Proiecte de hotărâri din anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 317119 Nădlac, CF nr. 307088 Nădlac

Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023

Proiect de hotărâre privind constatarea îndeplinirii condițiilor de suspendare a plății chiriei rezultate din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, încheiat între Oraşul Nădlac şi I.I. Demian-Noaghi Livia

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui canal

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de vânzare a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a Consiliului Local al orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2022

Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 984 mp, parcela cu nr. cad. 302286, evidenţiată în CF nr. 302286 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther nr. 5, județul Arad, dnei Rusu Rusanda

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 898  mp, parcela cu nr. cad.306406, evidenţiată în CF nr.306406 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Abatorului nr. 15, județul Arad, dnei Bagyinszki Andreia Eva, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Războieni nr. 4,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1.022 mp, parcela cu nr. cad. 302232, evidenţiată în CF nr. 302232 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 16, jud. Arad, dnei Iuraș Lucia și dlui Iuraș Vincențiu, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului nr.16,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/56, evidenţiată  în  CF nr. 303476 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, dlui Matica Ioan-Robert

Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea „Amenajare strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S.

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare a spațiilor verzi din orașul Nădlac”

Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF nr. 305033 Nădlac, CF nr. 300132 Nădlac și CF nr. 300130 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 317051 Nădlac

Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de reparații la imobilul închiriat de către I.I. Demian-Noaghi Livia, conform contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren, situate în  intravilanul orașului Nădlac,  din parcela nr.top. 4055/8/2/2/1, evidențiate în C.F. nr.303568 Nădlac, proprietatea privată a orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unor canale

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe raza administrativ teritorială a Orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 997 mp, parcela cu nr. cad. 302231, evidenţiată în CF nr. 302231 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 18, jud. Arad, dnei Bukva Agnes și dlui Bukva Ladislau, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului nr.18,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor bunuri mobile din partea Falck Fire Services S.R.L., în domeniul privat al orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care orașul Nădlac este membru asociat

Proiect de hotărâre privind intabularea imobilului înscris în CF nr.301739 Nădlac în favoarea orașului Nădlac – drept de proprietate publică

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al  S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special  cu privire la propunerea operatorului regional de majorare a  prețului de apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP nr.907651/10.06.2021

Proiect de hotărâre privind  modificarea Caietului de Sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 907 mp, parcela cu nr. cad. 317112, evidenţiată în CF nr. 317112 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 27, județul Arad, d-lui Smitec Francisc, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.121,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 786 mp, parcela cu nr. cad. 317138, evidenţiată în CF nr. 317138 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Crișan nr. 28, jud. Arad, d-lui Cîmpeanu Selvestru, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Crișan nr.4  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind  reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr.312997 Nădlac și CF nr.313034 Nădlac

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1020 mp, parcela cu nr. cad. 302264, evidenţiată în CF nr. 302264 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Str. Primăverii nr. 16, jud. Arad, d-lui Vesa Ioan și d-nei Vesa Anne Maria, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Primăverii nr.11,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind  darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,  către Serviciul Public  de Salubrizare al orașului Nădlac  și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a  terenului în suprafaţă de 3068 mp, parcela cu nr. cad. 313057, evidenţiat în CF nr. 313057 Nădlac, situat  în raza UAT  Nădlac, intravilan trup izolat- Fermierul Est, nr.7 ,  d-lui Kmety Ioan , cu domiciliul în Nădlac, str.Mărășești nr.44 , județul Arad

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,  către Serviciul Public  de Salubrizare al orașului Nădlac  și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a  terenului în suprafaţă de 17.066 mp, parcela cu nr. cad. 308924, evidenţiată în CF nr. 308924 Nădlac, situat  în raza UAT  Nădlac, intravilan trup izolat,  Societății Agricole Agroslavia Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. N.Bălcescu nr.6 , județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor judecătorești Dos.2588/117/2021, reclamant   Panfora Oil & Gas SRL

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 598 mp, parcela cu nr. cad. 302244, evidenţiată în CF nr. 302244 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Str. Ludovit Boor, nr. 12, județul Arad, d-nei Cseman Ludmila-Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Victoriei nr. 51, bl. A, sc. B, et.2, ap.6,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unui canal

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela cu nr. CAD 1686/2

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  proiectului ”Realizare drum agricol de acces către ferme în orașul Nădlac” în cadrul Programului AFIR, Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Proiect de hotărâre privind actualizarea  studiului de fezabilitate (SF) și a analizei cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul – ”Producere și distributie a energiei termice în orasul Nadlac, utilizând energie geotermală”

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac

Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+ D.E.+C.S. și actualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 731 mp, parcela cu nr. cad. 318016, evidenţiată în CF nr. 318016 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Horia nr. 51, jud. Arad, d-nei HEIMANN LORETA, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Horea nr.51,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 874 mp, parcela cu nr. cad. 302222, evidenţiată în CF nr. 302222 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 15, jud. Arad, d-nei VIȘOAN MARIOARA, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului nr. 15,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 894 mp, parcela cu nr. cad. 302238, evidenţiată în CF nr. 302238 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 10, jud. Arad, către Dl SUCIU IOAN și D-na SUCIU ELISABETA, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului nr. 10,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 840 mp, parcela cu nr. cad. 308012, evidenţiată în CF nr. 308012 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Str. Decebal nr. 11, jud. Arad, d-lui Roman Constantin-Voicu și d-nei Roman Elena, cu domiciliul în municipiul Arad, Bld Ștefan Augustin Doinaș nr.1-3, bl.C, ap.4,   jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.9360/18.10.2016

Proiect de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții

Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Nădlac

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietatea Orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu denumirea „Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad”

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 318006 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 900 mp, parcela cu nr. cad. 302268, evidenţiată în CF nr. 302268 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Str. Primăverii nr. 12, jud. Arad, d-lui Farcaș Daniel-Iancu-Viorel și d-nei Farcaș Paula, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Ludovit Boor  nr.18,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 746 mp, parcela cu nr. cad. 311334, evidenţiată în CF nr. 311334 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Car. Cartierul Nou nr. 26, jud. Arad, d-lui Groza Cornel, cu domiciliul în orașul Nădlac, Car. Cartierul Nou nr.26,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculul aflat în dotarea Serviciului Poliției locale

Proiect de hotărâre privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „ SPAȚII SERVICII, PARCĂRI SECURIZATE, RESTAURANT PESTE AUTOSTRADĂ, BENZINĂRII, SPĂLĂTORII AUTO, SERVICE CAMIOANE, VULCANIZARE, SPAȚII DE CAZARE ȘI PANOURI FOTOVOLTAICE”- beneficiar S.C. RODARIO 59 S.R.L.

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea HCL nr.61/17.04.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației terenului situat în intravilanul orașului Nădlac, pentru amenajarea unei zone de recreere și sport și amenajarea unui teren multifuncțional

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a pricipiilor de evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac

Proiect de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor platforme de depozitare temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor inerte rezultate din construcții

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 771 mp, parcela cu nr. cad. 302171, evidenţiată în CF nr. 302171 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Str. 1 Decembrie nr. 163, jud. Arad, d-lui Cruceanu Milică și D-nei Cruceanu Maria cu domiciliul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 163,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 131 mp din parcela cu nr. top. 3162/2, evidenţiată în CF nr. 318076 Nădlac, d-lui Perhinschi Neculai

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 907 mp, parcela cu nr. cad. 302269, evidenţiată în CF nr. 302269 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.10, județul Arad, d-nei VESA ANA, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Primăverii nr. 10,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al anului 2021

Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă ” pe picior „

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii nr.8/01.11.2021,  formulată de către Asociația Producătorilor Agricoli  Tăranul Nădlacan

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general actualizat rest de executat, actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+ D.E.+C.S.

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2022

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, a unor imobile proprietatea orașului Nădlac, către SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC, pentru parcarea utilajelor, respectiv, pentru depozitarea materialelor folosite la activitatea de deszăpezire

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente situate în orașul Nădlac, str. George Coșbuc,  nr.54

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc  nr. 54,  et.1, ap.5, jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 305290-C1-U5 Nădlac, către d-na Sidor Anda Laura

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune prin casare

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

Sari la conținut