Proiecte de hotărâri din anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 317119 Nădlac, CF nr. 307088 Nădlac

Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023

Proiect de hotărâre privind constatarea îndeplinirii condițiilor de suspendare a plății chiriei rezultate din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, încheiat între Oraşul Nădlac şi I.I. Demian-Noaghi Livia

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui canal

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de vânzare a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a Consiliului Local al orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2022

Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 984 mp, parcela cu nr. cad. 302286, evidenţiată în CF nr. 302286 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther nr. 5, județul Arad, dnei Rusu Rusanda

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 898  mp, parcela cu nr. cad.306406, evidenţiată în CF nr.306406 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Abatorului nr. 15, județul Arad, dnei Bagyinszki Andreia Eva, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Războieni nr. 4,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1.022 mp, parcela cu nr. cad. 302232, evidenţiată în CF nr. 302232 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 16, jud. Arad, dnei Iuraș Lucia și dlui Iuraș Vincențiu, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului nr.16,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/56, evidenţiată  în  CF nr. 303476 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, dlui Matica Ioan-Robert

Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea „Amenajare strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S.

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare a spațiilor verzi din orașul Nădlac”

Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF nr. 305033 Nădlac, CF nr. 300132 Nădlac și CF nr. 300130 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 317051 Nădlac

Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de reparații la imobilul închiriat de către I.I. Demian-Noaghi Livia, conform contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren, situate în  intravilanul orașului Nădlac,  din parcela nr.top. 4055/8/2/2/1, evidențiate în C.F. nr.303568 Nădlac, proprietatea privată a orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unor canale

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe raza administrativ teritorială a Orașului Nădlac

Sari la conținut