Proiecte de hotărâri din anul 2022

Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.159/26.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investiții Extindere rețea de apă, rețea de canal și sisteme de captare a apelor pluviale, în orașul Nădlac, județul Arad

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.158/26.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investiții Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Nădlac, județul Arad

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special cu privire la propunerea operatorului regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A, de majorare a prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP nr. 950557/25.01.2022

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 827 mp, parcela cu nr. cad. 318917, evidenţiată în CF nr. 318917 Nădlac, d-nei PIȘEK FRANCISCA, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu, nr. 145,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1005 mp, parcela cu nr. cad.  evidenţiată în CF nr. 302202 Nădlac, d-nei RUMEGA NOEMA și   d-lui RUMEGA DANIEL, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. Martin Luther, nr. 24,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Adrese, cereri, referate la aprobare buget pentru anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru locuinţele pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Județul Arad construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei nr. cad.307987, evidențiată în CF nr.307987 Nădlac, precum și inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a unor loturi proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului pentru începerea construirii locuinţei  proprietate personală, care urmează a fi edificată pe terenul atribuit în folosinţă gratuită dlui Matica Ioan-Robert

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 886 mp, parcela cu nr. cad. 306528, evidenţiată în CF nr. 306528 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 57, județul Arad, d-lui Kolecsko Ioan și d-nei Kolecsko Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.57,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei I

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.17

Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă ” pe picior „

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de închiriere a imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2022

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind ajustarea și introducerea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare între Județul Arad, Municipiul Arad, Orașul Chișineu-Criș, Orașul Curtici, Orașul Ineu, Orașul Lipova, Orașul Nădlac, Orașul Pâncota, Orașul Pecica, Orașul Sântana, Orașul Sebiș, Universitatea „Aurel Vlaicu‟, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș‟ și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, aparținând domeniului privat al orașului Nădlac, către beneficiarii dreptului de preempțiune

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri, aparținând domeniului privat al orașului Nădlac, către dna Băluță Cristina-Ramona și Băluță Vasile

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 892 mp, parcela cu nr. cad. 302245, evidenţiată în CF nr. 302245 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Primăverii nr. 1, jud. Arad, d-lui Hlovoska Dușan

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2023

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr.310824 și 310933 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor situate în orașul Nădlac, evidențiate în CF nr. 310993 Nădlac și CF nr. 310823 Nădlac

Proiect de hotărâre privind  reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr.310824 și 310933 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Proiect de hotărâre privind ratificarea adresei Asociației AAD-CAR Expresul-CFR București – Agenția Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri neagricole

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Amenajare pista de biciclete în orașul Nădlac, județul Arad”

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Implementare  soluții inteligente în orașul Nădlac”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune al orașului Nădlac pentru implementarea Srategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor, aferente perioadei 2022-2027

Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice luate în calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport şi distribuţie a energiei termice prestat de S.C. APOTERM NADLAC S.A.

Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Județul Arad ADISIGD Arad din Zona 1 a județului Arad, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1

Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U.-Zonă construită protejată și centrală UTR 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 314271 Nădlac, CF nr. 314272 Nădlac, CF nr. 314273 Nădlac, CF nr. 319052 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri neagricole

Proiect de hotărâre privind emiterea  acordului SC Maslenro SRL,  în vederea realizării de către E-Distribuție Banat SA , a unei lucrări de relocare a rețelei electrice

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Construire creșă 4 grupe în orașul Nădlac, județul Arad”

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general actualizat rest de executat, actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+ D.E.+C.S.

Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției ”Extindere rețea de alimentare cu apă, zona industrială Nădlac” și darea lor în concesiune la Compania de Apă Arad S.A.

Proiect de hotărâre privind aprobare DALI-CONSTRUIRE CAMPUS ȘCOLAR J.G. TAJOVSKY

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 772 mp, parcela cu nr. cad. 319055, evidenţiată în CF nr. 319055 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Cloșca nr. 44, jud. Arad, d-nei Puțură Maria-Danca și d-lui Puțură Ioan-Florin, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Cloșca nr.44,  jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice luate în calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport şi distribuţie a energiei termice prestat de S.C. APOTERM NADLAC S.A.

Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului ( construcții și teren) evidențat în CF nr. 303667 Nădlac – proprietatea privată a Orașului Nădlac,  în cea de proprietate publică

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului I al anului 2022

Proiect de hotărâre privind constatatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BOCEA ALEXANDRU-MARIAN, ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri

Proiect de hotărâre privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „ STAȚIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ TIP GSM TI 0492 NĂDLAC, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ”

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție teren multifuncțional 22X42M”, faza D.T.A.C, P.T.+D.E. și a devizului general

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 884 mp, parcela cu nr. cad. 319027, evidenţiată în CF nr. 319027 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Decebal nr. 7, județul Arad, d-lui Balint Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 100,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 970 mp, parcela cu nr. top. 13691/76, evidenţiată în CF nr. 317043 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. George Enescu, nr. 151, județul Arad, dnei Pop Aurora și dlui Pop Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr. 151,  județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Amenajare accese și parcări, str. N. Bălcescu, oraș Nădlac”, faza P.T.+D.E.+C.S., D.T.A.C. și a devizului general

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF nr. 319058 Nădlac și CF nr. 318887 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ”Producerea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu – panouri fotovoltaice în orașul Nădlac, județul Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de îmbunătățire a Eficienței Energetice 2022 (PiEE) pentru UAT Orașul Nădlac, județul Arad, perioada de aplicabilitate 2022-2027

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării pachetului de acțiuni deținute de către Orașul Nădlac la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., către S.C. GREEN TECH INTERNATIONAL S.A., precum și însușirea raportul de evaluare de estimare a valorii de piață a capitalurilor proprii ale S.C. Apoterm Nădlac S.A.

Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului local pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de apă geotermală și pentru serviciile de distribuție și furnizare a egenrgiei termice în orașul Nădlac, pentru S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de gestionare a deșeurilor  județul Arad”

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului III al anului 2022

Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de fundamentare/oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1

Sari la conținut