Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a pricipiilor de evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 01.11.2021, următorul proiect de act normativ:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac

        Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normatisv se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 26.11.2021.

 

HOTĂRÂREA Nr.____

din ____2021

privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac

 

 

           Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de ______.2021,

Având în vedere:

 • inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6829/29.10.2021
 • referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 6828/29.10.2021
 • adresa locuitorilor orașului Nădlac, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr. 4627 din 14.07.2021
 • Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.164/27.12.2010 privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localității, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care dețin în proprietate suprafețe de teren ocupate de clădiri și alte construcții
 • prevederile art.453, lit.i din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată
 • prevederile pct.9-Titlul IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată
 • prevederile art.2 și ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, actualizată
 • Procesul verbal de afișare și anunțul nr.6853/01.11.2021
 • prevederile art.129(2), lit.”b”, ”c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
 • avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină
 • avizul _______ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală
 • avizul ______ al comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.c, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă caracteristicile generale ale zonelor fiscale luate în considerare la fundamentarea criteriilor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă modul de evaluare a indicatorilor, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022, la acceași dată se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 164 din 27.12.2010 privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localității, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care dețin în proprietate suprafețe de teren ocupate de clădiri și alte construcții.

 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Taxe și Impozite.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

 • Cetățenilor prin afișare și publicare în mass-media
 • Serviciul buget din cadrul primăriei
 • arhitect-șef din cadrul primăriei
 • Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nădlac nr._____ din data _______

 

CARACTERISTICI GENERALE

ALE ZONELOR FISCALE LUATE ÎN CONSIDERARE LA FUNDAMENTAREA CRITERIILOR

 

ZONA D – drum public de pământ/balast/pietruit

              – iluminat public stradal

ZONA C – drum public de asfalt/betonat/din dale de beton

              – iluminat public stradal

              – rețea de apă potabilă pe stradă

ZONA B – drum public de asfalt/betonat/din dale de beton

              – iluminat public stradal

              – rețea de apă potabilă pe stradă

              – canalizare menajeră pe stradă

– termoficare pe stradă și/sau rețea de gaz existentă sau autorizată pe stradă

– zona pentru instituții și servicii sau unități industriale și de depozitare conform PUG

ZONA A – drum public de asfalt/betonat/din dale de beton

              – iluminat public stradal

              – rețea de apă potabilă pe stradă

              – canalizare menajeră pe stradă

– termoficare pe stradă și/sau rețea de gaz existentă sau autorizată pe stradă

– canalizare pluvială din dale pe stradă

              – zona centrală delimitată conform PUG

– zona urbană delimitată conform PUG

  Întocmit

  Dipl. ing. Istvanovicz Calin

 

ANEXA 2 la HCL  nr.____/______2021

 

Centralizator indicând modul de evaluare a indicatorilor

 

Nr.

crt.

Criteriu

Indicator

Puncte

1.

 

Zona(max 5)

Zona centrala delimitata conform PUG

5

Zona pentru institutii si servicii sau unitati industriala si de depozitare conform PUG (IS/ID)

4

Zona urbana delimitata conform PUG (Lmu)

3

Alte zone

0

2.

Drumuri(pentru trupuri izolate se considera drum de acces la UTR si nu drumuri din cadrul UTR, max 4)

Drum asfaltat/pavat/din dale de beton

4

Drum balastat/pietruit

2

Drum pamant

0

3.

Retele(max 15)

Canalizare menajera pe strada

3

Retea apa potabila pe strada

3

Iluminat public stradal

3

Termoficare pe strada si/sau retea de gaz existentă sau autorizată pe strada

3

Canalizare pluviala din dale pe strada

3

 

Încadrarea într-una din categoriile de impozitare ”A”, ”B”, ”C” sau ”D” se face pe baza punctajului obținut de o proprietate astfel :

Nr.crt.

Zona de impozitare

Punctaj de încadrare

1.

Zona A

Mai mare sau egal cu 18 puncte

2.

Zona B

Între 14 și 17 de puncte

3.

Zona C

Între 8 și 13 puncte

4.

Zona D

Mai mic sau egal cu 7 puncte

Pentru trupuri izolate se punctează daca rețele sunt adiacent trupului.

  Întocmit

 Dipl. ing. Istvanovicz Calin

 

REFERAT

 

 

Având în vedere prevederile Planului de Urbanism General al oraşului Nădlac aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 169 din 30.12.2013, situația din teren, adresa nr. 4627 din 14.07.2021, distribuția uniforma a rețelelor din teritoriu și a drumurilor asfaltate, propun menținerea zonării aprobate.

Dacă se dorește modificare zonări existente pe motiv că nu mai reflectă realitatea din teren, atunci propun realizarea unei zonării pe baza zonelor delimitate prin PUG și a urmărilor indicatori:

 

Nr.

crt.

Criteriu

Indicator

Puncte

1.

 

Zona(max 5)

Zona centrala delimitata conform PUG

5

Zona pentru institutii si servicii sau unitati industriala si de depozitare conform PUG (IS/ID)

4

Zona urbana delimitata conform PUG (Lmu)

3

Alte zone

0

2.

Drumuri(pentru trupuri izolate se considera drum de acces la UTR si nu drumuri din cadrul UTR, max 4)

Drum asfaltat/pavat/din dale de beton

4

Drum balastat/pietruit

2

Drum pamant

0

3.

Retele(max 15)

Canalizare menajera pe strada

3

Retea apa potabila pe strada

3

Iluminat public stradal

3

Termoficare pe strada si/sau retea de gaz existentă sau autorizată pe strada

3

Canalizare pluviala din dale pe strada

3

 

Încadrarea într-una din categoriile de impozitare ”A”, ”B”, ”C” sau ”D” se face pe baza punctajului obținut de o proprietate astfel :

Nr.crt.

Zona de impozitare

Punctaj de încadrare

1.

Zona A

Mai mare sau egal cu 18 puncte

2.

Zona B

Între 14 și 17 de puncte

3.

Zona C

Între 8 și 13 puncte

4.

Zona D

Mai mic sau egal cu 7 puncte

Pentru trupuri izolate se punctează daca rețele sunt adiacent trupului.

 Ierarhizarea funcțională a localităților urbane și rurale, potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001, este următoarea:

 1. a) rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanță europeană;
 2. b) rangul I – municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;
 3. c) rangul II – municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;
 4. d) rangul III – orașe;
 5. e) rangul IV – sate reședință de comune;
 6. f) rangul V – sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

 Consiliile locale adoptă hotărâri, potrivit art. 453 lit. i) din Codul fiscal, privind stabilirea unui număr de cel mult patru zone și delimitarea acestora, în intravilanul unităților administrative-teritoriale, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a registrelor agricole, a evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a oricăror alte evidențe agricole sau cadastrale. Delimitarea zonelor se face astfel încât acestea să acopere integral suprafața intravilanului unității administrativ-teritoriale. Pentru toate terenurile din intravilan se propune realizarea zonării conform indicatorilor aprobați.

 Identificarea zonelor în intravilanul unităților administrative-teritoriale se face prin literele: A, B, C și D. În cazul în care se stabilesc 3 zone, acestea sunt: A, B și C. În cazul în care se stabilesc 2 zone, acestea sunt: A și B. În cazul în care se stabilește doar o zonă, aceasta este A.

 În cazul în care la nivelul unității administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării zonelor, consiliile locale pot adopta hotărâri în cursul unui an care se vor aplica începând cu anul fiscal următor. Neadoptarea de modificări ale delimitării zonelor corespunde opțiunii consiliilor locale respective de menținere a delimitării existente a zonelor pentru anul fiscal următor.

Pentru asigurarea unei stabilități în ceea ce privește delimitarea zonelor, se recomandă ca aceasta să aibă caracter multianual.

 Dacă în cursul anului fiscal se modifică rangul localităților, delimitarea zonelor ori limitele intravilanului/extravilanului, după caz, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, în cazul persoanelor fizice și al celor juridice, după caz, se modifică potrivit noilor condiții, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

 În situația prevăzută la alin. anterior, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren datorate se determină din oficiu de organele fiscale locale, fără a se mai depune o nouă declarație fiscală, iar contribuabililor li se comunică modificările survenite.

Supunerea spre aprobarea Consiliului Local Nădlac a celor mai sus menționate este necesară pentru actualizarea zonării localității Nădlac.

                                                                                          Întocmit

                                                                                          Dipl.ing. Istvanovicz Calin

 

REFERAT DE APROBARE:

 

 

          Mărginean Ioan-Radu, primarul oraşului Nădlac,

          Având în vedere:

 • referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 6828/29.10.2021
 • adresa locuitorilor orașului Nădlac, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr. 4627 din 14.07.2021
 • Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.164/27.12.2010 privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localității, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care dețin în proprietate suprafețe de teren ocupate de clădiri și alte construcții
 • prevederile art.453, lit.i din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată
 • prevederile pct.9-Titlul IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată
 • prevederile art.2 și ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, actualizată
 • Procesul verbal de afișare și anunțul nr.6853/01.11.2021
 • prevederile art.129(2), lit.”b”, ”c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

PROPUN:

            Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac.          Această modificare a încadrării terenurilor pe zone a localității s-a efectuat ca urmare a extinderii utilităților pe unele străzi din localitate, a modernizării drumurilor și a unor solicitări venite din partea unor agenți economici. Astfel s-au stabilit indicatori pentru delimitarea și actualizarea zonelor de impozitare a localității.

           Proiectul de hotărâre urmează procedura legală de afişare la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, de asemenea şi pe site-ul NT-TV, în vederea respectării procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, actualizată.

Primar oraș Nădlac

MĂRGINEAN IOAN- RADULasă un răspuns

Sari la conținut