BICICLETE ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD”, faza P.T.+D.E. și a devizului general

Hotărârea nr. 165 din 12.12.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „NĂDLAC-Oraș verde, oraș sănătos „

Hotărârea nr. 166 din 12.12.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.26/16.02.2023

Hotărârea nr. 167 din 12.12.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.27/16.02.2023

Hotărârea nr. 168 din 12.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Hotărârea nr. 169 din 27.12.2023 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27.12.2023

Hotărârea nr. 170 din 27.12.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.11.2023

Hotărârea nr. 171 din 27.12.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.12.2023

Hotărârea nr. 172 din 27.12.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 07.12.2023

Hotărârea nr. 173 din 27.12.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.12.2023

Hotărârea nr. 174 din 27.12.2023 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 175 din 27.12.2023 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 176 din 27.12.2023 privind aprobarea acordării dreptului de uz și de servitute către S.C. NIS Petrol S.R.L., asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea Orașului Nădlac, în administrarea Consiliului local al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 177 din 27.12.2023 privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 307519 Nădlac

Hotărârea nr. 178 din 27.12.2023 privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului III al anului 2023

Hotărârea nr. 179 din 27.12.2023 privind aprobarea prorogării unor termene, stabilite prin HCL nr.75/30.05.2023

Hotărârea nr. 180 din 27.12.2023 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri proprietatea Asociației Diakonia Evanghelică Nădlac

Hotărârea nr. 181 din 27.12.2023 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren proprietatea Bisericii Evanghelice-Lutherane din România- Parohia Slovacă Nădlac

Hotărârea nr. 182 din 27.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere pentru locuința penru tineri, destinată închirierii, situată în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc nr.54, jud. Arad, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, încheiat cu Apostol Alena- Bianca

Sari la conținut