Anunț ocupare post vacant de șofer ½ normă

Nr. 4515  din 19.07.2019

ANUNŢ

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  NĂDLAC organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant  de  șofer ½ normă  din cadrul  Biroului administrativ secretariat.

         Concursul constă într-o probă scrisă  şi interviu.

Proba scrisă  va avea loc în data de 19.08.2019,  la ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac.

Interviul  va avea loc în data de 21.08.2019,  la ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac. .

Dosarul de înscriere se poate depune până la data de 07.08.2019, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, compartimentul de resurse umane.

 

Condiţii generale privind candidaţii:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • lipsa unei condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice privind candidaţii:

 • permis de conducere categoriile : B și C
 • vechimea minimă permis cu cele două categorii : minim 3 ani

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

 

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA

 

 1. Lege securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordonanța de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice – republicare
 3. Regulament din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

         Copiile  actelor menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul oraşului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau la telefon 0257-474345 , Compartimentul resurse umane.

 

             PRIMAR                                     Compartiment resurse  umane

         Mărginean Ioan Radu                                 Şinca Anca StelaSari la conținut