Proiecte de hotărâri din anul 2023

Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate,  Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad  Operarea Depozitului Conform Arad

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anii precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2022

Proiect de hotărâre privind privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere a imobilelor cu nr. top 892 și nr. top 930/1,931/1, situate în intravilanul localității, cu suprafața totală rezultată din măsurători de 2232 mp

Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Local Nădlac aferentă anului 2023 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 790 mp, parcela cu nr. cad. 319076, evidenţiată în CF nr. 319076 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Cloșca nr. 42, jud. Arad, d-lui Fabric Gheorghe și d-nei Fabric Maria, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Cloșca nr. 42, jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de de Dezoltare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare in aria de operare județul Arad 2022 – 2027

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare   din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad”

Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație  Investitia 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului  pentru obiectivul de investiții “Construire creșă 4 grupe în orașul Nădlac, județul Arad”

 

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: ” CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV IN ORAS NĂDLAC, JUDETUL ARAD „

Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului  orașului Nădlac în vederea îndeplinirii procedurii de îndreptare a unor erori asupra situației juridice a spațiilor / apartamentelor situate la parterul Blocului D1, aferente imobilului situat în orașul Nădlac, str.G.Coșbuc

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV IN ORAS NĂDLAC, JUDETUL ARAD”

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bibliotecile din județul Arad – hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” și a cheltuielilor legate de proiect

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea ” EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD „, faza S.F. și a devizului general

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului – EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD”

Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Nădlac în vederea acordării dreptului de a construi la mai putin de 60 cm față de limita de proprietate  a Orașului Nădlac, pe imobilul situat în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu, nr. 190 , CF nr.319029 Nădlac, aflat în proprietatea lui Milenceanu Neculai și Lucica

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2023

Proiect de hotărâre privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice şi juridice

Proiect de hotărâre privind privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/97, evidenţiată  în  CF nr. 304687 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,  dnei Izsak Daniela-Alexandra și dlui Izsak Claudiu

Proiect de hotărâre privind aprobarea corecturii erorii materiale/modificarea prevederilor HCL nr.129/25.10.2022 privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în intravilanul orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociației Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociației Udătorilor din Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 1, precum și aprobarea tarifelor distincte facturate de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeuri municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad

 

Proiect de hotărâre privind încuviințarea semnării unor contracte de vânzare-cumpărare

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 736 mp, parcela cu nr. cad. 319053, evidenţiată în CF nr. 319053 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 166, jud. Arad, d-nei Tucsni Florica și d-lui Tucsni Mihai, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 166, jud. Arad

Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Orașul Nădlac este membru asociat

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.5 și a Statutului Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a art.289 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru înființarea „Centrului de permanență‟ Nădlac, județul Arad, pentru asigurarea asistenței medicale primare, precum și punerea la dispoziție a unor spații din imobilul situat în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr.85, evidențiat în CF nr.308676 Nădlac, în vederea înființării și funcționării “Centrului de permanență” Nădlac

Proiect de hotărâre privind înființarea unui post în cadrul Clubului Sportiv Victoria Nădlac

Proiect de hotărâre privind aderarea și includerea teritoriului orașului Nădlac la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ LUNCA MUREȘULUI DE JOS pentru obținerea sprijinului pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „EXTINDERE REȚEA DE APĂ, REȚEA DE CANAL ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE ÎN ORAȘUL NĂDLAC JUD. ARAD”

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2024

Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă Operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.21/31.01.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional Compania de Apă Arad SA, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. ______/_____.2023 și acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ teritoriale în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad, la care UAT este membru asociat

Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de contractare a unui împrumut pentru proiectul,,Realizare drumuri agricole în orașul Nădlac, județul Arad” și ,,Modernizare străzi în orașul Nădlac”, jud. Arad

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor  imobile  din intravilanul  orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nădlac, aflate concesiune la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune prin casare

Proiect de hotărâre privind asigurarea utilităților la imobilele proprietatea orașului Nădlac transmise în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 948 mp, parcela cu nr. cad. 320187, evidenţiată în CF nr. 320187 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 156, jud. Arad, d-lui Lung Marian-Iaroslav și d-nei Lung Mihaela, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 156, jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac

Proiect de hotărâre privind modificarea specificațiilor tehnice pentru terenul multifuncțional

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2024

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile către  Asociația “Club Sportiv  Fotbal Victoria Nădlac”

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 3 – O comunitate mai sustenabilă, bazată pe cooperarea transfrontalieră, ISO6.3: Construirea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, cu proiectul cu titlul „ Children – the keepers of traditions” şi aprobarea cofinanţării acestuia

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 3 – O comunitate mai sustenabilă, bazată pe cooperarea transfrontalieră, ISO6.3: Construirea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, cu proiectul cu titlul „Consolidation of intercultural relations between Nădlac and Totkomlos” şi aprobarea cofinanţării acestuia

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 245 mp, parcela cu nr. cad. 301977, evidenţiată în CF nr. 301977 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Eminescu nr. 144 b, jud. Arad, d-lui Moraes Dorin și d-nei Stoicu Angelica

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli, pentru anii școlari 2023-2029

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de tratare aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, la Stația de compostare în tunel Arad, operată de către SC FCC Environment România SRL

Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate,  Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, Operarea Depozitului de deseuri nepericuloase Arad, componenta eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum, a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor si a deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurile voluminoase, deșeurile textile și deșeurile provenite de la evenimente la depozitul  de deşeuri nepericuloase din Aria Delegării, în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad

Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosință la Operatorul regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 21

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren proprietatea Bisericii  Evanghelice-Lutherane din România – Parohia Slovacă Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere pentru locuinţa  pentru tineri, destinată închirierii, situată în oraşul Nădlac str.G. Coșbuc nr. 54, jud. Arad, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, încheiat cu Apostol Alena- Bianca

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 307519 Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea prorogării  unor termene, stabilite prin HCL nr.75/30.05.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și de servitute către S.C. NIS Petrol S.R.L., asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea Orașului Nădlac, în administrarea Consiliului local al orașului Nădlac

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 27 din 16.02.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 26 din 16.02.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „NĂDLAC-Oraș verde, oraș sănătos „

Sari la conținut