Proiecte de hotărâri din anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Amenajare centru de colectare prin aport voluntar în oraș Nădlac, jud. Arad”, faza D.T.A.C.+P.T. și a devizului general

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Revitalizarea turismului în zona transfrontalieră Nădlac-Totkomlos „

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 2 – Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai socială și mai coezivă, SO4.6. Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială, cu proiectul cu titlul „Tourism revitalization in cross-border area Nadlac-Totkomlos” şi aprobarea cofinanţării acestuia

Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate,  Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad  Operarea Depozitului Conform Arad

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora

Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferent anului 2024 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 71 din 30.05.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad – Operarea Depozitului de deșeuri nepericuloase Arad, componenta eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum, a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor si a deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurile voluminoase, deșeurile textile și deșeurile provenite de la evenimente la depozitul  de deşeuri nepericuloase din Aria Delegării

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Orașului Nădlac, în anul 2024

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local

Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării unor imobile,  situate în intravilanul  orașul Nădlac

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui  imobil/teren din intravilanul  UAT Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 934 mp, parcela cu nr. cad. 302251, evidenţiată în CF nr. 302251 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Primăverii Nr. 13, jud. Arad, d-lui Hălmăjan Cornel și d-nei Hălmăjan Iarinca, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Primăverii    Nr. 13, jud. Arad

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc  nr.54,  et.3, ap.15, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U15 Nădlac, către doamna Apostol Alena Bianca

Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării unor imobile,  situate în intravilanul  orașul Nădlac

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Nădlac și a Programului de acțiune comunitară destinată prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2024

 

 

Sari la conținut